12249905_10207218107863355_6430049636307798802_n.jpg

Caroline Lornudd

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Min nyfikenhet på ledarskap väcktes när jag arbetade med rehabilitering som psykolog inom företagshälsan. Jag noterade bland annat vilken avgörande roll chefens förhållningssätt hade för mina klienters möjlighet att återgå till arbetet efter sjukskrivning. Jag höll också i många kurser för chefer, där jag märkte att cheferna många gånger hade goda föresatser med sitt arbetsmiljöarbete, men att olika organisatoriska förutsättningar starkt påverkade i vilken grad dessa föresatser kunde omvandlas till konkreta handlingar. Mitt avhandlingsprojekt har förenat alla dessa komponenter, kring vilka mitt yrkesintresse ständigt rör sig; ledarskap, arbetsmiljö, stress och ledarskapsutveckling.  

Mer specifikt fokuserar mitt intresse inom ledarskap på följande tre områden:

ledarskapsutveckling; t ex hur ska en ledarskapsutbildning designas för att på bästa sätt höja kvaliteten på ledarskapet, och hur ska chefernas organisation agera för att på bästa sätt förstärka nya ledarskapsbeteenden så att de blir hållbara,

arbetsmiljö; både hur chefer i formell position kan leda för att bidra till en god arbetsmiljö för sina medarbetare, men också vilka faktorer som påverkar chefers egen upplevda arbetsmiljö, och

fenomenet ledarskap; genom mitt avhandlingsarbete upptäckte jag vilket svårfångat begrepp ledarskap är, och därmed hur utmanande det är att mäta och predicera ledarskap. Min avhandling "In the mind of the beholder: Perspectives on healthcare managers' leadership" baserade sig på en RCT-studie med fokus på att utvärdera ett ledarutvecklingsprogram. Resultatet visade bl a att olika kategorier av anställda kring chefen (chefens överordnade chef/chefskollegor/medarbetare) inte var överens när det gällde hur cheferna bedömdes ha utvecklats under programmet. Vidare var de inte heller överens om vilka personlighetsdrag hos cheferna som var ”ledarlika”. De sammantagna resultaten antyder att vad som uppfattas som ledarskap påverkas av från vilket perspektiv vi bedömer en specifik chef - om vi är dess överordnade, kollega eller medarbetare. Och om ledarskap är ”in the mind of the beholder", är det något som behöver tas hänsyn till när vi mäter ledarskap.  

 

Forskningsbeskrivning

För närvarande är jag involverad i ett projekt på Institutet för Miljömedicin som utvärderar en arbetsplatsnära insats som ges vid ett antal företagshälsor, med syfte att minska sjukskrivning. Två av kärnkomponenterna är chefens aktiva delaktighet i insatsen samt modellens problemlösningsorienterade fokus.

Ett annat forskningsprojekt som jag är delaktig i är en utvärdering av en utbildning i implementeringsledarskap som gavs våren 2016 av Enheten för Implementering på Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin.

 

Pedagogiska meriter

Ledarskapsutbildare och pedagogisk utvecklare av kursmaterial på Enheten för Implementering, workshop-serie i implementeringsledarskap, 50-tal chefer

Samtalsledare för tillämpningsgrupper för chefer, handlett chefers uppsatser och projektarbeten, samt föreläst i Kvantitativ metod inom ramen för ”Ledarskap och Organisationsutveckling”, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, 30 hp, KI

Kursledare ”Organisation, Ledarskap och Lärande”, 7.5 hp, Sjuksköterskeprogrammet, KI

Kursledare för chefskurser i psykosocial arbetsmiljö, kommunikation, det svåra samtalet (50+ tillfällen)

Kursledare för grupper med stress- alternativt sömnproblematik (20+ kurser)

Föreläsare stresshantering (50+ tillfällen)

Utbildning

PhD i Medical Science (medical management), Karolinska Institutet 2015

Leg psykolog, KBT, Stockholms universitet 2002

Loading bibliometrics...