Skip to main content

Studerandeprocessen vid verksamhetsförlagd utbildning

Processen hjälper dig att ta reda på vad som behövs inför, vid start, under och efter verksamhetsförlagd utbildning/verksamhetsintegrerat lärande (VFU/VIL).

Alla roller i Studerandeprocessen

Bakgrund 

Studerandeprocessen visar vem som ansvarar för vad under VFU/VIL, för att underlätta för studenter, lärare och handledare. Det finns också dokument och länkar för ytterligare vägledning.

Processen har utarbetats i samverkan mellan Centrum för klinisk utbildning (CKU), lärosäten samt Region Stockholm. CKU är idag en del av Enheten för Undervisning och lärande vid Karolinska Institutet.

  Översikt alla roller

  Studerandeprocessen

  Nedan finns varje rolls ansvar i respektive steg. 

  Student 

  Inför

  1. Hämta information om placeringen i KLiPP (Kliniskt PlaceringsProgram). Ta del av webbutbildningen JoBSH (Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien). Läs mer om KliPP och JoBSH här. Läs också vidare information från SLL.
  2. Fotografera dig till eTjänstekortet. Du behöver inte boka tid, läs om eTjänstekort på SLL. Om eTjänstekortet redan innehas så kontrollera PIN-koderna.
  3. Gå igenom kursens lärandemål.
  4. Repetera kunskapsområdet för placeringen.
  5. Besvara välkomstmejlet eller ta kontakt med placeringens kontaktperson.

  Start

  1. Anländ förberedd med eTjänstekort och PIN-koder till första dagen.
  2. Delta på verksamhetens introduktion. Kontrollera att relevanta IT-behörigheter fungerar.
  3. Planera aktivt och sätt upp konkreta del- och slutmål utifrån kursens lärandemål i samråd med handledare.
  4. Beskriv förväntningar och farhågor.
  5. Informera dig om hur avvikelsesystemet "Händelsevis" för utbildningsavvikelser fungerar.

  Under

  1. Verka i den blivande yrkesrollen med stöd av handledare.
  2. Tillämpa aktivt eget lärande utifrån individuella behov kopplade till kursens mål.
  3. Genomför regelbundna avstämningar och reflektioner kring dina och kursplanens uppsatta mål tillsammans med handledare samt AKA.
  4. Halvtidsbedömning: träna på reflektion och självvärdering. Heltidsbedömning: träna på reflektion och självvärdering.
  5. Vid problem kommunicera i första hand med berörda personer. Rapportera vid behov en utbildningsavvikelse i "Händelsevis".

  Efter

  1. Genomför reflektion och ömsesidig feedback med handledare och AKA.
  2. Återkoppla utvärderingen.
  3. Du får återkoppling på utbildningsavvikelse som rapporterats i "Händelsevis".

  Verksamhet (AKA, studentansvarig, utbildningsansvarig, amanuens)

  Inför

  1. Ta emot beställningen och reservera platser i KLiPP i dialog med lärosätet (se manual under Dokument). Utse handledare i samverkan med enhetschef. Du kan läsa mer om Rutiner för handläggning av VIL/VFU här.
  2. Beställ behörighet till lokaler, journalsystem och datorer enligt lokala rutiner.
  3. Kontrollera att medarbetarna har uppdaterad kännedom om kursens lärandemål.
  4. Ge verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med klinisk adjunkt/ lektor.
  5. Förbered introduktionen enligt checklistan och skicka välkomstmejl (se under Dokument) samt schema till studenten.

  Start

  1. Ansvara för studentens mottagande och att enhetens personal känner till att studenten börjar.
  2. Ansvara för det övergripande introduktionsprogrammet. Lokal IT-ansvarig tilldelar studenten relevanta IT-behörigheter.
  3. Genomför reflekterande samtal med studenten. Planera med stöd av klinisk adjunkt/lektor för fördjupat lärande.
  4. Planera in stöd till student och handledare utifall behov uppkommer. Planera för forskningsanknytning i lärande och för IPE.
  5. Informera studenten om rapportering av utbildningsavvikelser i Händelsevis (om infört). Ha beredskap för uppföljning av inrapporterade avvikelser.

  Under

  1. Tydliggör för medarbetarna att studenten är en del av vårdteamet på enheten. Ge studenten stöd i lärandet samt pedagogiskt stöd till handledare vid behov.
  2. Planera undervisning och seminarier med hjälp av klinisk adjunkt/lektor/studierektor.
  3. Genomför regelbundna avstämningar och reflektioner kring studentens och kursplanens uppsatta mål.
  4. Medverka vid halv- och heltidsbedömning. Vid risk att placeringen inte godkänns ska lärosätet meddelas omedelbart och en skriftlig åtgärdsplan utfärdas.
  5. Vid uppkommen utbildningsavvikelse kommunicera med berörda personer.

  Efter

  1. Genomför reflektion och ömsesidig feedback med student och handledare. Se Stöddokument för slutsamtal under Dokument.
  2. Återkoppla feedback till handledare och verksamheten.
  3. Hantera eventuell utbildningsavvikelse.

  Dokument verksamhet

  Verksamhet (handledare i VIL/VFU)

  Inför

  1. Ta emot uppdraget från AKA/studentansvarig och enhetschef.
  2. Kontrollera att studentens behörigheter är beställda.
  3. Uppdatera kännedomen om lärandemålen och delta på infomöte med lärosätet och AKA/studentansvarig.
  4. Ta del av Nätbaserat stöd för handledare - handledning i VIL. Delta i pedagogiska möten med AKA/klinisk lektor samt i andra pedagogiska forum.
  5. Medverka vid förberedelser inför introduktionen och stäm av med AKA/ studentansvarig gällande mottagandet av studenten.

  Start

  1. Medverka vid introduktionen som AKA/studentansvarig organiserar.
  2. Kontrollera att det praktiska såsom IT-behörigheter fungerar på enheten. Samverka med AKA/studentansvarig gällande enhetens introduktionsprogram.
  3. Gå igenom schema för placeringen. Diskutera studentens konkreta del- och slutmål utifrån kursens lärandemål.
  4. Tala med studenten och stäm av förväntningar och farhågor inför placeringen.
  5. Informera dig om hur avvikelsesystemet Händelsevis för utbildningsavvikelser fungerar.

  Under

  1. Ge handledning till studenten med pedagogiskt stöd av AKA/studentansvarig. Handledare eller handledargrupp ansvarar för handledningen efter tydlig överenskommelse. Se Nätbaserat stöd för handledare - handledning i VIL.
  2. Stöd studentens aktiva lärande och träning i sin yrkesroll.
  3. Genomför regelbundna avstämningar och reflektioner kring studentens och kursplanens uppsatta mål.
  4. Halvtidsbedömning: ge stöd till reflektion och självvärdering.
  5. Heltidsbedömning: ge stöd till reflektion och självvärdering.
  6. Kommunicera med berörda personer vid uppkommen utbildningsavvikelse.

  Efter

  1. Genomför reflektion och ömsesidig feedback med student och AKA. Se dokument för Utvärdering och reflekterande slutsamtal i VFU/VIL nedan.
  2. Återkoppla studentens feedback på handledningen och verksamheten.
  3. Hantera eventuell utbildningsavvikelse.

  Dokument handledare

  Lärosäte (lektor, studierektor, klinisk adjunkt, kursansvarig)

  Inför

  1. Lägg in studentens personuppgifter i KLiPP. VIL-samordnare (länk Region Stockholm) lägger in beställning i KLiPP. Mejl till verksamheten kan skickas ut (se förslag under Dokument).
  2. Beställ eTjänstekort inför studentens första VFU.
  3. Tillgängliggör lärandemålen på hemsidan. Klinisk adjunkt /lektor har kontakt och planerar undervisning med AKA/studentansvarig.
  4. Studierektor/klinisk lektor ger verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med AKA/studentansvarig.
  5. Säkerställ att aktuell handlingsplan för studenter med särskilda behov finns.

  Start

  1. Tillgängliggör uppdaterade kontaktuppgifter och aktuella kursdokument till verksamheten.
  2. Säkerställ att lärplattform och kurswebb fungerar.
  3. Tillhandahåll mallar och dokumentation som underlättar planering av del- och slutmål.
  4. Klinisk adjunkt /lektor planerar VIL tillsammans med AKA/studentansvarig.
  5. Ha beredskap för hantering av utbildningsavvikelser.

  Under

  1. Säkerställ att uppdaterade kontaktuppgifter och aktuella kursdokument tillgängliggjorts verksamheten.
  2. Kliniska adjunkter/lektorer planerar undervisning och seminarier i samarbete med AKA/studentansvarig.
  3. Ge stöd till studentens lärande samt när särskilda behov uppkommer.
  4. Ansvara för heltidsbedömning samt skriftlig åtgärdsplan vid risk för ej godkänd placering.
  5. Ha beredskap för hantering av utbildningsavvikelser.

  Efter

  1. Stöddokument för slutsamtal, se dokument för Utvärdering och reflekterande slutsamtal i VFU/VIL nedan.
  2. Återkoppling till verksamheten utifrån utvärderingen.
  3. Ha beredskap för hantering av utbildningsavvikelser.

  Dokument lärosäte