Skip to main content

Vi har ett resultat- Medarbetarundersökning 2017

Fler ambassadörer bland KI:s medarbetare

Andelen KI-medarbetare som vill rekommendera sin arbetsplats har ökat jämfört med föregående medarbetarundersökning 2014. Även vid en jämförelse med andra lärosäten har KI många ”ambassadörer” som känner stolthet över verksamheten på den egna institutionen.

Många är nöjda med det nära ledarskapet och upplever att de har gott samarbete och delaktighet i sina arbetsgrupper. Men det finns även utvecklingsområden. Det är fler nu än 2014 som tycker att arbetsbelastningen är hög och att det inte finns tid för återhämtning. En stor andel upplever att KI:s organisation är otydlig och ineffektiv och resultatet visar att arbetet med förankring av mål och strategier behöver intensifieras.

Från resultat till handling

- Svarsfrekvensen har ökat från 75 till 80 procent. Det är väldigt roligt att så många svarat, det tyder på att det finns ett stort engagemang för frågorna. Nu börjar det viktiga arbetet med att ta fram handlingsplaner och fånga upp idéer till åtgärder som kan göra skillnad framåt, berättar Mats Engelbrektson, HR-direktör.

Andra veckan i november får samtliga chefer ta del av sin grupps resultat. Därefter fortsätter arbetet i grupperna fram till slutet av januari. Alla chefer ansvarar för att återkoppla resultatet och för att initiera arbetet med handlingsplaner, men som medarbetare har alla också ett ansvar för att bidra till en bra dialog och medverka i att ta fram och genomföra åtgärder.

- Det viktigaste arbetet görs efter enkäten. Att reflektera över resultaten, båda det som är bra och det som kan utvecklas, och att genomföra förbättringarna. Det låter självklart men glöms ofta bort, tillägger Ulrica Tjäder, projektledare för undersökningen.

Arbetsgrupp som har färre än fem svarande

För att säkerställa att alla svar är anonyma får en grupp med färre än fem svarande inget eget resultat. Istället återkopplar chefen det aggregerade resultatet för den större grupp ni ingår i (enhet/avdelning eller motsvarande). Utifrån det resultatet har ni en dialog kring vilka områden som är viktigast för er att arbetar vidare med och därefter tar ni tillsammans fram en handlingsplan på samma sätt som alla grupper.

Om resultatrapporten

I arbetsgruppens rapport presenteras medelvärde för varje fråga. Spridningsmått som visar hur stor andel som valt respektive svarsalternativ redovisas bara på övergripande nivå (institution/ motsvarande och totalt för KI).

Vilka har ingått i enkäten?

Medarbetarundersökningen handlar om arbetsklimat, ledarskap, organisation och mål på KI och för att kunna ta ställning till frågorna behöver den som svarar vara involverad i arbetsmiljön. Mot bakgrund av detta har KI haft kriterier för vilka som ska besvara enkäten. Det innebär att man ska ha varit verksam på plats på KI de senaste 6 månaderna med en omfattning om minst 40 %.

De medarbetargrupper som ingått är anställda inklusive sjukskrivna eller föräldralediga, postdoktorstipendiater och doktorander. Respektive institution har också kunnat välja att inkludera andra grupper under förutsättning att ovan kriterier är uppfyllda.

Anonymitet och bakgrundsvariabler

Kan jag lita på att svaren är anonyma?

Ja, dina svar är alltid anonyma. Svaren har samlats in och sammanställts av den externa leverantören Quicksearch. Chefer och medarbetare får ta del av ett aggregerat resultat för sin avdelning/grupp/enhet/motsvarande. Det måste vara minst fem svarande för att en arbetsgrupp ska få en egen rapport.

Hur används bakgrundsvariabler i undersökningen?

I undersökningen använder vi bakgrundsvariablerna befattning, kön och ålder. Du har inte själv behövt svara på detta i enkäten då bakgrundsvariablerna hämtas från lönesystemet Primula samt från LADOK och KIMKAT för anknutna som inte är anställda. Med hjälp av bakgrundsvariabler kan vi se om det finns skillnader i hur olika grupper upplever sin arbetsmiljö, vilket i så fall är en viktig signal i KI:s utvecklingsarbete.

Kan bakgrundsvariablerna påverka min anonymitet?

Nej, bakgrundsvariablerna används bara för analyser på övergripande nivåer (KI och institution/ motsvarande), respektive chef eller arbetsgrupp får inte ta del av dessa. Vid nedbrytningar med bakgrundsvariabler är anonymitetsgränsen samma som för grupper, det vill säga inget resultat om färre än fem svar. Dina svar kan därför aldrig kopplas till dig som person utifrån kön, ålder eller befattning. De befattningar som används är doktorand, forskarassistent, forskare, postdoktor, professor, universitetsadjunkt, universitetslektor och teknisk/administrativ personal.

Går det att se vilka eller vilken medarbetare som inte svarat på enkäten?

Nej, det går inte att se vilka som inte har svarat på enkäten, bara hur stor andel av en grupp som svarat. På detta sätt tas en svarsfrekvens fram.

Finns det risk att jag kan bli identifierad av min chef om jag skrivit en egen kommentar?

Nej, det är de som har tillgång till det övergripande resultatet på institutionen, d v s prefekt och administrativ chef, som kan se fritextsvaren. Däremot är det möjligt för dem att bryta ned svaren på arbetsgruppnivå om det är fler än fem svarande i gruppen.