Skip to main content

Transport av farligt gods och biologiska prover

Flera typer av kemikalier och biologiska prover räknas som farligt gods. Både svenska och internationella lagar reglerar hur farligt gods får transporteras. På den här sidan finns information om några av de saker som bör beaktas innan man skickar eller transporterar farligt gods.

Definition av farligt gods

Till farligt gods räknas ämnen som har farliga egenskaper och som kan, om ej korrekt hanterat vid transport, orsaka skador på människor, miljö eller egendom. Exempel på farliga egenskaper är:

  • Explosiva, brännbara och/eller frätande kemikalier
  • Giftiga eller smittsamma ämnen

Instruktioner för hur man tar reda på om ett ämnen räknas som farligt gods finns i dokumentet "Räknas ditt prov som farligt gods?", under Dokument längre ner på sidan.

Det är avsändarens ansvar

Lagstiftning, såsom ADR för vägtransport, RID för järnvägstransport och IATA för flygtransporter, reglerar hur farligt gods ska transporteras på ett säkert sätt. ADR gäller på allmän väg men transporter inom samma campus (ex. gångvägar inom området) är undantagna.

Det är avsändarens ansvar att se till att godset är rätt klassificerat, korrekt förpackat och uppmärkt, inklusive UN-nummer och tillämpliga varningssymboler. Avsändaren ska även förse transportfirman med komplett godsdeklaration och information om avsändare och mottagare. Dessutom ska avsändaren kontrollera att transportfirman har tillstånd att frakta farligt gods.

Hur skickas kemikalier/biologiskt material?

The Scientific Sample Shuttle

KI erbjuder daglig transport av vetenskapliga prover mellan Karolinska Sjukhuset/Campus Solna och Karolinska sjukhuset/Campus Flemingsberg via slingbilen "the Scientific Sample Shuttle". Tjänsten är kostnadsfri för anställda och studenter vid KI. Läs mer på sidan "Scientific Sample Shuttle".

Global transportservice

Tre transportörer med licens att transportera farligt gods finns med på KIs ramavtal. För mer information, se “Global transportservice”.

Pendelbussen

Pendelbussen har INTE tillstånd att transportera farligt gods. De enda prover som får föras med på pendelbussen är “Undantaget medicinskt prov” förutsatt att det är korrekt förpackat och uppmärkt samt att någon reser tillsammans med paketet.

Läs mer om ”Undantaget medicinskt prov” i dokumentet ”Räknas ditt prov som farligt gods?". Både kolsyreis och flytande kväve klassas som farligt gods och får EJ medföras på pendelbussen.

Frågor?

Vid frågor som berör transport av farligt gods, kontakta säkerhetsrådgivaren Patrik Klettner Carlsson på Stenarecycling.

Kontaktuppgifter till Patrik:

Telefon: 010-445 85 63, mobil: 073-981 83 28 eller via e-mail: patrik.klettner.carlsson@stenarecycling.se

Dokument