Strategi 2030 - dialog om planen som ska göra strategin till verklighet pågår

Strategi 2030 uttrycks i termer av mål och uppdrag i ett utkast på en KI-gemensam verksamhetsplan. Endast mål och uppdrag sprunget ur strategin finns i denna. Just nu pågår dialog i flera grupperingar - se tidsplan och roller nedan. 

När förslaget är genomarbetat fattas slutligt beslut om fastställande av den KI-gemensamma verksamhetsplanen 2019-2022 av rektor i oktober. I samband med dialogen utses även uppdragsansvariga. Dessa tar fram aktivitetsplaner för sina uppdrag och uppdragen sätter igång. 

 

 

 

 

 

 

Tidsplan för prioritering av mål och uppdrag 

´
Maj Juni Juli-Augusti September Oktober November
Arbetsgrupp tar fram bruttolista på mål och uppdrag utifrån Strategi 2030 Styrgrupp, vice-rektorer samt dekaner tar fram ett gemensamt förslag till prioritering av mål och uppdrag Referens- grupp tar del av förslaget och återkopplar Styrgrupp, vice-rektorer samt dekaner reviderar aktuellt förslag, vilket sedan avhandlas på fakultetsnämndens möte Referensgrupp tar om aktuellt del av det andra förslaget Uppdragsansvariga tar fram aktivitetsplaner och uppdrag påbörjas
Styrgrupp, vice-rektorer och dekaner tar om aktuellt fram ett andra förslag till prioritering Det andra förslaget om aktuellt avhandlas på fakultetsnämndens möte

Roller i arbetet med prioritering av mål och uppdrag 

Roller i arbetet med prioritering
Grupp Deltagare Roll/uppdrag
Beställare Rektor Beslutar om KI-gemensam verksamhetsplan
Styrgrupp Rektor (ordf), Prorektor, Universitetsdirektör, Planeringsdirektör Prioriterar uppdragen i nära dialog med vicerektorer, dekaner och andra relevanta verksamhetsföreträdare
Beredningsorgan Fakultetsnämnden Kommittérna Bearbetar och föder in mål och uppdrag som ligger i linje med Strategi 2030
Referensgrupp Mats J Olsson, CNS; Carina Hammarström,MBB; Ulla Stenius, IMM; Thomas Tinglöv, BioNut; Mats Trulsson, Dentmed; Maria von Witting, Onkpat; Alice Weréen och Sebastian Ols, studentrepresentanter; Fakultetsråd Ger input på framtaget förslag till VP
Arbetsgrupp Handläggare från Universitetsförvaltningen Handläggning/beredning av underlag till prioritering

Strategi 2030

ML
Innehållsgranskare:
Bettina Wemanis
2023-01-16