Skip to main content
Ulrika Nygren

Ulrika Nygren

Adjunkt, adjungerad

Om mig

”Testosterons effekter på rösten hos kvinnor som dopats och hos transmaskulina personer som får testosteron som könsbekräftande behandling”

 

Sedan 1993 anställd vid Funktionsområde Logopedi (tidigare Logopedkliniken) vid Karolinska universitetssjukhuset som kliniskt verksam logoped. Huvudinriktning i det kliniska arbetet är utredning och behandling av patienter som har röststörningar med funktionella, organiska eller neurologiska orsaker. Sedan 2005 har arbetet inriktats på personer med Könsdysfori som upplever röstdysfori och erbjuds könsbekräftande logopedisk röst och kommunikationsbehandling samt kvinnor som besväras av en virilisering av rösten. Medverkan i ett tvärprofessionellt ”Gender-team” vid Karolinska universitetssjukhuset. Funktionsenhetschef vid Funktionsområde Logopedi, Karolinska universitetssjukhuset, maj 2016-sept 2018.

Logopedexamen 1989.

Doktorsexamen vid Karolinska Institutet, KI, (2014) inom ämnesområde Logopedi. Avhandlingens titel: Effects of increased levels of androgens on voice and vocal folds in women with congenital adrenal hyperplasia and female-to-male transsexual clients.

Adjungerad klinisk adjunkt vid Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), KI, sedan januari 2015 tom dec 2016.

Adjungerad universitetsadjunkt vid Enheten för logopedi, (CLINTEC), KI sedan januari 2017.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområdet är ”Röst, tal och kommunikation hos personer med könsdysfori” och testosterons påverkan på röst hos kvinnor som dopats.

Forskningen rör dels transmaskulina personer, d v s personer som inte identifierar sig i enlighet med det kvinnliga kön som de tilldelades vid födseln och dels transfeminina personer som tilldelades manlig kön vid födseln. Transmaskulina personer kan behöva röstbehandling eftersom problem med röstfunktionen kan uppstå under testosteronbehandling vilket har observerats i tidigare studier, men det saknas validerade och reliabilitetstestade skattningsformulär och studier för detta planeras. Transfeminina personer kan behöva könsbekräftande röstbehandling för att anpassa rösten i enlighet med upplevd könsidentitet. Större kontrollerade behandlingsstudier saknas och det pågår planering för genomförande av en sådan studie.

Testosterons påverkan på röst hos kvinnor som använt anabola androgena studier har beskrivits tidigare i fallstudier och fler fallstudier planeras.

Övriga publikationer (ej PubMed)

Södersten M, Nygren U, Hertegård S, Dhejne C. Interdisciplinary program in Sweden related to transgender voice. SIG 3 Perspectives on Voice and Voice Disorders. 2015;25:C1-C4

Nygren U, Södersten M, Falhammar H, Thorén M, Hagenfeldt K, Nordenskjöld A. Risk for voice changes in women with CAH. Publicering i ”Newsletter”: Cares Foundation: research, education and support for CAH. 2009;11

 

Utbildning

Undervisningsområde

Undervisning och klinisk handledning inom verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning vid Logopedprogrammet, KI, inom ämnesområdet röststörningar. 

Ansvar för delstrimmorna ”Träning av den egna rösten och det egna talet” och "Professionellt förhållningssätt" inom strimman Professionell utveckling.

Handledning av examensarbeten för logopedexamen liksom uppdrag som examinerande lärare av dito.

Loading bibliometrics...