Skip to main content

Rekrytera biträdande lektor

Biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning. Syftet med anställningen är att ge unga forskare möjlighet under anställningsperioden att meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt för att sedan bli prövad för en befordran till lektor. Anställningstiden för ett biträdande lektorat kan variera från fyra till sex år. Anställningstiden fastställs av institutionen vid annonsering av tjänsten. Anställningen kan förlängas med högst två år på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl.

Behörighet

För att vara behörig för ett biträdande lektorat ska man ha avlagt doktorsexamen högst fem år innan ansökningstiden har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Det kan även i enskilda anställningsärenden läggas till ytterligare behörighetskrav och bedömningsgrunder.

Ansökan om befordran till lektor

En biträdande lektor kan ansöka om befordran till lektor. Prövningen av befordringsansökan görs av KI:s rekryteringsutskott med stöd av två externa sakkunniga. För att bli befordrad till lektor behöver den biträdande lektorn uppfylla både behörighetskraven för lektor och särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor. Den biträdande lektorn har möjlighet att välja att bli att välja vilket bedömningsspår som dennes befordringsansökan ska prövas gentemot. Ett av bedömningsspåren har en tyngdpunkt mot utbildning medan det andra har en tyngdpunkt mot forskning.  För att mer information om behörighetskrav för lektor och bedömningsgrunder för befordran se anvisningarna till anställningsordningen. Rekryteringsutskottet prövar den biträdande lektorns befordringsansökan samt lämnar förslag till beslut till berörd prefekt som sedan fattar beslut om befordran till lektor/eller avslag om befordringsansökan. Ett beslut om avslag av ansökan om befordran kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.