Skip to main content

Plagiatgranskning av avhandlingar

För att se till att plagiat inte förekommer i doktors- och licentiatavhandlingar vid Karolinska Institutet (KI) utförs bl.a. en systematisk plagiatgranskning av ramberättelser. Ramberättelser granskas i antiplagieringsverktyget iThenticate efter att de offentliggjorts genom elektronisk ”spikning” i KI:s epubliceringssystem KI Open Archive. iThenticate-rapporten skickas sedan till sammankallande i betygsnämnden som underlag inför granskning av ramberättelsen.

Plagiatgranskning av avhandlingar

Universitetsbiblioteket skickar iThenticate-rapporten samt information angående iThenticate och hur man tolkar rapporten m.m. till den sammankallande i betygsnämnden per e-post.

Vid förekomst av grundad misstanke om att doktoranden har försökt vilseleda vid examination, t.ex. genom att ha plagierat text i sin ramberättelse, ska betygsnämnden skyndsamt anmäla detta till rektor för vidare handläggning.

Vad annat än plagiat visar granskning av ramberättelsen med iThenticate?

Granskning av ramberättelsen med iThenticate visar även text som är kopierad från delarbetena som ingår i avhandlingen. KI:s riktlinjer för ramberättelse i sammanläggningsavhandling anger att ”Tonvikten i ramberättelsen bör ligga på en reflekterande diskussion och kontextualisering av de egna forskningsresultaten” och ”Texten ska vara doktorandens egen och ska inte bestå av extensiv kopiering av textavsnitt från i avhandlingen ingående delarbeten”. iThenticate-granskning kan också ge en viss indikation på hur bra doktoranden är på vetenskaplig skrivande.

Tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate

Det är värdefullt för doktorander och handledare att använda iThenticate för att granska utkast av halvtidssammanfattningen eller ramberättelsen, dels som ett led i kvalitetskontrollen, dels som en del i doktorandens lärande.

Urkund är ett annat plagiatspårningssystem. Urkund används på KI för att plagiatgranska inlämningsuppgifter i samband med examination. Till skillnad från Urkund sparar iThenticate inte det som användarna laddar upp i databasen. iThenticates databas är också betydligt större än Urkunds, samt mycket bättre lämpad för att plagiatgranska vetenskapliga arbeten.

Handledare och doktorander på KI har tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate för egen granskning av halvtidssammanfattningen eller ramberättelsen genom att logga in med sitt KI-login på https://shibboleth.turnitin.com/shibboleth/ithenticate/swamid.

Instruktioner för hur du använder iThenticate finns här: http://www.ithenticate.com/training. Tips: Välj att exkludera referenslistan och sätt tröskelvärdet så att överlapp av mindre än tio ord exkluderas.

Övrigt förebyggande arbete

För att förhindra plagiering är det viktigt att doktoranderna lär sig korrekt vetenskapligt skrivande och referenshantering samt god framförhållning och tidsplanering. Som en del av ett förebyggande arbete har den webb-baserade kursen Avoiding Plagiarism köpts in. Läs mer om hur du går tillväga för att gå webbkursen Avoiding Plagiarism.

Att delta i en kurs i vetenskapligt skrivande och särskilt att få konstruktiv återkoppling från handledaren under skrivprocessen är också mycket viktigt för doktorandens lärprocess.

Medel för kappaskrivningsseminarier kan äskas från Kommittén för kurser och program på forskarnivå (Kurs- och programkommittén)