Skip to main content
Anne Leppänen

Anne Leppänen

Projektsamordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Disputerad folkhälsovetare med särskild kompetens inom hälsofrämjande insatser såsom tobaksprevention och fysisk aktivitet. Har fördjupade kunskaper i hälsoekonomi, policy och management från mina studier samt praktisk erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande med olika målgrupper från såväl arbetslivet som föreningslivet. I min avhandling undersökte och utvärderade jag Tobaksavvänjning på recept som en primärvårdsintervention med fokus på socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm. Just nu arbetar jag som samordnare i ett forskningsprojekt som avser att utvärdera implementeringen av denna intervention på deltagande enheter i primärvården i Region Stockholm med fokus på patienter som har psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa. 

Forskningsbeskrivning

Förekomsten av tobaksbruk är högre bland utsatta grupper vilket bidrar till ojämlikhet i hälsa. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor rekommenderar att alla dagligrökare med särskild risk, inklusive de som har en lägre socioekonomisk status och psykisk ohälsa, bör erbjudas behandling för att sluta använda tobak. Trots detta är det relativt få patienter i primärvården som identifieras som dagligrökare och erbjuds stöd för att sluta använda tobak. 

Tobaksavvänjning på recept är en ny behandlingsmetod som är baserad på resultaten från en intervjustudie, på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tobaksprevention och på behandlingsmetoden Fysisk aktivitet på recept. Tobaksavvänjning på recept består av rådgivning om tobak i minst tio minuter, individanpassad skriftlig ordination av behandling för tobaksavvänjning och uppföljning vid minst ett tillfälle. I min forskning har jag undersökt hur vårdpersonal och patienter upplever Tobaksavvänjning på recept och om fler patienter lyckas sluta använda tobak med Tobaksavvänjning på recept jämfört med standardbehandling för tobaksavvänjning. Just nu forskar jag på implementeringen av denna intervention i primärvården i Region Stockholm. 

Utbildning

  • 2019 - Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet
  • 2014 - Masterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi, policy och management, Karolinska Institutet
  • 2010 - Kandidatexamen i folkhälsovetenskap med inriktning fysisk aktivitet, Gymnastik- och idrottshögskolan
Loading bibliometrics...