Skip to main content

Alva Wallas

Forskarstuderande

Om mig

Jag är doktorand på enheten för miljöepidemiologi på Institutet för Miljömedicin (IMM) och har en magisterexamen i hälsovetenskap (Public Health)

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syftet med mitt doktorandarbete är att undersöka hur långtidsexponering för buller från olika trafikkällor, såsom väg-, järnväg- och flyggtrafik, påverkar barns och ungdomars hälsa.

Fyra delarbeten är planerade inom ramen för doktorandprojektet:

Exponering för trafikbuller och blodtryck: Exponering för trafikbuller har tidigare visat sig öka risken för högt blodtryck hos vuxna, men endast ett fåtal studier har undersökt effekten hos barn och ungdomar. I den här studien kommer vi att analysera samband mellan långtidsexponering för trafikbuller vid barnens hem-, dagis- och skoladresser och barnens blodtryck.

 

Exponering för trafikbuller och salivkortisol: Den huvudsakliga mekanismen för hur buller kan påverka hjärt-kärlfunktion samt metaboliska parametrar är troligen via en stressreaktion, karaktäriserad av en ökad utsöndring av stresshormoner såsom kortisol. Det andra projektet i min avhandling kommer därför att fokusera på eventuella samband mellan trafikbuller och salivkortisolnivåer.

 

Exponering för trafikbuller och respiratoriska samt allergiska sjukdomar: Trafikbuller skulle också, via stress och sömnstörningar, kunna ha en effekt på immunsystemet. Genom att analysera information om buller och allergiska sjukdomar kommer vi därför att undersöka huruvida buller är en riskfaktor för astma och allergier.

 

Exponering för trafikbuller och viktutveckling: Det fjärde projektet kommer att undersöka möjliga effekter av trafikrelaterad bullerexponering på barns viktutveckling. Hittills har bara ett fåtal studier på vuxna funnit ett samband mellan trafikbuller och överviktsmarkörer. Vårt syfte är därför att undersöka dessa samband i tidiga åldrar.

Samtliga planerade studier baseras på den Stockholmsbaserade födelsekohorten BAMSE (Barn, Allergi, Miljö, Stockholm, Epidemiologi). BAMSE är en pågåande kohort som inkluderar 4089 individer födda mellan 1994 och 1996 i förutbestämda områden i Stockholms län. Information i BAMSE har samlats in genom föräldraenkäter och också ungdomsenkäter vid 12- och 16-årsuppföljningen. Vid 4, 8 och 16 år inbjöds studiedeltagarna dessutom till en medicinsk undersökning. Denna undersökning inkluderade bland annat blodtryck och lungfunktionsmätningar, samt insamling av blodprov. Kortisolnivåer från morgon- och kvällssalivprover samlades in vid 16-årsuppfölningen och analyserades med radioimmunologisk analys (RIA).  Nästa uppföljning i BAMSE-studien är planerad till 2016/2017.

 

För att mäta bullersexponeringen för individerna i BAMSE utveckar vår forskargrupp för närvarande en databas som innehåller data för beräkning av trafikbuller. Databasen täcker tidsperioden 1990-2015 och innehåller information om väg-, järnväg-, och flygbuller. Geografiska koordinater kommer att användas för att uppskatta bullerexponeringen vid barnens hem-, samt förskole- och skoladresser.

 

Utbildning

September 2013, Master of Public Health, Universitetet Bremen, Tyskland

Loading bibliometrics...