Skip to main content

Programgemensam interprofessionell dag för KI:s nybörjarstudenter

Som en del av KI:s handlingsplan för interprofessionellt lärande ordnas en obligatorisk gemensam IPL-dag för alla nybörjarstudenter varje termin.

Temat för IPL-dagen är Hälsa och innehåller en gemensam förmiddag med inspirerande och interaktiva föreläsningar, samt en eftermiddag med lärandeaktiviteter.

Den gemensamma dagen är obligatorisk för alla studenter och ingår i KIs övergripande satsning på IPL. Den är en del i studenternas professionella och interprofessionella utveckling.

Datum för IPL-dagar

  • Vårterminen 2020: Tisdag 10 mars, Campus Solna
  • Höstterminen 2020: Tisdag 20 oktober, Campus Solna

Lärandemål

Dagen utgår från ett av de programgemensamma interprofessionella lärandemålen som fastställts i Styrelsen för utbildning 2018-02-07:

  • Studenten ska kunna identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar inom det kommande verksamhetsområdet.

KIs handlingsplan IPL

Upplägg

IPL-dagen innehåller inspirerande och interaktiva föreläsningar på förmiddagen, samt lärandeaktiviteter i mindre interprofessionella grupper om 25-30 studenter på eftermiddagen.

För att hålla ihop dagen finns en programgemensam aktivitet i Canvas för studenter och handledarteamet.

Planeringsgrupp och referensgrupp

Planeringsgruppen består av:

  • IPL-samordnarna
  • Administratör
  • IPL-promotorer från några olika program
  • Pedagogiska resurser från Enheten för Undervisning och Lärande (UoL)
  • Studentrepresentanter

Referensgrupp är nätverket med programmens IPL-promotorer.

Fördelning av studenter

För att ungefär lika många studenter ska delta vår- respektive hösttermin, samt för att få en bred representation av professioner vid varje tillfälle, kommer några program med intag enbart på höstterminen att delta under vårterminen istället (således termin 2 för dessa program), se nedan.

* Biomedicinprogrammet medverkar första gången HT20.

Education programmes IPL-day

Handledare

Lärandeaktiviteterna på eftermiddagen är i grupper om 25-30 studenter, där varje grupp har två handledare. Programmen bidrar med handledare i proportion till antalet studenter.

Information och utbildning för handledare och IPL-promotorer

För information, material och kommunikation finns en aktivitet i Canvas för handledarteamet samt alla IPL-promotorer (oavsett om programmet deltar).

För handledare finns en obligatorisk handledarträff/utbildning (tre timmar) som genomförs vid tre valbara tillfällen cirka en månad innan IPL-dagens genomförande. De som varit med som handledare tidigare deltar endast andra hälften av träffen.

Kontaktpersoner

För ytterligare information och frågor kontakta gärna programmens IPL-promotorer eller KIs samordnare för IPL.