Skip to main content

Regler för anställning efter 67 års ålder

Dnr 1-284/2017. Beslut av rektor 2017-06-20.
Gäller tillsvidare fr.o m 2017-07-01.

Syfte

Hanteringen av anställningar ska vara transparant och ske på objektiva och sakliga grunder. Planering av kompetensförsörjning ska ske långsiktigt och kunskapsöverföring ska ske med god framförhållning. KI behöver därför tydliga och väl förankrade regler för anställningar efter 67 års ålder med utgångspunkt i verksamhetens behov. Dessa regler syftar till att anställningar efter 67 års ålder ska hanteras likvärdigt över universitetet och grunda sig på verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar.

Tillämpningsområde

Dessa regler innehåller särskilda föreskrifter vid anställning av personer som har avslutat sin anställning i enlighet med 32 a § Lag (1982:80) om anställningsskydd. I övrigt gäller samma föreskrifter som för övriga anställningar i den mån de inte står i strid med dessa regler.

Allmänna utgångspunkter

Enligt 32 a § Lag (1982:80) om anställningsskydd är en arbetstagare skyldig att lämna sin anställning vid utgången av den månad hen fyller 67 år. Det föreligger inte någon företrädesrätt till återanställning.
KI har i vissa sammanhang behov av att anställa personer som har avgått med ålderspension. Det gäller personer med viktig erfarenhet, ett värdefullt kontaktnät och en särskild kompetens där ett avslut skulle innebära en väsentlig förlust för verksamheten. Detta faktum ska noga vägas mot verksamhetens behov av omorientering och förnyelse samt mot KI:s behov av att övriga medarbetare utvecklas i arbetet och karriären.

Anställning efter ålderspension är inte någon rättighet för individen och eventuell anställning ska alltid prövas noggrant på objektiva och sakliga grunder utifrån verksamhetens behov. Prövningen ska visa att det är värdefullt för verksamheten att anställa en person som uppbär ålderspension. Behovet och den nytta en anställning kan tillföra KI på kort och lång sikt ska särskilt specificeras.Behov kan motiveras av särskild kompetens för att överbrygga nyrekrytering under viss tid eller för pågående och externfinansierade forskningsprojekt eller för att kunna representera universitetet i speciella sammanhang.

En långsiktig planering av kompetensförsörjningen i samband med att medarbetare närmar sig pensionsåldern är av stor betydelse för en framgångsrik generationsväxling. I det ordinarie arbetet med verksamhetsplanering ska ingå planering av institutionens/enhetens långsiktiga kompetensförsörjning där mål för verksamheten, analys av de utmaningar som verksamheten står inför och strategier för att nå målen ingår. En sådan analys kan, till exempel, medföra att verksamhetens inriktning behöver ändras och åtgärder behöver vidtas för att attrahera personer med andra kompetensprofiler. Anställning av en person som uppnått ålderspension är alltid en tillfällig och kortsiktig lösning.

I förekommande fall bör det finnas en planering för hur ansökningar där ett bidrag kommer sträcka sig längre än 67 år ska hanteras, d.v.s. en proaktivitet för att bidragsvillkoren kan kräva anställning. Likaså ska huvudhandledaruppdrag alltid planeras så att det kan säkerställas att dessa kan slutföras på ett ändamålsenligt sätt. I detta avseende ska bl.a. avgångsskyldigheten vid 67 års ålder beaktas.

Anställningsform, villkor m.m. för anställningar efter 67 års ålder

Nedanstående gäller alla anställningsavtal som ingås med personer som har fyllt 67 år.

  1. En anställning efter 67 års ålder sker med stöd av 5 § p. 4 LAS (anställning av gästprofessor och adjungerad professor sker med stöd av Högskoleförordningen (1993:100) 4 kap. 10-12§§).
  2. Anställningsvillkor ska regleras i ett anställningsavtal.
  3. Lön betalas per månad.
  4. Anställningen gäller tills vidare, dock längst ett år i taget och kan pågå under sammanlagt högst fem år.
  5. Sysselsättningsgraden ska omfatta minst 10 % och högst 50 % av heltid.
  6. En anställning efter 67 års ålder ska inte omfatta uppdrag som chef, uppgifter med arbetsledande ställning eller nya uppdrag som huvudhandledare för doktorander.

Beslut om anställning efter 67 års ålder sker enligt gällande besluts-och delegationsordning och får inte delegeras.
Undantag i enskilda ärenden från punkt 4, 5 och 6 kan göras om det finns synnerliga skäl för det och beslutas av rektor.

Fortsatt verksamhet som lärare eller forskare

Nedan beskrivs särskilda förutsättningar för anställning av lärare och forskare efter pensionsavgång utöver vad som gäller under rubriken ”Anställningsform, villkor m.m. för anställningar efter 67 års ålder” ovan.

Lärare och forskare som avgår med ålderspension besitter en värdefull och svårersättlig kompetens och KI ser positivt på att dessa fortsätter sin verksamhet vid universitetet. Mot bakgrund av att tillgängliga resurser ska utnyttjas effektivt krävs dock ett noggrant övervägande när det avgörs hur universitetet bäst ska ta till vara dessa medarbetares kunskap och erfarenhet. Förutom strategiska överväganden ska hänsyn tas till lokal situation och ekonomiska förutsättningar samt medarbetarens förväntade bidrag till utvecklingen av verksamheten. Det är dessutom av stor vikt att en lärare eller forskare som har intresse av att fortsätta sin verksamhet respekterar verksamhetens behov av förnyelse och andra medarbetares behov av fortsatt stöd och utveckling.

I det fall institutionen kommer fram till att det finns objektiva och godtagbara skäl för en lärare eller forskare att fortsätta sin verksamhet efter pension ska det prövas i vilken form den fortsatta verksamheten ska bedrivas.

Anknytning i första hand

I förekommande fall ska fortsatt verksamhet efter avgång vid 67 års ålder i första hand bedrivas genom anknytning till verksamheten, t ex som professor emeritus/emerita, utan att anställning sker.

Anställning ska motiveras

Om institutionen istället för anknytning anser att det finns skäl att anställa en lärare eller forskare efter 67 års ålder ska ett sådant beslut särskilt övervägas och motiveras.

Utöver vad som sägs under rubriken Anställningsform, villkor m.m. för anställningar efter 67 års ålder, punkt 1- 6, gäller särskilt att lärare och forskare som anställs efter 67 års ålder ska

a. finansieras genom aktuella pågående externa anslag för lön och drift eller i förekommande fall genom statsanslag

b. stå till förfogande för att genomföra utbildning utifrån KI:s behov

c. rekryteras i direkt anslutning med avgång från KI

d. stå till förfogande för att vara mentor åt juniora forskare.

Seniorprofessor

En professor som anställs efter 67 års ålder erhåller befattningen seniorprofessor. Seniorprofessor är inte en professorsanställning enligt Högskoleförordningen (1993:100) utan en befattning som möjliggör en tidsbegränsad anställning efter pensionering. Endast den som vid tidpunkten för ålderspension var anställd som professor vid KI kan komma ifråga för anställning som seniorprofessor. Eftersom anställningen som seniorprofessor ska följa i direkt anslutning till en avslutad anställning som professor vid KI, behöver en ny sakkunnigprövning inte göras.

I Rekryteringsguiden finns en checklista som ska följas vid anställning av en seniorprofessor.

Övergångsbestämmelser

Femårsgränsen i punkt 4 under rubriken ”Anställningsform, villkor m.m. för anställningar efter 67 års ålder” räknas fr.o.m. tidpunkten för dessa reglers ikraftträdande.