Foto Elin Lindsäter; Fotograf Kristoffer Pettersson

Elin Lindsäter

Postdoktorala studier

Organisation:

Om mig

Legitimerad psykolog och medicine doktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Jag är anställd vid Gustavsbergs vårdcentral i Stockholm där jag, utöver att bedriva forskning, jobbar med utbildning, metodutveckling och implementering av evidensbaserad behandling för vanliga psykologiska tillstånd så som depression, ångestsyndrom och stressrelaterad ohälsa. 

 

Forskningsbeskrivning

Till primärvården vänder sig många med psykisk ohälsa i form av depressioner, ångestsyndrom och stressjukdomar. Dessa tillstånd innebär ofta stort individuellt lidande, funktionsnedsättning, och höga samhälleliga kostnader. Många önskar psykologisk behandling, och enligt Socialstyrelsens Riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom bör kognitiv beteendeterapi (KBT) utgöra första behandlingsalternativ. Ändå är det få som får tillgång till evidensbaserad behandling, och väntetider är ofta långa. I min forskning ingår att undersöka vårdprocesser och behandlingsformer (till exempel stegvis vård, guidad självhjälpsbehandling eller internetbehandling) som kan bidra till implementering av evidensbaserad behandling i primärvården samtidigt som man kan erbjuda hög tillgänglighet till behandling. Mitt huvudsakliga forskningsintresse berör de stressrelaterade sjukdomarna anpassningsstörning och utmattningssyndrom. För dessa tillstånd är det vetenskapliga underlaget för behandlingsrekommendationer fortfarande bristfälligt och det saknas evidensbaserade behandlingar. I min forskning arbetar jag med att utvärdera effekten av en specifik KBT behandling för dessa patienter, som även kan erbjudas i form av internetbehandling. Jag undersöker kostnadseffektivitet av internetbehandling samt hur KBT för patienter med stressrelaterade tillstånd kan förbättras genom att studera behandlingsmekanismer kopplade till utfall.  

Utbildning