Rådet för miljö och hållbar utveckling

Rådet för miljö och hållbar utveckling, stödjer rektor och prorektor med goda råd gällande KI:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Rådets uppdrag är att:

  • Sprida kunskap och information om miljö- och hållbarhetsfrågor
  • Utgöra en referensgrupp där olika förslag inom ramen för KI:s ledningssystem för miljö- och hållbar utveckling diskuteras och bereds
  • Samordna och driva KI:s miljö- och hållbarhetsarbete
  • Ta fram förslag till miljömål och handlingsplaner som godkänns och fastställs av rektor
  • Följa upp och redovisa miljö- och hållbarhetsarbetet och föreslå förbättringsåtgärder

Hållbar utveckling på KI

Enligt Strategi 2030 ska KI:s verksamhet inspireras av och bidra till FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling - Sustainable Development Goals (SDGs). KI har störst potential att bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling genom att synliggöra och integrera hållbarhetsperspektiv i vår forskning och utbildning. KI tog under våren 2019 initiativ till att samla studenter, lärare, forskare och andra relevanta aktörer inom universitetsvärlden för en konferens i temat: ”Rethinking Higher Education Inspired by the Sustainable Development Goals”. Under 2019 arrangerade KI också för första gången en hållbarhetsdag – KI Sustainability Day – med fokus på mat, hälsa och hållbar utveckling. Det lokala miljöarbetet sker inom ramen för ett ledningssystem som byggs upp för att möta kraven i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. KI:s råd för miljö och hållbar utveckling deltar i arbetet med att realisera detta. För att stärka arbetet med hållbar utveckling, och koordinera aktiviteter som kan kopplas till de globala målen inom KI, initierades under 2019 projektet ”Ett KI för hållbar utveckling - strukturerat och sammanhållet arbete med FN:s Sustainable Development Goals (SDGs)”. Projektet syftar bland annat till att öka kompetensen hos medarbetarna inom miljö- och hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.