Foto på Veronica Svärd

Veronica Svärd

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och disputerad i socialt arbete. Jag är projektledare för REKO-projektet som undersöker betydelsen av rehabiliteringskoordinatorer för personer i sjukskrivning, med finansiering från Familjen Kamprads forskningsstiftelse och Region Stockholm.

Jag är även lektor och docent i socialt arbete på Södertörns högskola, samt forskare och hälso- och sjukvårdskurator vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

På Karolinska institutet är jag anknuten till avdelningen för försäkringsmedicin (CNS) samt forskargruppen socialt arbete inom hälso- och sjukvård (NVS).

Forskningsbeskrivning

Min forskning placerar sig främst inom de interdisciplinära fälten socialt arbete inom hälso- och sjukvård samt försäkringsmedicin. Forskningen är huvudsakligen praktiknära. Min avhandling handlade om barnsjukhuspersonals erfarenheter av bedömning och orosanmälan av barn som misstänks fara illa, med fokus på hälso- och sjukvårdskuratorer. Jag undersökte hur organisatoriska faktorer, olika former av normer samt emotioner inverkar i professionellt handlingsutrymme, bedömningar och beslutsfattande.

Under min postdoktorperiod studerade jag faktorer som påverkade läkares arbete med sjukskrivning, och kom då även in på rehabiliteringskoordinatorers arbete. Jag fick sedan forskningsmedel för REKO-projektet där vi under 2019-2023 undersöker betydelsen av rehabiliteringskoordinatorer för återgången i arbete, för personer med multisjuklighet samt i allmänhet. Jag deltar också i andra projekt relaterat till återgång i sysselsättning efter sjukskrivning. 

Jag har även varit projektledare för ett forskningsprojekt om asylkuratorer/specialistkuratorer för asylsökande och papperslösa patienter vid Karolinska universitetssjukhuset, och vilken betydelse de har för rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet av vården för dessa grupper. I ett projekt finansierat av Folkhälsomyndigheten har jag med kollegor på Karolinska universitetssjukhuset undersökt sexuell och reproduktiv hälsa bland unga 16-29 år som lever med hiv, samt hur unga med hiv upplever sitt sexuella handlingsutrymme och begränsningar. 

Utöver detta arbetar jag även i olika forskningsprojekt om hälso- och sjukvårdskuratorer samt om teorianvändning inom forskningsfältet socialt arbete inom hälso- och sjukvård. 

Fullständig publikationslista återfinns i CV.

Pedagogiska meriter

Jag har undervisat sedan år 2009 på Göteborgs universitet, Mittuniversitetet, Södertörns högskola och Karolinska Institutet, och gästföreläser ibland på Uppsala universitet och Stockholms universitet. Jag har framförallt undervisat på socionomprogram, men även på specialistsjuksköterskeutbildning, hälso- och sjukvårdskuratorsprogram och i kurser om rehabiliteringskoordinering och försäkringsmedicin. Jag handleder även doktorander.