Elisabeth Björk Brämberg

Elisabeth Björk Brämberg

Senior forskare

Arbetsmedicin, mixade metoder, psykisk ohälsa, arbetslivsinriktad rehabilitering

Om mig

Jag är docent i arbetsmedicin och senior forskare vid Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, institutet för miljömedicin. Jag disputerade 2008 i vårdvetenskap.

Forskningsbeskrivning

Min forskargrupp bedriver interventionsstudier för att utvärdera effekter av evidensbaserade metoder, inom sekundärprevention och rehabilitering vid psykisk ohälsa. Vi undersöker om, och på vilkets ätt det är möjligt minska sjukskrivningslängd och underlätta återgång i arbete. Jag har även bred erfarenhet inom kvalitativ metodik och utvärdering av etiska aspekter i samband med forskning om att leva och arbeta med psykisk ohälsa. Jag har även arbetat med systematiska översikter. 

Jag leder en grupp forskare vid Karolinska Institutet, Högskolan i Gävle och University of Groningen, som kommer att utvärdera om problemlösningssamtal som ges av chef till kollektivanställda i riskzon för sjukskrivning kan minska risk för sjukskrivning pga psykisk ohälsa. Studien är har en klusterrandomiserad design med en interventions- och en kontrollgrupp. Studien startas under hösten 2020 och beräknas pågå i fyra år. Finansiär: AFA Försäkring. 

Jag är projektledare för projektet A problem solving based intervention as an intervention in primary health care for facilitating return-to-work among people suffering from common mental disorders – a cluster-randomized trial (PROSA). Problemlösningsbaserade samtal är en evidensbaserad insats som har visat positiva effekter på arbetsåtergång för personer sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Samverkan med den sjukskrivnes arbetsgivare är en kärnkomponent i insatsen. Syftet är att utvärdera effekter av problemlösningsbaserade samtal bland personer som är sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa i primärvårdskontext genom en klusterrandomiserad kontrollerad studie. Vi kommer dessutom att genomföra en systematisk identifiering av etiska aspekter i problemlösningsbaserade samtal utifrån olika aktörers perspektiv samt genomföra en ekonomisk utvärdering av interventionen problemlösningsbaserade samtal jämfört med sedvanlig vård. Forskargruppen består av forskare från Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet, samt internationellt samarbete med forskare i Nederländerna. Projektet finansieras av FORTE.

Jag leder även forskningsprojektet Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa. Projektet har en kvalitativ design och genomförs tillsammans med forskare från Karolinska institutet, Uppsala universitet och Linköpings universitet. Projektet finansieras av AFA Försäkring.

Jag har arbetat med utvärderingar av den nationella rehabiliteringsgarantin. I dessa utvärderingar har vi i forskargruppen studerat effekter av garantin på sjukskrivningslängd, hur garantin har implementerats i Sverige och i vilken utsträckning arbetsplatsnära insatser har tillämpats.

Utbildning

1998 Leg sjuksköterska

2001 Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska

2008 Fil Dr i vårdvetenskap