Rekvisition av medel för forskarassistent

KI (Styrelsen för forskning) har utlyst medel för anställning som forskarassistent mellan åren 2011 - 2018. När en institution överenskommit om anställning med en av de personer som tilldelats finansiering kan institutionen rekvirera medlen.

För att rekvirera medel fyller ansvarig personal vid institutionen i den övre delen av rekvisitionsblanketten. Denna skickas via e-post till ansvarig handläggare vid Universitetsförvaltningen tillsammans med bilagor.

Bilagor till rekvisitionsblanketten

För att en utbetalning ska beviljas bifogas tillsammans med blanketten ett anställningsintyg/avtal som ska gälla för hela perioden som utbetalning avser (medlen betalas ut för ett år i taget).

Är personen kliniskt aktiv inom Stockholms läns landsting skickas ett anställningsintyg in, samt ett intyg från berörd verksamhetschef. Av intyget ska det framgå i vilken omfattning personen får ägna sig åt forskning. Även ett intyg från berörd prefekt som styrker att vederbörande har varit aktiv vid KI, och i vilken omfattning, ska bifogas. Medel betalas ut i samma omfattning som personen är beviljad tid för forskning. Anställningen ska påbörjas senast 12 månader efter det att pengarna blivit beviljade.

Efter den första rekvisitionen utbetalas återstående månader ut till institutionen via resursfördelningen (tolftedelarna). För alla rekvisitioner som inkommer till UF under perioden 1 januari - 30 juni utbetalas ett helårsbelopp för innevarande kalenderår (vissa undantag kan finnas). För alla rekvisitioner som inkommer till UF under perioden 1 juli - 31 december görs i normalfallet ingen utbetalning innevarande år utan utbetalas via resursfördelningen under närmast följande kalenderår.

Observera att donationsmedel, t.ex. medel från Hållstens forskningsstiftelse, Mats Sundin Award eller William K. Bowes Jr Foundation, ska rekvireras från ekonomiavdelningen vid UF.

Hur ska rekvisitionsblanketten fyllas i?

Den övre delen av blanketten fylls i av medarbetare vid institutionen.

Rekvisitionen avser: Fylls i för att veta vilken typ av medel utbetalningen gäller.
Institution: Här anges institutionen där anställningen är placerad.
Medel rekvireras för: Här anges namnet på forskarassistenten som tilldelats medel, vilken period anställningen avser och i vilken omfattning.
Projekt: Här anges vilket projekt medlen ska betalas ut till.
Verifikationstext: Här skrivs institutionsbeteckning, namn på sökande och vilken sorts medel det gäller (t.ex. C1, Lisa Nilsson, forskarassistent).
Institutionens referens: Här anges namnet på ansvarig kontaktperson vid institutionen.

Den undre delen av blanketten fylls i av utbetalningshandläggaren vid Universitetsförvaltningen, som också skickar vidare blanketten tillsammans med aktuella bilagor till Ekonomiavdelningen vid Universitetsförvaltningen för utbetalning.

Under åren 2019 - 2020 har Fakultetsnämnden utlyst medel för anställning som biträdande lektor istället för forskarassistent. Informationssida för rekvirering av dessa medel är under uppbyggnad. Kontakta Anette Pinjemo (nedan) om du ska rekvirera medel som tilldelades under 2019 och 2020.

Kontaktuppgifter för rekvisition av forskarassistentmedel

Anette Pinjemo

HR-specialist
AP
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2022-08-12