Projekt för en språkpolicy vid KI

Under hösten 2022 tillsattes ett projekt på uppdrag av universitetsdirektören för att ta fram en språkpolicy vid KI. Ett förslag ska presenteras under hösten 2023.

Varför behövs en språkpolicy?

Enligt språklagen ska svenska myndigheter använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Svenska språket är myndighetsspråk och myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. Samtidigt bör beaktas att KI är mångkulturellt och har ett stort antal medarbetare och studenter som använder engelska och andra språk i dagligt tal och i skrift. 

En språkpolicy syftar till att ge medarbetarna vägledning i övergripande språkfrågor och språkanvändning. Hur vi uppfattas, kommunicerar och strategiskt använder språket för att uppnå våra mål är en viktig del i verksamheten. En samordnad och medveten språkanvändning på KI innebär att vi bidrar till lagstiftningen och främjar kvalitet och inkludering. 

Vad är en policy?

En policy uttrycker ledningens övergripande viljeriktning. En policy bör antingen kompletteras med andra styrande dokument, alternativt ingå som en del av en handlingsplan eller en riktlinje. En policy är inte formellt bindande, men sätter ramarna för ett visst handlande och utgör en stark rekommendation om ett visst handlingssätt . (ur KI:s Riktlinjer för styrdokument)

En policy skiljer sig således från anvisningar som är mer detaljerade. Vid behov kommer stöddokument att behöva utvecklas lokalt för att anpassas till språkanvändning inom respektive verksamhet vid KI.  

Projektets upplägg och genomförande

Projektgruppen har under våren 2023 genomfört ett 20-tal interna intervjuer där vi bland annat har frågat om språkanvändning och inställning till svenska respektive engelska. Gruppen har också haft kontakt med andra lärosäten i Sverige och internationellt för erfarenhetsutbyte. Expertstöd inhämtas från Helsingfors universitet genom Esko Koponen. 

Utifrån intervjuer och samtal kommer ett utkast på en policy att presenteras för en referensgrupp samt vid flera interna möten under försommaren. 

Styrgruppen leds av Peter Andréasson. I styrgruppen ingår Bob Harris, Miriam Nauri och Mats J Olsson. Studentrepresentant är Tea Genberg (MF).

Projektgruppen som samordnas av Emma Hägg på internationella kansliet består av deltagare från: 

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta någon av deltagarna i arbetsgruppen.

 

EH
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2023-11-08