Skip to main content
anne_profile_picture_ki21.jpg

Anne Leppänen

Doktorand-L

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är doktorand med bakgrund som folkhälsovetare, inriktad på hälsofrämjande och hälsoekonomi. Min forskning handlar om tobaksavvänjning.

Min avhandling avser att undersöka om en förskrivningsmetod kan användas för att främja tobaksavvänjning i primärvården med fokus på socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. 

Forskningsbeskrivning

Tobaksbruk är den vanligaste förebyggbara dödsorsaken i världen, ansvarig för ungefär 8% av den totala sjukdomsbördan i Sverige. Förekomsten av tobaksbruk i Sverige är ojämnt fördelad i befolkningen med en högre förekomst bland socioekonomiskt utsatta grupper, något som bidrar till ojämlikhet i hälsa. Tobaksbruk är också förenad med ökade kostnader för individer, hälso- och sjukvård och samhälle. Att sluta använda tobak kan minska risken för att insjukna och dö i tobaksrelaterade sjukdomar. Därför har Socialstyrelsen tagit fram Nationella riktlinjer för hälsofrämjande levnadsvanor där behandling för tobaksavvänjning ingår. Riktlinjerna rekommenderar att alla tobaksbrukare med särskild risk, inklusive socioekonomiskt utsatta grupper, bör erbjudas behandling. Trots detta är det relativt få som får behandling för tobaksavvänjning från hälso-och sjukvården och man misslyckas ofta med att nå högriskgrupper som har ett större behov av att få hjälp.

I den svenska hälso-och sjukvården är det primärvården som har huvudansvaret för det hälsofrämjande arbetet. Socioekonomisk utsatta grupper har också mer kontakt med primärvården jämfört med andra grupper. Därför kan primärvården ses som en viktig arena för att arbeta med tobaksavvänjning och förbättra avvänjningsstödet till den här målgruppen.

Tobaksavvänjning på recept är en ny behandlingsmetod som är baserad på resultaten från en intervjustudie där man frågade patienter, vårdpersonal och experter inom andra livsstilsinsatser på recept hur de önskade att en förskrivningsmetod för tobaksavvänjning skulle utformas. Den är även baserad på Socialstyrelsens riktlinjer för hälsofrämjande levnadsvanor och på metoden Fysisk aktivitet på recept, en annan förskrivningsmetod som effektivt och kostnadseffektivt visat sig förbättra hälsa och livskvalitet och som redan används i den svenska hälso-och sjukvården. Tobaksavvänjning på recept består av rådgivning i minst tio minuter, individanpassad förskrivning av behandling för tobaksavvänjning och uppföljning vid minst ett tillfälle. Min forskning undersöker hur vårdpersonal och patienter upplever den här metoden och om fler patienter lyckas sluta med hjälp av Tobaksavvänjning på recept jämfört med standardbehandling för tobaksavvänjning.

Utbildning

  • Pågående - Doktorsexamen, Karolinska Institutet
  • 2014 - Masterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi, policy och management, Karolinska Institutet
  • 2010 - Kandidatexamen i folkhälsovetenskap med inriktning fysisk aktivitet, Gymnastik- och idrottshögskolan
Loading bibliometrics...