Skip to main content

Vad är en individuell studieplan?

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla lärosätets och doktorandens åtaganden samt en tidsplan. Planen ska beslutas efter samråd med doktorand och hans eller hennes handledare. Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och ändras i den utsträckning som behövs.

(Högskoleförordningen, 6 kap. 29 §.)

Innehåll

En individuell studieplan (ISP) beskriver hur doktoranden, inom aktuellt forskningsområde och utifrån det specifika projektet, ska uppnå målen för forskarutbildning. Den beskriver även handledningen, det vetenskapliga projektet, tidsplan, finansieringsplan, samt planerade kurser och lärandeaktiviteter. Under utbildningen uppdateras planen regelbundet för att fånga doktorandens progression. 

Vid skrivandet av en individuell studieplan måste doktoranden känna till examensmålen för doktorsexamen (eller licentiatexamen). Som hjälp finns exempel framtagna på hur doktorander kan uppnå målen. Det är också nödvändigt att känna till innehållet i den allmänna studieplanen

Syfte

Ett pedagogiskt instrument

Eftersom varje doktorand har en individuell forskarutbildning behövs individuella planer där det tydligt framgår vad doktoranden ska göra och lära sig och, inte minst, hur och varför. Genom årliga reflektioner och uppdateringar hålls planen relevant och kan därmed fungera som en karta för utbildningen och ett verktyg för handledningen. 

En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för en god handledning. Det innebär också att det finns goda förutsättningar att hålla tidsplanen och att eventuella problem uppmärksammas tidigt.  

Ett kontrakt

När den individuella studieplanen är fastställd innebär det att KI har tagit på sig ett åtagande att ge doktoranden den utbildning som beskrivs i studieplanen. Handledarna har genom att godkänna studieplanen åtagit sig att ge god handledning i den omfattning som beskrivs. Doktoranden har åtagit sig att inom aktuell tidsplan genomföra den forskning och gå de kurser och andra utbildningsmoment som beskrivs. Om doktoranden genomför sin forskarutbildning inom ramen för anställning någon annanstans än vid KI måste företrädare för den arbetsgivaren också skriva under sitt åtagande genom signering av finansieringsplanen. 

Innehållet i en individuell studieplan ska alltid motsvara fyra år på heltid (två år för licentiatexamen). Doktoranden kan ansöka om att få tillgodoräkna något från tidigare utbildning, men man kan inte föregå den bedömningen genom att skriva en studieplan med kortare tidsplan än fyra år. En forskarutbildning ska inte heller planeras för en period längre än fyra år. Om alla inblandade är överens och det finns goda skäl kan en forskarutbildning förlängas men det ska inte finnas med i planeringen från början.

Om det visar sig att planen inte går att genomföra ska planen revideras. Om handledarna inte uppfyller sina åtaganden är det prefektens ansvar att åtgärda detta. Om doktoranden i väsentlig utsträckning inte uppfyller sina åtaganden kan det innebära att det finns grund för att dra in resurserna för doktoranden.

Upprättande av individuell studieplan

Senast en månad efter studiestart ska en ifylld studieplan lämnas in till studierektor på institutionen. Senast tre månader efter studiestart ska den individuella studieplanen vara fastställd. 

KI har beslutat att införa ett digitalt system för individuella studieplaner. I första steget rör detta endast nyantagna doktorander, men på sikt kommer även redan antagna doktorander att föra över sina studieplaner till ISP-systemet.

Information om ISP-systemet och om implementeringsprojektet 

Vid de institutioner som ännu inte infört ISP-systemet upprättas individuella studieplaner tills vidare på papper. På blankettsidan finns aktuella mallar (blankett 3). 

ISP-seminarium

Innan den individuella studieplanen fastställs ska det hållas ett seminarium på institutionen. Syftet med seminariet är dels att fungera som ett välkomnande av den nya doktoranden, dels vara en möjlighet för doktoranden att presentera sitt forskningsprojekt och få återkoppling på det. Seminariet har ingen examinerande funktion utan fokus ligger på utveckling och lärande. Seminariet hålls på engelska, men i övrigt är det institutionen som bestämmer formerna för seminariet. 

Se även:

Regler för utbildning på forskarnivå på Karolinska Institutet