Revisionsplan - intern miljörevision 2022-2024

Som statlig myndighet är KI enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter skyldiga att ha ett miljöledningssystem. I miljöledningssystemet finns det krav på att interna miljörevisioner ska genomföras varje år.

Universitetsdirektören har nyligen beslutat om en treårig revisionsplan. Tanken är att varje institution och varje avdelning ska revideras med tre års mellanrum. Revisionerna kommer primärt att genomföras under vecka 20-22. Varje revisionstillfälle kommer ta cirka 1,5-2h i anspråk beroende på vilken typ av verksamhet det gäller.

Syfte med miljörevision

Det finns flera syften med att genomföra miljörevisioner. Enligt förordningen handlar det om att se till att universitetet följer de lagar, regler och riktlinjer som finns för miljöarbetet, men det är också ett viktigt verktyg för att fånga upp hur miljöarbetet fungerar ute i verksamheten: Vad fungerar bra? Vad är svårt? Var finns det behov av stöd? Är vi på rätt väg för att uppnå målen i KI:s kKimatstrategi 2030?Revisionerna ska ses som ett tillfälle att diskutera dessa frågor tillsammans med revisorn. Fokus kommer vara på hur alla ligger till med miljö- och klimatarbetet just nu och hur vi kan arbeta framåt från det.

Med på revisionerna är prefekt/AC och Miljö- och hållbarhetsombud. Beroende på vilken verksamhet det gäller kan det också bli aktuellt att träffa medarbetare med andra roller såsom kemikalieombud, lärare etc.


 

Revisionsobjekt
Revisionsobjekt VT 2022 Organisatorisk tillhörighet
1 Ekonomiavdelningen inklusive UoL UF
2 Juridiska avdelningen UF
3 Inst för medicin Huddinge (MEDH) Institutionsgrupp KI Syd
4 Inst för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Institutionsgrupp KI Syd
5 Inst för laboratoriemedicin (LABMED) inkl serviceteam AHA Futura Institutionsgrupp KI Syd
6 Inst för klinisk neurovetenskap (CNS) Institutionsgrupp KI Nord
7 Inst för molekylär medicin och kirurgi (MMK) Institutionsgrupp KI Nord
8 Universitetsbiblioteket (KIB) Övrigt
9 Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Institutionsgrupp KI Syd
10 Inst för fysiologi och farmakologi (FYFA) Institutionsgrupp KI Solna
11 Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Institutionsgrupp KI Solna
12 Inst för neurovetenskap (NEURO) Institutionsgrupp KI Solna
13 Inst för klinisk forskning och utbildning SöS (KI SÖS) Institutionsgrupp KI Syd
14 Universitetsledningen Övrigt KI-övergripande
VT2
Revisionsobjekt VT 2023 Organisatorisk tillhörighet
1 Avdelningen för forskarstöd UF
2 Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd UF
3 Fakultetskansliet och internationella relationer (FIR) UF
4 UF-ledning (inkl UF-Stab och Strategiskt ledningsstöd) UF
5 Medicinens historia och kulturarv (MHK) Övrigt
6 Enheten för Undervisning och lärande (UoL) Övrigt
7 Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS) Inst.grupp KI Nord
8 Inst. för lärande, informatik, management och etik (LIME) Inst.grupp KI Nord
9 Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) Övrigt
10 Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) Övrigt
11 Kommittén för forskning (KF) Övrigt
12 Inst. för cell- och molekylärbiologi (CMB) Inst.grupp KI Solna
13 Inst. för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) Inst.grupp KI Solna
14 Kommunikationsavdelningen UF
'revidioner
Revisionsobjekt VT 2024 Organisatorisk tillhörighet
1 Säkerhetsenheten (Fastighetsavdelningen) UF
2 Service (Fastighetsavdelningen) UF
3 nst. för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) Inst.grupp KI Solna
4 Institutet för miljömedicin (IMM) Inst.grupp KI Solna
5 Komparativ medicin (KM) Övrigt
6 Rådet för miljö och hållbar utveckling Övrigt
7 Inst. för global folkhälsa (GPH) Inst.grupp KI Nord
8 nst. för kvinnors och barns hälsa (KBH) Inst.grupp KI Nord
9 nst. för medicin, Solna (MEDS) Inst.grupp KI Nord
10 Inst. för onkologi-patologi (ONKPAT) Inst.grupp KI Nord
11 Inst. för biovetenskaper och näringslära (BIONUT) Inst.grupp KI Syd
12 HR-avdelningen UF
13 IT-avdelningen UF
14 Lokalförsörjning (Fastighetsavdelningen) UF
15 UF 15 FM Biomedicum Övrigt
PH
Innehållsgranskare:
Anna Christiansen
2022-04-05