Skip to main content

Om mig

Catharina Lavebratt är docent i medicinsk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och leder forskargruppen Neurogenetik tillsammans med professor Martin Schalling, och är verksam i centrum för molekylär medicin (CMM) vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Hennes forskningsintresse är att förstå molekylära mekanismer bakom psykiatriska störningar för att möjliggöra bättre diagnos, prevention och individualiserad behandling. Hon leder för en randomiserad klinisk studie (RCT) av ADHD med fokus på tarmfloran. Hon är ansvarig för de molekylära workpackages i fyra kliniska eller naturalistiska populationsbaserade studier av depression och ångest (www.REGASSA.se, www.kupolstudien.se, PART) och psykos (FitForLife) varav två är RCTs, samt samarbetar med kliniskt verksamma psykiatriker och psykologer som har kliniska kohorter, främst med patienter diagnosticerade med bipolär sjukdom eller psykos. Hon använder en modell av depression-likt beteende för att möjliggöra studier i hjärnvävnad i samarbete med prekliniska forskare. Catharina har varit huvudhandledare för 7 doktorander med examen, varav de flesta har inlett en forskarkarriär, och hon har skrivit 114 internationella vetenskapliga artiklar, som är första eller sista författare på 59% av dem (h-index 27 [web of science]). Forskargruppen Neurogenetik har 20 medlemmar, inklusive anslutna kliniska forskare. Hon handleder för närvarande 6 doktorander och 2 postdoktorala forskare. KI Extern Research Evaluation (ERA) utvärderade grupp Neurogenetik som excellent.

Catharina är ledamot i ledningsgruppen för centrum för molekylär medicin (CMM) och Studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Forskningsbeskrivning

Forskargruppsledare för gruppen Neurogenetik

Genom att använda kliniska och populationbaserade naturalistiska kohorter och en modell för depressionliknande beteende studerar vi molekylär dysregulering i affektiv störning, psykos och ADHD. Våra studier fokuserar på de sammankopplade processerna inflammation, metabol stress och mitokondriell aktivitet. Vi undersöker mekanismer och markörer för sjukdomar och behandlingseffekter genom genetiska, epigenetiska och biokemiska analyser. Vi samarbetar också inom stora internationella konsortier för psykiatrisk genetik.

Pedagogiska meriter

Ansvarig för KI-kurser på avancerad nivå och forskarnivå: Flera veckolånga kurser inom genetik på magister- och doktorandnivå som löper årligen. Föreläsningar på avancerad och forskarnivå kurser främst inom psykiatrisk genetik. Handledare för doktorander: Huvudhandledare för 7 disputerade och 4 nuvarande. Bi-handledare för 6 disputerade och 2 nuvarande. Handledare för 20 masterstudent-uppsatser. Catharina Lavebratt är studierektor för forskarutbildning vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Utbildning

Catharina, med mastersexamen i biokemi och bioteknik från KTH, Stockholm, tog sin doktorsexamen i biokemi och bioteknik vid KTH 1996 efter medicin-biokemiskt doktorandprojekt i Ghana. Hon hade därefter en VR-postdoc tjänst vid McGill University, Kanada, och sedan en VR-forskarassistenttjänst vid Karolinska Institutet fram till 2006 och har sedan dess en senior forskartjänst vid Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Hon blev docent vid Karolinska Institutet 2003.

 

Loading bibliometrics...