Skip to main content

Regler och rutiner för forskarutbildningssamarbetet inom medicinsk teknologi

Doktorander inom detta utbildningssamarbete är antagen både till Medicinsk vetenskap på KI och till Medicinsk teknologi på KTH. När forskarutbildningen är avslutad kan doktoranden efter godkänd disputation ansöka om en gemensam doktorsexamen, en s.k. joint degree. Nedan presenteras de regler och rutiner som gäller specifikt för dessa doktorander. I övrigt samma regler som för andra doktorander.

OBS, avtalet mellan KI och KTH håller på att omförhandlas. För ögonblicket är det därför oklart vad som gäller, och ev. nya doktorandprojekt får avvakta.

Hemuniversitet

Doktoranden är fullvärdig doktorand vid båda universiteten men rent administrativt har doktoranden ett hemuniversitet som kan vara antingen KI eller KTH. Det universitet som huvudhandledaren tillhör är alltid hemuniversitet. Det andra universitetet kallas partneruniversitet.

Handledare

Huvudhandledare kommer alltid från hemuniversitetet. Minst en bihandledare ska komma från partneruniversitet. Även andra bihandledare, vilka kan komma från antingen KI eller KTH eller från något annat universitet, kan knytas till doktoranden.

En handledare från partneruniversitet ska ha särskilt ansvar för att doktoranden känner sig som en del av partneruniversitet och att doktoranden är införstådd vad som gäller på det universitetet.

Observera att en huvudhandledare vid KI måste ha ett ”grönt ljus”-beslut innan ett doktorandprojekt initieras.

Mentor

Som ett komplement till handledarna ska en oberoende person utses som mentor för doktoranden. Mentorn bör utses inom ett år från antagningsdatum.

Information om mentor

Antagning till forskarutbildning

Innan antagning blir aktuellt ska styrgruppen bedöma om projektet passar in i samarbetet.

Forskarutbildningssamarbete inom medicinsk teknologi

Behörighet

Det är samma krav på grundläggande behörighet som till all utbildning på forskarnivå i Sverige, nämligen, i normalfallet 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå.

Förutom detta finns krav på särskild behörighet i engelska.

Bedömning av behörighet ska göras av KI, oavsett hemuniversitet, i god tid före antagningsseminariet.

Mer information om behörighet samt blankett

Individuell studieplan

En individuell studieplan (ISP) ska skrivas av doktorand och handledare tillsammans. Denna fastställs sedan i samband med antagningsseminariet. Uppföljning av ISP görs sedan varje år varvid studieplanen uppdateras. Observera att mallen för ISP ser annorlunda ut för dessa doktorander än för övriga doktorander.

Mall för individuell studieplan som ska användas inom detta samarbete

I studieplanen ska det anges hur målen för doktorsexamen ska uppnås.

Information om mål för doktorsexamen

Ansökan om antagning till forskarutbildning

Ansökan som ställs till aktuell KI-institution eller till Skolan för teknik och hälsa vid KTH (beroende på hemuniversitet) ska innehålla följande dokument:

 • Ansökan om antagning till forskarutbildning (i två original). (Obs, denna blankett är inte samma som för övriga doktorander)
 • Individuell studieplan med bilagor (i två original), se ovan
 • Bedömd grundläggande och särskild behörighet (d.v.s. blankett som återkommit efter att ha blivit bedömd och godkänd, se ovan)
 • Styrgruppens bedömning att projektet passar inom KI-KTH-samarbetet

Samtliga blanketter ska vara ensidigt utskrivna.

I god tid inför antagningsseminariet måste ordföranden i antagningsnämnden kontaktas. Detta görs enklast genom forskarutbildningsadministratör vid aktuell institution vid KI och administratör på Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa på KTH.

KI: Kontakta forskarutbildningsadministratör på aktuell institution.
KTH: phdadmin@cbh.kth.se

Observera att varje institution på KI har fastställt datum för terminens antagningsseminarier.

Antagningsseminarium/antagningsnämnd

En antagningsnämnd ansvarar för att bereda ärenden rörande ansökan till forskarutbildning. Antagningsnämnden lämnar förslag till beslut om antagning. Beslut om antagning fattas samtidigt av prefekt på aktuell institution vid KI samt av skolchef på aktuell skola vid KTH.

När KI är hemuniversitet kallar antagningsnämnden vid aktuell institution den sökande till antagningsseminarium.

Antagningsnämnden består i dessa fall av:

 • Institutionens studierektor, ordförande
 • Minst en lärarrepresentant från KI (från ordinarie antagningsnämnd)
 • Forskarutbildningsansvarig (FA) vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH
 • Programansvarig för doktorsprogrammet Medicinsk teknologi vid KTH
 • Två doktorandrepresentanter, en från KI och en från KTH.

När KTH är hemuniversitet är det forskarutbildningsansvarig vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa som ansvarar för antagningsseminariet.

Antagningsnämnden består i dessa fall av:

 • Forskarutbildningsansvarig (FA) vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, ordförande
 • Studierektor vid aktuell institution på KI
 • Programansvarig för doktorsprogrammet Medicinsk teknologi vid KTH
 • En lärarrepresentant från KI
 • Två doktorandrepresentanter, en från KI och en från KTH.

Vid behov kan ytterligare sakkunniga adjungeras till antagningsnämnden. Vid jävssituation utses ersättare vid beredning och beslut.

Huvudhandledare och, om möjligt, bihandledare ska vara närvarande och får yttra sig vid antagningsseminariet, men ska inte delta i antagningsnämndens beslut. Om mentor är utsedd får även denne vara närvarande.

Antagningsseminariet ska hållas på engelska och ska täcka följande moment:

 • Bakgrund, upplägg och syfte med det forskningsprojekt som planeras inom den individuella studieplanen
 • Tidsplan
 • Mål för utbildningen (mer information om mål för doktorsexamen)
 • Beskrivning av hur handledare förväntas bidra till doktorandens utbildning
 • Finansieringsplan

Kurser

Doktoranden antas till den allmänna studieplanen i medicinsk vetenskap vid KI och till den allmänna studieplanen i Teknik och hälsa. Det totala kurskravet är 60 hp.

Kurser och poänggivande moment som ingår i utbildningen

På KI söks kurser genom kurskatalogen.
På KTH söks kurser i kurs-och programkatalogen.

Observera att förutom kurserna är det även obligatoriskt att så snart som möjligt efter antagningen gå en introduktion för nya doktorander på både KI och KTH. Introduktionen registreras i Ladok men ger inga poäng.

Anmälan till KI:s introduktion görs via denna sida.

Anmälan till KTH:s introduktion: Kontakta Fredrik Häggström för mer information.

Tillgodoräknande

Om doktoranden går en kurs på annat universitet än KI och KTH behöver det göras ett tillgodoräknande. Detta görs enligt hemuniversitets vanliga rutiner. Vid svårbedömda tillgodoräknandebeslut är det lämpligt att studierektor vid KI och forskarutbildningsansvarig vid KTH har kontakt då dessa beslut ska tas i samråd mellan parterna.

Obs, kurser som ges av KI eller KTH behöver bara registreras på det aktuella universitetet och inget tillgodoräknandebeslut behövs.

Introduktion

På KI finns en centralt organiserad obligatorisk introduktion för nya doktorander.

På KTH finns inte motsvarande arrangemang, och därför ställs högre krav på handledarna från KTH att se till att doktoranden introduceras till KTH på annat sätt.

Forskningsprojekt/delarbeten

Samtliga delarbeten i avhandlingen ska utgå från både KI och KTH. I minst hälften av delarbetena måste doktoranden vara affilierad till båda universiteten. I övrigadelarbeten räcker det om doktoranden är affilierad antingen till KI eller till KTH, under förutsättning att någon annan av medförfattarna är affilierad till det andra lärosätet.

Observera att för alla human- eller djurstudier krävs etiktillstånd. Om etiktillstånd för dessa studier saknas kan inte den delen av forskningen ingå i avhandlingen.

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts. Doktoranden ska dessförinnan ha uppnått godkänt resultat på 30 hp kurser inklusive samtliga obligatoriska allmänvetenskapliga baskurser, se kurser ovan. Halvtidskontrollen är gemensam för KI och KTH och sker normalt vid hemuniversitetet. Samma rutiner och instruktioner gäller som för KI:s sedvanliga halvtidskontroll.

Om halvtidskontroll

Protokoll vid halvtidskontroll KI-KTH

Efter halvtidskontrollen behålls protokollet hos hemuniversitetet. En kopia skickas till det andra lärosätet.

Rapportering om genomförd halvtidskontroll görs i Ladok vid både KI och KTH.

Avhandling

Ingående delarbeten ska utfå från båda lärosätena (se även Forskningsprojekt ovan). Minst hälften av delarbetena ska vara accepterade för publicering i referentgranskade tidskrifter.

Avhandlingen ska spikas och spridas genom publicering i båda universitetens avhandlingsdatabaser. Vid frågor, kontakta respektive bibliotek eller kontaktpersonerna för detta samarbete (se ovan).

Avhandlingens omslag:
Både parters grafiska profil måste beaktas vid tryckning av avhandlingen. Därför ska denna mall användas för avhandlingens omslag.

Avhandlingens inlaga:
Se till att det på varje ställe framgår att avhandlingen utgår från båda universiteten. Det kan innebära att vissa justeringar kan behöva göras i lärosätets vanliga mall.

Disputation/examen

Disputation sker vid hemuniversitetet enligt lärosätets sedvanliga rutiner.

Det ska framgå i disputationsansökan att doktoranden gått den gemensamma forskarutbildningen. Observera att Ladok-utdrag behövs från både KTH och KI.

KI:s rutiner: Dags att disputera
KTH:s rutiner: Disputation

Disputationen ska annonseras på båda universiteten. Kontakta forskarutbildningsadministratör på KI-institutionen respektive Fredrik Häggström på Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Efter genomförd disputation skickas kopia av protokollet till partneruniversitetet.

Observera att det av protokollet måste framgå att detta är en disputation inom den gemensamma utbildningen (det går bra att skriva till det för hand).

Examensfordringar

För att få ut en gemensam examen krävs förutom de krav som gäller alla doktorander vid universiteten att:

 • Doktoranden har antagits till utbildning på forskarnivå av både KTH och KI inom ramen för aktuell överenskommelse.
 • Haft handledare från både KI och KTH
 • Genomgått kurser motasvarande minst 60 hp med godkänt resultat enligt ovan.
 • Genomfört halvtidskontroll

Examensbevis

Examensbevis för dessa examen utfärdas alltid av KTH.

Länk till blankett för ansökan om examen (högerspalt).

Vid frågor, vänligen kontakta Fredrik Häggström på KTH innan ansökan om examensbevis skickas in.

Observera att licentiatexamen inte kan utfärdas som gemensam examen. Om doktoranden beslutar att ansöka om licentiatexamen istället måste doktoranden välja vid vilket universitet/vilket ämne som hen vill ha sin examen.

Ladok

Observera att då alla kurser inte syns i hemuniversitets Ladok behöver doktoranden utdrag från både universitetens Ladok för att se samtliga genomgångna kurser och moment.

Här kan doktoranden se sitt Ladok:
KI - inloggning, Ladok på webb
KTH - Studiedokumentation

Kontakt

Fredrik Häggström

Handläggare, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH