Fotograf: Kristoffer Pettersson

Elin Lindsäter

Postdoktorala studier

Organisation:

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och medicine doktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Den 14 februari 2020 försvarade jag min avhandling "Cognitive Behavioral Therapy for Stress-Related Disorders". Jag är anställd vid Gustavsbergs vårdcentral i Stockholm där jag, utöver att bedriva forskning, jobbar med utbildning, metodutveckling och implementering av evidensbaserad behandling för vanliga psykologiska tillstånd så som depression, ångestsyndrom och stressrelaterad ohälsa. 

 

Forskningsbeskrivning

Till primärvården vänder sig många med psykisk ohälsa i form av depressioner, ångestsyndrom och stressjukdomar. Dessa tillstånd innebär ofta stort individuellt lidande, funktionsnedsättning, och höga samhälleliga kostnader. Många önskar psykologisk behandling, och enligt Socialstyrelsens Riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom bör kognitiv beteendeterapi (KBT) utgöra första behandlingsalternativ. Ändå är det få som får tillgång till evidensbaserad behandling, och väntetider är ofta långa. I min forskning ingår att undersöka vårdprocesser och behandlingsformer (till exempel stegvis vård, guidad självhjälpsbehandling eller internetbehandling) som kan bidra till implementering av evidensbaserad behandling i primärvården samtidigt som man kan erbjuda hög tillgänglighet till behandling. Mitt huvudsakliga forskningsintresse berör de stressrelaterade sjukdomarna anpassningsstörning och utmattningssyndrom. För dessa tillstånd är det vetenskapliga underlaget för behandlingsrekommendationer fortfarande bristfälligt och det saknas evidensbaserade behandlingar. I min forskning arbetar jag med att utvärdera effekten av en specifik KBT behandling för dessa patienter, som även kan erbjudas i form av internetbehandling. Jag undersöker kostnadseffektivitet av internetbehandling samt hur KBT för patienter med stressrelaterade tillstånd kan förbättras genom att studera behandlingsmekanismer kopplade till utfall.  

Publikationer:

Salomonsson S, Santoft F, Lindsäter E, Ejeby K, Ljotsson B, Ost LG, Ingvar M, Lekander M, Hedman-Lagerlof E. Cognitive-behavioural therapy and return-to-work intervention for patients on sick leave due to common mental disorders: A randomised controlled trial. Occup Environ Med 2017; 74: 905-12.

Salomonsson S, Santoft F, Lindsäter E, Ejeby K, Ljotsson B, Ost LG, Ingvar M, Lekander M, Hedman-Lagerlof E. Stepped care in primary care - guided self-help and face-to-face cognitive behavioural therapy for common mental disorders: A randomized controlled trial. Psychol Med 2017: 1-11.

Axelsson E., Lindsäter E., Ljótsson B., Andersson E., Hedman-Lagerlöf E. The 12-item Self-Report World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS) 2.0 Administered Via the Internet to Individuals With Anxiety and Stress Disorders: A Psychometric Investigation Based on Data From Two Clinical Trials. JMIR Mental Health 2017.

Lindsäter E, Axelsson E, Salomonsson S, Santoft F, Ejeby K, Ljotsson B, Akerstedt T, Lekander M, Hedman-Lagerlöf E. Internet-based cognitive behavioral therapy for chronic stress: A randomized controlled trial. Psychother Psychosom 2018; 87: 296-305.

Santoft F, Salomonsson S, Hesser H, Lindsäter E, Ljótsson B, Lekander M, Kecklund G, Öst L-G, Hedman-Lagerlöf E. Mediators of change in cognitive behavior therapy for clinical burnout. Behav Ther 2018.

Santoft F, Salomonsson S, Hesser H, Lindsäter E, Ljótsson B, Lekander M, Kecklund G, Öst L-G, Hedman-Lagerlöf E. Processes in cognitive behavior therapy for social anxiety disorder: Predicting subsequent symptom change. Journal of Anxiety Disorders 2019.

Lindsäter, E., Axelsson, E., Salomonsson, S., Santoft, F., Ljótsson, B., Åkerstedt, T., Lekander, M., Hedman-Lagerlöf, E. Cost-Effectiveness of Therapist-Guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Stress-Related Disorders: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research 2019; 21: e14675.

Salomonsson S., Santoft F., Lindsäter E., Ejeby K., Ljotsson B., Ost LG., Ingvar M., Lekander M., Hedman-Lagerlof E. Predictors of outcome in guided self-help cognitive behavioural therapy for common mental disorders in primary care. Cognitive Behavior Therapy 2019.

Salomonsson S., Santoft F., Lindsäter E., Ejeby K., Ljotsson B., Ost LG., Ingvar M., Lekander M., Hedman-Lagerlof E. Effects of cognitive behavioural therapy and return-to-work intervention for patients on sick leave due to stress-related disorders: Results from a randomized trial. Scandinavian Journal of Psychology 2019.

Utbildning

2016              Metoder för systematisk litteraturöversikt, 7.5 hp. Karolinska Institutet (KI).

2016              Introduktion till modern test-teori och analys av kliniska tester och enkäter, 4 hp, KI.

2015              Metoder för statistisk analys: Från variansanalys till multilevel modeling, 4 hp, KI.

2015              Forskningsstrategier och designproblem i vård och omsorgsforskning, 7.5 hp, KI.

2014              Vetenskapsteori och etik, statistik, presentationsteknik och informationssökning, 7.5 hp. KI.

2013              Rehabkoordinator – Att koordinera rehabiliteringsprocessen, 7.5 hp, KI.

2008              Specialistkurs i neuropsykologisk utredningsmetodik vid psykiatriska tillstånd, Kognitia, Stockholm.

2002-2007     Psykologprogrammet. 300 hp. Lunds universitet. KBT grundutbildning.

2001              Psykologi, 30 hp, Lunds universitet.

2000              Projektledning, 30 hp, Malmö Högskola.

 

Loading bibliometrics...