Catharina Larsson

Professor

Om mig

I samband med valet av Vicerektor / vice ordförande i Kommitten för Forskning (KF)

Om mig: 

Efter grundutbildning i medicin fick jag möjlighet att disputera på en avhandling om tumörhämmande gener -  ett nytt och spännande fält som idag nått klinisk tillämpning. År 1993 påbörjades den egna forskargruppen inom medicinsk genetik vilken idag består av samverkande research teams inom experimentell translationell cancerforskning. Ett femtiotal doktorander har handletts (som huvud- eller bi-handledare) till disputation och flertalet doktorander och postdocs återfinns idag inom akademi och klinik som tex professorer, docenter och med bibehållen forsknings- och utbildnings-verksamhet. Jag har tilldelats Göran Gustafssons pris i medicin och är ledamot i Nobelförsamlingen.

Jag har god erfarenhet från vetenskaplig ledning och utvärdering nationellt och internationellt. Tidigare ledningsuppgifter omfattar bla Ledamot i Forskningsstyrelsen (KF), Konsistoriet, och Rekryteringsutskottet vid KI; Karolinskas FoUU kommitte; samt Ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet. Jag är idag Biträdande prefekt vid Institutionen för onkologi-patologi med ansvar för högre lärartjänster, KI-FoUU-grupps-ordförande vid ME klinisk patologi & cancerdiagnostik, samt Ledamot i Kommitten för utbildning på Forskarnivå (KFU).

Visioner för uppdraget:

  • Forskning vid KI ska med självklarhet ses som ett kvalitetsmärke. Detta kräver kontinuerlig utveckling av forskningsmiljö, stödjande verksamheter, nätverk, god ekonomi och basresurser.
  • Medicinsk forskning bedrivs bäst i samklang med hälso-och sjukvården. En ökad samverkan med Region Stockholm är en angelägen uppgift inom de redan etablerade FoUU strukturerna för flera frågor som rör den dagliga forskningsverksamheten och ett tydligt och enhetligt aktivitetssystem.
  • KI ska var ett universitet med attraktionskraft för forskare i olika steg av karriären där alla sätter en ära i att göra sitt bästa. En förutsättning för att kunna fokusera på de viktiga uppgifterna är tydlighet och planering för regelbundna utlysningar av tjänster på olika nivåer.
  • Kontinuerligt lärande ger bättre förutsättningar för nyskapande forskning. Genom de senaste årens utveckling ges nu möjligheter att erbjuda befintliga utbildningsdelar inom tex viktiga nya tekniker och forskningsfält till en större del av KIs forskare.