potratt_er.png

Elisabeth Rydwik

Lektor/fysioterapeut

Om mig

Jag har en förenad anställning som lektor mellan avdelningen för fysioterapi och Karolinska Universitetssjukhuset där jag är FoU-chef för Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessionerna. Jag är också vetenskaplig ledare vid FOU nu (Stockholms läns sjukvårdsområde), en samfinansierad verksamhet mellan Stockholms läns landsting och sju kommuner i nordvästra Stockholm med fokus på forskning och utveckling inom äldrevård och äldreomsorg. De kombinerade anställningarna ger mig goda möjligheter att kombinera, forskning, utveckling och utbildning.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på fysisk aktivitet och träning och effekter av detta på sköra äldre personer, både i eget boende, rehabilitering inom geriatrisk slutenvård samt på äldreboenden. Jag har också studerat olika bedömningsinstrument som tex mätning av muskelstyrka, gånghastighet och mer övergripande funktionsmått. Jag leder ett forskningsprojekt med fokus på preoperativ träning för äldre personer med mag- och tarm cancer samt utveckling och utvärdering av ett digitalt stöd för att genomföra preoperativ träning. Jag leder också ett projekt om vårdkonsumtion och riskfaktorer för återinläggning efter utskrivning från geriatrisk klinik samt ett projekt som utvärderar hem-rehabilitering med realist evaluation design. Jag är forskargruppsledare för gruppen Rehabilitering, samverkan och åldrande. Min kombinerade anställning ger mig utmärkta möjligheter att bedriva kliniskt relevant forskning och ökar möjligheterna för implementering.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar regelbundet på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Jag handleder magisterstudenter regelbundet. Jag har varit huvudhandledare för en doktorand och bi-handledare för en. Jag är för närvarande huvudhandledare för tre doktorander och bi-handledare för tre, samt huvudhandledare för två postdoc.

Utbildning

Jag blev legitimerad sjukgymnast 1991 och tog min kandidatexamen 1999. Jag disputerade vid Karolinska Institutet 2007 och  blev docent 2014.