Om mig

Jag är legitimerad operationssjuksköterska med en doktorsexamen i medicinsk vetenskap och disputerade 2013. Jag är docent i omvårdnad vid KI SÖS sedan 2021.

Jag arbetar på KI SÖS som lektor i vårdvetenskap och är även studierektor för specialistsjuksköterskeprogrammet inom operationssjukvård.

Jag har uppdrag åt Södersjukhuset, Vo Specialistvård som Kliniska Forskningsledare med övergripande FoUUi-ansvar samt arbetar  på Sårcentrum Södersjukhuset som FoUU-ledare med forskning och utbildning inom sårområdet, och är i klinisk tjänst framförallt vid arbete med de kirurgiska ingreppen som genomförs på operationssal på Sårcentrum.

Jag tillhör forskargruppen för kärlkirurgi SOSVASC vid institutionen för klinisk forskning och undervisning på Södersjukhuset. http://ki.se/kisos/sosvasc

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga vetenskapliga fokusområde är den perioperativa vårdprocessen med inriktning mot patientens perspektiv och upplevelse av att genomgå en kirurgisk undersökning eller intervention. Min forskningsplan riktar sig mot att bedriva högkvalitativ klinisk forskning ur ett patientperspektiv men även att bedriva klinisk pedagogisk forskning tillsammans med undervisning för de professioner som verkar i mitt forskningsfält, den perioperativa/kirurgiska vården.

  • INFECT: Långtidsuppföljning av patienter drabbade av nekrotiserande fascit, samt deras närstående. Intervjustudie samt enkätstudie om livskvalitet efter att ha drabbats av denna sjukdom. Detta är en spin-off studie från den stora europeiska INFECT-studien och är ett samarbete mellan Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
  • Patient safety in perioperative care in arthroplasty: är ett forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå Universitet och syftar till att undersöka patientsäkerhetskultur och kvalitetssäkerhet av den perioperativa vården av en patient som genomgår ortopedisk proteskirurgi.
  • Projektet ”Consumer engagement in surgical wound care: A multinational survey” är ett multinationellt forskningssamarbete mellan universitet i Australien, Irland, Nederländerna och Sverige där jag är ansvarig för den svenska delen av projektet tillsammans med Docent Annette Erichsen Andersson på Göteborgs Universitet. Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva patienternas erfarenheter av postoperativ vård och identifiera deras information och behov av egenvård efter att ha genomgått ett kirurgiskt ingrepp.  
  • Översättning och validering av livskvalitetsinstrument inom olika områden och för olika patientkategorier.
  • Min forskning riktar sig i huvudsak mot klinisk patientnära forskning men jag bedriver även klinisk pedagogisk forskning tillsammans med undervisning för de omvårdnadsprofessioner som verkar i mitt forskningsfält, den perioperativa/kirurgiska vården