Foto på Veronica Svärd

Veronica Svärd

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och filosofie doktor i socialt arbete. Jag  disputerade vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 2016. Jag har en bakgrund som hälso- och sjukvårdskurator vid Karolinska Universitetssjukhuset där jag även varit enhetschef och forskat. Sedan 2018 är jag anställd på Avdelningen för försäkringsmedicin, KI, där jag projektleder flera egna forskningsprojekt. Jag är även lektor med inriktning socialt arbete inom hälso- och sjukvård, vid institutionen för samhällsvetenskaper på Södertörns Högskola.

Forskningsbeskrivning

Min avhandling Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences undersökte barnsjukhuspersonals erfarenheter av bedömning och anmälan av barn som misstänks fara illa, med särskilt fokus på hur organisatoriska faktorer, olika normer och känslor inverkar i sjukhuskuratorers bedömningar. Resultaten visade på stora skillnader mellan olika professioner.

Jag är delaktig i flera pågående projekt:

Handleder och forskar i studien Sexuell och reproduktiv hälsa bland unga som lever med HIV - en studie bland unga 16-29 år som lever med HIV i Sverige, beställd av Folkhälsomyndigheten.

Leder en studie om Asylkuratorers betydelse för rättigheter, god vård och utskrivningsprocess av asylsökande och papperslösa patienter samt betydelse för patienternas psykosociala hälsa och sociala situation. Asylkuratorer anställdes på Karolinska Universitetssjukhuset under 1,5 år som arbetade med sjukhusets asylsökande och papperslösa patienter.

Inom ramen för min postdok-tjänst arbetar jag i flera projekt om bl.a. sjukskrivningspraxis, rehabkoordinering och samverkan kring personer i sjukskrivning.

Leder REKO-projektet där vi med stöd av flera finansiärer studerar betydelsen av rehabiliteringskoordinatorer för sjukskrivna personer. Projektet undersöker i vilken utsträckning koordinatorer kan möta behoven hos personer med och utan multisjuklighet och komplexa livssituationer, och bidra till bättre förutsättningar att kunna återgå i sysselsättning. Projektet utförs i samarbete med psykiatrin, ortopedin och primärvården inom Stockholms län och baseras på enkät- och intervjustudier med patienter, koordinatorer samt sjukskrivande läkare.

Har tidigare deltagit i FoUU-projekt om invandrade och flyktingkvinnors delaktighet i Sverige.

Är koordinator och del av styrgruppen för Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård.

Publikationer

Svärd V, Alexanderson K. Physician’s use of sickness certification guidelines: a nationwide survey of 13 750 physicians in different types of clinics in Sweden. BMJ Open, 2021; 11(12), p. 1—9. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-051555 

Azad A, Sernbo E, Svärd V, Holmlund L, Björk Brämberg E. Conducting in-depth interviews via mobile phone with persons with common mental disorders and multimorbidity: the challenges and advantages as experienced by participants and researchers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021; 18(22), p. 1—13. https://doi.org/10.3390/ijerph182211828 

Azad A, Svärd V. Patients’ with Multimorbidity and Psychosocial Difficulties and Their Views on Important Professional Competence for Rehabilitation Coordinators in the Return-to-Work Process. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021; 18(19): p. 1—13. https://doi.org/10.3390/ijerph181910280  

Svärd V, Friberg E, Azad A. How people with multimorbidity and psychosocial difficulties experience support by rehabilitation coordinators during sickness absence. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 2021; 14, p. 1245—1257. https://doi.org/10.2147/JMDH.S308840

Wennman-Larsen A, Svärd V, Alexanderson K & Friberg E. Factors of decisive importance for being in work or not during two years after breast cancer surgery: content analysis of 462 women’s open answers. BMC Women's Health, 2021; 21, p. 1—11. https://doi.org/10.1186/s12905-021-01468-1 

Söderman M, Wennman‐Larsen A, Alexanderson K, Svärd V, Friberg E. Oncologists’ experiences of and prerequisites for sickness certification tasks: A nationwide questionnaire study. European Journal of Cancer Care. 2021; 30, e13414, p. 1—14. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecc.13414 

Folkhälsomyndigheten. Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige - En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16–29 år. 2020. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/fa-unga-med-hiv-kan-leva-oppet-med-sin-hivstatus/ 

Svärd V, Att uppmärksamma när barn far illa - Professionellas ansvar och dilemman, i Barn och unga i utsatta livssituationer. Perspektiv från forskning och praktik, L. Bruno, Z, Becevic, Redaktörer. 2020, Liber: Stockholm.

Alexanderson K, Azad A, Haque M, Lindholm C, Svärd V. Läkares erfarenheter av samverkan med Försäkringskassan; kvalitativa och kvantitativa analyser av enkätsvar 2017 och jämförelser med tidigare år. Avdelningen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet; 2020. (sid 1—186) ISBN 978-91-7831-755-4.

Alexanderson K, Azad A, Haque M, Lindholm C, Svärd V. Sammanfattning av rapporten: Läkares erfarenheter av samverkan med Försäkringskassan; kvalitativa och kvantitativa analyser av enkätsvar 2017 och jämförelser med tidigare år. Avdelningen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet; 2020. (sid 1—20) ISBN 978-91-7831-837-7.

Svärd V, Birkeland A-L, Fugl-Meyer K, Nilsson M. Projekt Asylkurator – Specialistkuratorers betydelse för patienträttigheter, kvalitet och effektivitet i arbetet med asylsökande och papperslösa patienter på Karolinska Universitetssjukhuset. Slutrapport. Karolinska Universitetssjukhuset; 2019. p. 1—36. ISBN 978-91-7831-504-8. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20622.41289

Svärd V, Haque M, Alexanderson K, Införande av rehabkoordinatorer vid ortopediska kliniker inom Region Stockholm – Läkares erfarenheter av rehabkoordinators verksamhet samt av sjukskrivningsarbete. Jämförelser av enkätsvar från år 2016 och 2018. Karolinska Institutet; 2019. p. 1—126.

Svärd V, Projekt Asylkurator - Utvärdering av specialistkuratorers arbete med asylsökande och papperslösa patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset. Delrapport 2018. Karolinska Universitetssjukhuset.

Svärd V, Friberg E, Haque M, Alexanderson K. Läkares erfarenheter av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd och av digitalisering av läkarintyg. Rapport 2018. Karolinska Institutet: 2018. p. 1—183.

Alexanderson K, Arrelöv B, Friberg E, Haque M, Lindholm C, Svärd V, Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Stockholm. Resultat från en enkätstudie år 2017 och jämförelser med motsvarande enkäter år 2012, 2008 och 2004. Karolinska Institutet: 2018. p. 1—226.

Alexanderson K, Arrelöv B, Friberg E, Haque M, Lindholm C, Lytsy P, Svärd V, Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning. Resultat från en enkät år 2017 och jämförelser med resultat från motsvarande enkäter år 2012, 2008 och 2004. Karolinska Institutet: 2018. p. 1—265.

Svärd V, Assessing children at risk: organizational and professional conditions within children's hospitals. Child & Family Social Work. 2017; 22(S4): p. 81—91. https://dx.doi.org/10.1111/cfs.12291

Svärd V, “Why don’t they Report?” Hospital Personnel Working with Children at Risk. Child Care in Practice. 2017; 23(4): p. 342—355. https://dx.doi.org/10.1080/13575279.2016.1188765

Svärd V, (2016). A Matter of Professional Status: The Impact of Medical Hierarchies on Child Maltreatment Work. International Journal of Nursing & Clinical Practices, 2016. 3(208): p. 1—6. https://doi.org/10.15344/2394-4978/2016/208

Svärd V, Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences. Göteborgs Universitet, 2016; p 1—145. http://dx.doi.org/2077/42434

Svärd V, Emotions and normativity in assessments of children at risk. International Journal of Work Organisation and Emotion. 2014; 6(4): p. 369—382. https://doi.org/10.1504/IJWOE.2014.068039

Svärd V, Hospital social workers' assessment processes for children at risk: positions in and contributions to inter-professional teams. European Journal of Social Work. 2014; 17(4): p. 508—522. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2013.806296

Svärd V, Vårdpersonals attityder till att anmäla oro för barn som far illa – Litteraturöversikt av vilka faktorer som påverkar sjukhusläkare och sjuksköterskor, 2008. Kuratorsklinikens rapportserie. Kuratorskliniken. Karolinska Universitetssjukhuset.

Svärd V, Kvinnor som immigrerat - Aktstudie av kvinnornas situation inom försörjningsstödsenheterna, 2006. FoU-rapport. Sollentuna: FoU-enheten.

Svärd V, ”När ska vi andas… på vårt sätt” Två invandrade kvinnors berättelser om att bli delaktig i det svenska samhället, 2006. FoU-rapport. Sollentuna: FoU-enheten.

 

Peer-reviewade abstracts publicerade vid internationella konferenser

Physicians’ use of information from sickness certification guidelines: A nationwide Swedish survey. V Svärd & K Alexanderson. European Journal of Public Health, Volume 29, Issue suppl_4, 13 November 2019, ckz186.312, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz186.312

Experiences of specialist social workers for asylum seeking patients at a large Swedish hospital. V Svärd, M Nilsson & E Sernbo. European Journal of Public Health, Volume 29, Issue suppl_4, 13 November 2019, ckz186.060, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz186.060

Characteristics of specialist consultations regarding immigrant patients at a large Swedish hospital. V Svärd, M Nilsson & E Sernbo. European Journal of Public Health, Volume 29, Issue suppl_4, 13 November 2019, ckz186.065, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz186.065

Physician’s views on social insurance officers’ encounters and competence regarding sick-leave cases. V Svärd K Alexanderson, European Journal of Public Health, Volume 28, Issue suppl_4, 1 November 2018, cky214.105, https://doi.org/10.1093/eurpub/cky214.105

Physician’s work with sickness certification of patients; results from 4 very large Swedish surveys. K Alexanderson M Haque V Svärd E Friberg B Arrelöv G Nilsson. European Journal of Public Health, Volume 28, Issue suppl_4, 1 November 2018, cky213.179, https://doi.org/10.1093/eurpub/cky213.179

The influence of organizational and professional factors on child maltreatment reports within children’s hospitals. V Svärd Pediat Therapeut 2016, 6:2(Suppl) http://dx.doi.org/10.4172/2161-0665.C1.021

Why Don’t They Report? Factors Influencing Hospital Staff’s Work with Child Maltreatment. V Svärd, Abstract Book, 2016. Joint World Conference on Social Work, Education & Social Development (SWSD). Seoul, Sydkorea, June 2016.

Hospital social workers’ assessment processes of children at risk in inter-professional workplaces. V Svärd, Abstract Book, 2012. Joint World Conference on Social Work & Social Development (SWSD). Stockholm, Sweden, June 2012.

Pedagogiska meriter

Undervisat sedan 2009 främst vid institutionerna för socialt arbete på Mittuniversitetet, Göteborgs universitet och Södertörns Högskola, men även på KI. Mina huvudsakliga undervisningsämnen är:

Bedömning och anmälan vid oro om att barn far illa.

Barn, familj och föräldraskap.

Familj och migration.

Socialt arbete och inter-professionellt arbete i hälso- och sjukvård.

Evidensbaserat socialt arbete i hälso- och sjukvård.

Psykologi för socionomer.

Samtalsmetodiker (rollspel och övningar).

Genus, sexualitet, heteronormativitet, klass och antirasism i socialt arbete.

Maktkritik och intersektionella perspektiv och analyser i socialt arbete. 

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.

Utbildning

Filosofie doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet, maj 2016.

Socionomexamen, Stockholms universitet, 2007.