Skip to main content

Rekvisition av forskarassistentmedel

KI (Styrelsen för forskning) har utlyst medel för anställning som forskarassistent mellan åren 2011 och 2018.

För att rekvirera medel fyller ansvarig personal vid institutionen i den övre delen av rekvisitionsblanketten. Denna skickas via e-post till ansvarig handläggare vid Universitetsförvaltningen tillsammans med bilagor (se nedan).

Bilagor till rekvisitionsblanketten

För att en utbetalning ska beviljas bifogas tillsammans med blanketten ett anställningsintyg/avtal som ska gälla för hela perioden som utbetalning avser (medlen betalas ut för ett år i taget). Är personen kliniskt aktiv inom Stockholms läns landsting skickas ett anställningsintyg in, samt ett intyg från berörd verksamhetschef. Av intyget ska det framgå i vilken omfattning personen får ägna sig åt forskning. Även ett intyg från berörd prefekt som styrker att vederbörande har varit aktiv vid KI, och i vilken omfattning, ska bifogas. Medel betalas ut i samma omfattning som personen är beviljad tid för forskning. Anställningen ska påbörjas senast 12 månader efter det att pengarna blivit beviljade.

Efter den första rekvisitionen utbetalas återstående månader ut till institutionen via resursfördelningen (tolftedelarna). För alla rekvisitioner som inkommer till UF under perioden 1 januari - 30 juni utbetalas ett helårsbelopp för innevarande kalenderår (vissa undantag kan finnas). För alla rekvisitioner som inkommer till UF under perioden 1 juli - 31 december görs ingen utbetalning innevarande år utan utbetalas via resursfördelningen under närmast följande kalenderår.

Observera att donationsmedel, t.ex. medel från Hållstens forskningsstiftelse, Mats Sundin Award eller William K. Bowes Jr Foundation, ska rekvireras från ekonomiavdelningen vid UF.

Beskrivning av hur rekvisitionsblanketten ska fyllas i

Den övre delen av blanketten fylls i av personal vid institutionen.

Rekvisitionen avser: Fylls i för att veta vilken typ av medel utbetalningen gäller.
Institution: Här anges institutionen där anställningen är placerad.
Medel rekvireras för: Här anges namnet på forskarassistenten som tilldelats medel, vilken period anställningen avser och i vilken omfattning.
Projekt: Här anges vilket projekt medlen ska betalas ut till.
Verifikationstext: Här skrivs institutionsbeteckning, namn på sökande och vilken sorts medel det gäller (t.ex. C1, Lisa Nilsson, forskarassistent).
Institutionens referens: Här anges namnet på ansvarig vid institutionen.

Den undre delen av blanketten fylls i av utbetalningshandläggaren vid Universitetsförvaltningen.

Texten i Agresso: Här anges vad medel rekvireras för.
Projekt: Här anges vilket projekt under styrelsen som medlen ska tas ifrån.
Belopp: Här anges beloppet inklusive INDI inräknat.

Utbetalningshandläggaren skriver ut blanketten och sakattesterar den. När behörig chef vid Universitetsförvaltningen attesterat skickas blanketten tillsammans med aktuella bilagor till Ekonomiavdelningen vid Universitetsförvaltningen för utbetalning.

Kontaktuppgifter för rekvistion av forskarassistentmedel

Handläggare

Anette Pinjemo

Telefon: 08-524 839 16
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: Anette.Pinjemo@ki.se