Skip to main content

Om mig

Jag är socionom, kurator och filosofie doktor i socialt arbete. Jag började som kurator vid Karolinska Universitetssjukhuset 2007 och blev sedan doktorand och disputerade vid Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs universitet. Under 2016 arbetade jag som forskare och kurator och under 2017 även som enhetschef för Råd- och stödenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan januari 2018 är jag anställd som postdok på Avdelningen för försäkringsmedicin, KI.

Forskningsbeskrivning

Min avhandling Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences undersökte barnsjukhuspersonals erfarenheter av bedömning och anmälan av barn som misstänks fara illa, med särskilt fokus på hur organisatoriska faktorer, olika normer och känslor inverkar i sjukhuskuratorers bedömningar. Resultaten visade på stora skillnader mellan olika professioner.

Jag är delaktig i flera pågående projekt:

 • Handleder och forskar i studien Sexuell och reproduktiv hälsa bland unga som lever med HIV - en studie bland unga 16-29 år som lever med HIV i Sverige, beställd av Folkhälsomyndigheten.
 • Leder en studie om Asylkuratorers betydelse för rättigheter, god vård och utskrivningsprocess av asylsökande och papperslösa patienter samt betydelse för patienternas psykosociala hälsa och sociala situation. Asylkuratorer anställdes på Karolinska Universitetssjukhuset under 1,5 år som arbetade med sjukhusets asylsökande och papperslösa patienter.
 • Inom ramen för min postdok-tjänst deltar jag i flera studier om läkares sjukskrivningspraxis och erfarenheter av samverkan med Försäkringskassan, om vårdpersonals arbete med frågor kring sjukfrånvaro och återgång i sysselsättning, samt om införande av rehabiliteringskoordinatorer (REKO) i Sverige.
 • Har tilldelats 4 miljoner kronor av Familjen Kamprads forskningsstiftelse för att under tre år, till år 2022, studera koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för personer med mångsjuklighet i yrkesverksam ålder. Projektet undersöker i vilken utsträckning den nya funktionen/yrkesgruppen REKO kan möta behoven hos personer med mångsjuklighet och bidra till bättre förutsättningar att kunna återgå i sysselsättning. Projektet utförs i samarbete med psykiatrin, ortopedin och primärvården inom Stockholms län och kommer att baseras på enkät- och intervjustudier med patienter, REKO samt sjukskrivande läkare.

Har tidigare deltagit i FoUU-projekt om invandrade och flyktingkvinnors delaktighet i Sverige.

Är KIs ledamot i styrgruppen för Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård.

Publikationer

1.  Svärd V, Birkeland A-L, Fugl-Meyer K, Nilsson M. Projekt Asylkurator – Specialistkuratorers betydelse för patienträttigheter, kvalitet och effektivitet i arbetet med asylsökande och papperslösa patienter på Karolinska Universitetssjukhuset. Slutrapport. Karolinska Universitetssjukhuset; 2019. p 1-36. ISBN 978-91-7831-504-8. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20622.41289

2.  Svärd V, Haque M, Alexanderson K, Införande av rehabkoordinatorer vid ortopediska kliniker inom Region Stockholm – Läkares erfarenheter av rehabkoordinators verksamhet samt av sjukskrivningsarbete. Jämförelser av enkätsvar från år 2016 och 2018. Karolinska Institutet; 2019. p. 1-126. ISBN 978-91-7676-059-8

3.  Svärd V, Projekt Asylkurator - Utvärdering av specialistkuratorers arbete med asylsökande och papperslösa patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset. Delrapport 2018. Karolinska Universitetssjukhuset.

4.  Svärd V, Friberg E, Haque M, Alexanderson K. Läkares erfarenheter av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd och av digitalisering av läkarintyg. Rapport 2018. Karolinska Institutet; 2018. p 1-183. ISBN 978-91-7676-055-0

5.  Alexanderson K, Arrelöv B, Friberg E, Haque M, Lindholm C, Svärd V, Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Stockholm. Resultat från en enkätstudie år 2017 och jämförelser med motsvarande enkäter år 2012, 2008 och 2004. Karolinska Institutet; 2018. p. 1-226. ISBN 978-91-7676-054-3

6.  Alexanderson K, Arrelöv B, Friberg E, Haque M, Lindholm C, Lytsy P, Svärd V, Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning. Resultat från en enkät år 2017 och jämförelser med resultat från motsvarande enkäter år 2012, 2008 och 2004. Karolinska Institutet; 2018. p. 1-265. ISBN 978-91-7676-053-6

7.  Svärd V, Assessing children at risk: organizational and professional conditions within children's hospitals. Child & Family Social Work, 2017. 22(S4): p. 81-91. https://dx.doi.org/10.1111/cfs.12291

8.  Svärd V, “Why don’t they Report?” Hospital Personnel Working with Children at Risk. Child Care in Practice, 2017. 23(4): p. 342-355. https://dx.doi.org/10.1080/13575279.2016.1188765

9.  Svärd V, (2016). A Matter of Professional Status: The Impact of Medical Hierarchies on Child Maltreatment Work. International Journal of Nursing & Clinical Practices, 2016. 3(208): p. 1-6. https://doi.org/10.15344/2394-4978/2016/208

10. Svärd V, Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences. Göteborgs Universitet, 2016. http://dx.doi.org/2077/42434

11. Svärd V, Emotions and normativity in assessments of children at risk. International Journal of Work Organisation and Emotion, 2014. 6(4): p. 369-382. https://doi.org/10.1504/IJWOE.2014.068039

12. Svärd V, Hospital social workers' assessment processes for children at risk: positions in and contributions to inter-professional teams. European Journal of Social Work, 2014. 17(4): p. 508-522. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2013.806296

13. Svärd V, Vårdpersonals attityder till att anmäla oro för barn som far illa – Litteraturöversikt av vilka faktorer som påverkar sjukhusläkare och sjuksköterskor, 2008. Kuratorsklinikens rapportserie. Kuratorskliniken. Karolinska Universitetssjukhuset.

14. Svärd V, Kvinnor som immigrerat - Aktstudie av kvinnornas situation inom försörjningsstödsenheterna, 2006. FoU-rapport. Sollentuna: Forsknings- och utvecklingsenheten.

15. Svärd V, ”När ska vi andas… på vårt sätt” Två invandrade kvinnors berättelser om att bli delaktig i det svenska samhället, 2006. FoU-rapport. Sollentuna: Forsknings- och utvecklingsenheten.

Abstracts publicerade vid internationella konferenser

1. Physician’s views on social insurance officers’ encounters and competence regarding sick-leave cases. V Svärd K Alexanderson, European Journal of Public Health, Volume 28, Issue suppl_4, 1 November 2018, cky214.105, https://doi.org/10.1093/eurpub/cky214.105

2. Physician’s work with sickness certification of patients; results from 4 very large Swedish surveys. K Alexanderson M Haque V Svärd E Friberg B Arrelöv G Nilsson. European Journal of Public Health, Volume 28, Issue suppl_4, 1 November 2018, cky213.179, https://doi.org/10.1093/eurpub/cky213.179

3. The influence of organizational and professional factors on child maltreatment reports within children’s hospitals. V Svärd Pediat Therapeut 2016, 6:2(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2161-0665.C1.021

Inbjuden talare på 5th International Conference on Pediatric Nursing and Healthcare, I Köln, Tyskland 11-12 juli.

4. Why Don’t They Report? Factors Influencing Hospital Staff’s Work with Child Maltreatment. V Svärd, Abstract Book, 2016. Joint World Conference on Social Work, Education & Social Development (SWSD). Seoul, Sydkorea, June 2016.

5. Hospital social workers’ assessment processes of children at risk in inter-professional workplaces. V Svärd, Abstract Book, 2012. Joint World Conference on Social Work & Social Development (SWSD). Stockholm, Sweden, June 2012.

Pedagogiska meriter

Undervisat sedan 2009 främst vid institutionerna för socialt arbete på Mittuniversitetet samt Göteborgs universitet. Mina huvudsakliga undervisningsämnen är:

 • Bedömning och anmälan vid oro om att barn far illa.
 • Barn, familj och föräldraskap.
 • Familj och migration.
 • Socialt arbete och inter-professionellt arbete i hälso- och sjukvård.
 • Evidensbaserat socialt arbete i hälso- och sjukvård.
 • Psykologi för socionomer.
 • Samtalsmetodiker (rollspel och övningar).
 • Genus, sexualitet, heteronormativitet, klass och antirasism i socialt arbete.
 • Maktkritik och intersektionella perspektiv och analyser i socialt arbete. 
 • Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.

Utbildning

Filosofie doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet, maj 2016.

Loading bibliometrics...