Om mig

Läkarexamen 1983 vid Hälsouniversitetet i Linköping, legitimerad läkare 1985 och specialist i klinisk fysiologi (1990) resp. nuklearmedicin (1997), överläkare sedan 1994. Verksamhetschef på fysiologiska kliniken vid Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping 2002-2009. Disputerade i medicinsk vetenskap 1993, efter en tid som "twinningdoktorand" (medicin-teknologi), med avhandling om valvulärt aortaflöde. Postdoktor CNR Pisa 1997, forskarassistent Medicinska forskningsrådet 1997-2002 och docent sedan 1999. Adj. lektor vid Linköpings universitet 2004-2009 (Hälsouniversitetet resp. Linköpings tekniska högskola) och adjungerades 2009 som professor vid Inst. för medicinsk teknik (fysiologiska mätmetoder). Sedan 2010 professor i medicinsk teknologi vid Karolinska Institutet (Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik) med anknytning till Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH och i kombination med överläkartjänst i klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Flödesbestämning med ultraljudsDoppler: Slagvolymsbestämning med ultraljudsDoppler ersätter hjärtkateteriseringar. Utveckling av SIVV (surface integration of velocity vectors) ett nytt flödesberäkningsverktyg. Simuleringsprogram för kardiovaskulära effekter på flödesmönster i hjärtat av ändrad compliance, slagvolym och kärlkarakteristika. Forskningsgruppen var först med att beskriva tissue tracking för ultraljudsbilder oberoende av rörelseriktning. Nu studeras i samarbete med pedagog hur tilläggsinlärningen bäst skall ske för att bild-analys fortsättningsvis skall inkludera såväl funktions- som morfologiska parametrar.

Stress, ischemi och intensivvård: Utvärderat referensvärden och reproducibilitet avseende vävnadsDoppler utvärderats bl.a. via europeisk multicenterstudie. Under metodutveckling av nuklearscintigrafisk hjärtundersökning, vävnads- och kranskärlDoppler samt kontrastekokardiografi i vila och under stress utvärderas kort- och långtidseffekter av epidural analgesi och dess genes resp. antianginösa effekt. Undersökt och gett rekommendationer för att minimera negativa kardiovaskulära effekter av meknaisk ventilation. Optimering av vätskeersättningsstrategier under intensivvård (hjärtsvikt, brännskada, stroke).

Perfusion och kontrastultraljud: Myocardperfusion och hjärtmuskelrörelse i samma bild. Effekter av andning- och kontrast i sig resp. möjlighet att studera angioneogenes i plaque och tumörer. Förbättrade ultraljudspulser utvecklas för att undvika höga mekaniska index och därmed endotelskador. Uppkomna cellskador bild- och funktionsstuderas. Bild-tracking av virvlar i 4D-bild. Gridding av hjärtultraljudsbilder för bild-/sensorfusion i andra modaliteter som CT, MR och gammakamera/PET.

Utveckling av thoracal impedansteknologi och implanterbar hemodynamisk monitorering.

Utbildning

Undervisningsområde
Över 20 års erfarenhet av problembaserad undervisning (PBL) från Hälsouniversitetet i Linköping, med såväl basgruppshandledning, föreläsningar, datoriserad fallkonstruktion, frågestunder, tentamina, och fördjupningsuppgifter för läkarstudenter och meddellånga vårdutbildningar inom fysiologi, klinisk fysiologi och fr.a. kardiovaskulära sjukdomar. Flerårigt ansvar för eko-lab och körkortsutbildning inom klinisk fysiologi, och varit utbildningssekreterare inom Svenska läkaresällskapets svenska förening för klinisk fysiologi - med bl.a. ansvar för utbildningsbok som fortfarande används för blivande specialistläkare.

Återkommande föreläsningar, tentamina och handledning av examensarbeten i kardiovaskulär och pulmonell biomeknik, fysiologi och bilddiagnostik för masterstudenter inom medicinsk teknik. Ansvarat för tvärvetenskaplig forskarutbildningskurs i kardiovaskulär fysiologi och för internationella kliniska kurser med fokus mot kontrastekokardiografi och funktionella bilder.