Riskbedömning för campusförlagd kurs eller annan lärandeaktivitet

Grundregeln för genomförandet av forskarutbildningskurser och andra lärandeaktiviteter under covid19-pandemin är att de ska genomföras på distans, tills att annat meddelas. Vissa undantag finns dock, men innan beslut fattas om att förlägga dessa på fysisk plats ska en riskbedömning göras.

För att tydliggöra vad som gäller för forskarutbildningskurser på KI har Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) fattat ett beslut som bl a beskriver de undantagna kurserna/kursmomenten inklusive examinationerna.

Grundregeln är:

Teoretiska forskarutbildningskurser genomförs på distans.

Undantagen för distansundervisning är:

 1. Forskarutbildningskurser som innehåller praktisk färdighetsträning som inte kan anordnas digitalt (exempelvis hands-on användning av viss utrustning såsom av mikroskop, hantering av djur, experimentella tekniker, datorbaserade övningar som kräver mjukvara som i annat fall inte är tillgängligt) eller väsentliga demonstrationer som inte kan ske asynkront. Dessa kan då helt eller delvis undantas från regeln om distansundervisning.
   
 2. Forskarutbildningskurser som går parallellt med kurser på grundnivå och avancerad nivå (vanligtvis masterskurser), om de senare är planerade för campusundervisning.
   
 3. Färdighetsexamination som involverar försökspersoner, djur, mjukvara eller tekniker/procedurer som inte är tillgängliga digitalt.
   

Dessutom tydliggörs i KFU:s beslut:

 1. att andra lärandeaktiviteter som anordnas av forskarutbildningsprogrammen, forskarskolor eller Kurs- och programkommittén om möjligt ska anordnas digitalt.
   
 2. att riskbedömning ska ske i förväg när kurs- eller lärandeaktivitet sker på KI campus och hänsyn tas till nationella rekommendationer för minskad smittspridning.
   
 3. att dessa principer även ska gälla kurser och aktiviteter i KI:s regi som genomförs i andra lokaler än på KI campus.

 

Riskbedömningen görs i mall enligt nedan av kursansvarig eller ansvarig för lärandeaktiviteten (flik 1 på svenska, flik 2 på engelska). Bedömningen behöver inte skickas in annat än på förfrågan.

Tänk på att om ett kursmoment eller annan lärandeaktivitet förläggs på campus är det inte enbart den aktuella undervisningslokalen som ska beaktas ur smittspridningssynpunkt utan även de gemensamma utrymmena på campus samt transportvägarna till/från som påverkas. Tänk också på risken med att samla deltagare från olika kliniker/sjukhus i samma lokal.

Följ riktlinjerna för användande av munskydd i vissa situationer.