Skip to main content

Strategiskt råd för internationella frågor

Strategiskt råd för internationella frågor

 • Att utveckla och stödja KI:s övergripande strategier för internationalisering inom utbildning, forskarutbildning och forskning.
 • Att samordna och utveckla det övergripande internationella arbetet vid Kl.
 • Att efter rektorsbeslut, etablera, och i fråga om befintliga partners förvalta och utveckla långsiktiga universitetsövergripande internationella samarbeten och strategiska allianser med ledande universitet och andra akademiska aktörer.
 • Att i förekommande fall föreslå rektor att besluta om avveckling av samarbeten.
 • Att utveckla uppdraget till, utse, finansiera och följa upp KI:s internationella akademiska koordinatorer och ambassadörer.
 • Att på strategisk nivå stödja en internationell alumni-verksamhet, i samverkan med kommunikationsavdelningen, Development Office och andra.
 • Att medverka i arbetet med ett sammanhållet kvalitetssystem, genom att sammanställa och rapportera data om internationalisering och överse arbete med riskhantering.
 • Att ansvara får rådets budget.

Ledamöter

 • Anders Gustafsson, ordförande, vicerektor för forskning
 • Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning
 • Gunnar Nilsson, fd prodekan för utbildning
 • Emma Leijon, studentrepresentant OF
 • Shuai Tan, studentrepresentant MF (suppleant Johanna Hagman)

Utöver dessa deltar även tjänstemän från universitetsförvaltningen vid rådets sammanträden.