Om mig

Logoped sedan 1985, disputerade vid KI 1997 inom området röstfunktion och röstproblem hos barn. 2003-2013 lärare vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet. Startade och ansvarade för logopedutbildningen vid Linköpings universitet mellan 2003 och 2011. Docent i logopedi vid Linköpings universitet 2008 och överflyttad till KI 2014.

Kliniskt arbete har huvudsakligen inriktats på utredning och behandling av barn med röst-, tal- och oralmotoriska avvikelser.

Även intresserad av pedagogisk utveckling och interprofessionellt lärande (IPL). Medverkat i vidareutvecklingen av ett internetbaserat verktyg för logopedstudenter, PUMA och i utvecklingen av en interprofessionell dag för alla studenter på KI.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden

Forskningen är inriktad på två områden, dels bedömningskriterier för barn med olika art och grad av sensomotoriska talsvårigheter och taldyspraxi och dels röstfunktion och röstproblem hos barn relaterat till individuella faktorer och ljudmiljö.

Målsättning för aktuella projekt är att:

 • beskriva barns och vuxnas uppfattning om ljud- och kommunikationsmiljö på förskola och utveckla ett utbildningsmaterial anpassat för åldergruppen
 • analysera och utveckla metoder för bedömning av motoriska talstörningar hos barn
 • undersöka samförekomst av motoriska störningar hos barn talstörning och med misstänkt respektive diagnostiserad autismspektrumstörning (ASD)
 • undersöka akustiska, anatomiska och fysiologiska aspekter på kulning

Nationella och internationella samarbetsprojekt

 • Medverkar i projektet ReCov-Rehabilitering och vård vid Covid-19 lett av Malin Nygren Bonnier, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset,https://ki.se/nvs/recov-recovery-and-rehabilitation-after-covid-19
 • Medverkar i projektet Funktionella konsekvenser av avvikelser i barns sammanhängande tal lett av Sofia Strömbergsson, enheten för logopedi, Karolinska Institutet. 
 • I samverkan med forskare i Finland och Island genomförs projektet ”How does it work? Voice, speech and communication” där barn och förskollärare intervjuats om ljudmiljön på förskolan (Nordplus Horizontal 2012- HZ 2012_1a-30063). Arbetet leds av Valdís Jónsdóttir, Island, samverkan med Leena Rantala, Finland.
 • Samverkar kring utveckling av orofacial sensomotorisk bedömning, Nordiskt Orofacialt Test, http://www.mun-h-center.se/information-och-utbildning/not-s/ med Merete Bakke, Tandläkarhögskolan, Danmark, Pamela Åsten, Tako-senter, Norge, Åsa Mogren och Lotta Sjögreen, Mun-H-Center, Johanna Norderyd, Odontologiskt kompetenscenter, Jönköping, https://www.mun-h-center.se/information-och-utbildning/not-s/
 • Samverkar med professor Laura DeThorne, Western Michigan University och Verónica Vidal, Universidad de Chile kring effekter av motoriska svårigheter och dyspraxi hos barn med autism.   
 • Medverkar i styrgruppen i det nationella kvalitetsregistret CPUP för barn och ungdomar med cerebral pares, https://cpup.se/vad-ar-cpup/  
 • Akustik, anatomi och fysiologi vid kulning i samarbete med Robert Eklund, Linköpings Universitet, Anna-Maria Laukkanen och Tero Ikävalko, Universitetet i Tammerfors, Ahmed Geneid, Helsingfors Universitetsjukhus, Fanny Pehrson, Mora.

Pedagogiska meriter

Medverkar i projektgruppen för interprofessionellt lärande på KI. 

IPL-promotor för logopedprogrammet.

Utbildning

Undervisningsområde

Handleder examensarbeten i logopedi på avancerad nivå inklusive masterexamen. Är huvudhandledare för två doktorander, logopederna Susanne Rex och Åsa Mogren.