Anna-Theresia i grön tröja och brun kofta.

Anna-Theresia Ekman

Doktorand

Om mig

Mitt doktorandprojekt syftar till ökad förståelse om situationen för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar i låginkomstländer. Den första delen av projektet handlar om att uppskatta hur vanligt förekommande funktionsnedsättningar är hos barn under fem år, framför allt i länder söder om Sahara där barn löper störst risk att drabbas av funktionsnedsättning och utvecklingsförsening. Den andra delen handlar om hur tidig screening liknande svenska BVC-kontroller kan integreras i förebyggande barnhälsovård, för att möjliggöra stöd till barn och familjer. Genom ökad kunskap kan vi utforma en inkluderande politik och riktade tidiga insatser för barn och familjer. Projekten görs i samarbete med partners i Sierra Leone och Uganda.

Jag är aktiv inom undervisningen och var 2022 och 2023 assisterande kursledare för universitetets SK-kurs inom global hälsa för ST-läkare. Jag har även deltagit som föreläsare och seminarieledare inom utbildningen för läkarstudenter.

Forskningsresultat behöver kommuniceras till samhället för att komma medborgarna till godo. Jag har därför ett stort intresse för universitetets tredje uppgift och är sedan 2021 ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa, som verkar för att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa och hållbar utveckling i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.

Forskningsbeskrivning

Barn som lever med funktionsnedsättning i låginkomstländer riskerar att exkluderas från skola och samhälle. Även pågående utvecklingsinsatser missar att inkludera barn med funktionsnedsättningar. Detta sker trots att kostnadseffektiva insatser i många fall kan minska riskerna att dessa barn utesluts i samhället.

Min forskning handlar därför om utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar, med särskilt fokus på neuropsykiatriska tillstånd som autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Vår grupp undersöker hur regelbundet genomförda enkäter kan användas för att bättre förstå livssituationen för barn som lever med funktionsnedsättning.

För enskilda barn och deras familjer är det avgörande med tidig diagnos och adekvat stöd, vilket har en positiv inverkan på deras möjligheter att utvecklas, delta i och bidra till samhället under hela livet. Stödsystemen för barn och familjer som lever med funktionsnedsättningar är trots detta svaga, framför allt i områden med resursbrist. Vår forskargrupp undersöker därför hur tidig screening kan inkluderas i system för förebyggande barnhälsa. 

Pedagogiska meriter

Jag har undervisat på läkarprogrammet på kursen hälsa i samhälle och miljö samt den valbara kursen i global hälsa. Jag har även undervisat på SK-kursen i global hälsa för ST-läkare.

Utbildning

Pågående allmäntjänstgöring, Sankt Görans Sjukhus

Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2018

Kandidat i nutrition, Stockholms universitet, 2011