Skip to main content

Om mig

Leg sjuksköt, Med dr

Forskningsbeskrivning

Patientupplevda effekter av abdominellt deponerad koksaltlösning vid laparoskopisk galloperation, en randomiserad prospectiv dubbelblind study.

Det är viktigt att utveckla nya behandlingsformer för postoperativ smärta efter laparoskopisk galloperation. Smärta i axlarna sk "referred pain" är vanligt förekommande beroende på en retning av diafragmamuskulaturen som orsakas av en kombination av koldioxid, galla och blod. Sannolikt minskar smärtan  om man vid operation spolar och suger rent med fysiologisk koksaltlösning. Kliniskt är det vanligt att deponera fysiologisk koksaltlösning vid avslutandet av operation, men detta är inte helt vetenskapligt utvärderat. Syftet med studien är att undersöka om 500 ml fysiologisk koksaltlösning  installerat i buken vid operationsavslut ger mindre postoperativ smärta i buk samt axelar,  ”referred pain” efter laparoskopisk galloperation. Ett hundra patienter randomiseras till att erhålla 500 ml fysiologisk koksaltlösning eller inte installerat i buken. Studien startade i december 2010. Patienterna besvarar enkäter avseende upplevd smärta, illamående, postopertiv återhämtning samt hälsorelaterad livskvalitet (SF36)preoperativt, under det första postoperativa dygnet, efter en vecka samt en månad.  Om metoden att deponera fysiologisk koksaltlösning visar sig kunna reducera den postoperativa smärtan är det en enkel och praktisk metod som medför klara fördelar för patienter som opereras för gallsten med laparoskopisk teknik. Inom dagkirurgin kan det även innebära att patienterna kan mobiliseras och gå hem tidigare.

Loading bibliometrics...