Skip to main content

Ulrica Nilsson

Professor/sjuksköterska

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är medicine doktor i omvårdnad (2003) vid Hälsouniversitetet i Linköping, docent i perioperativ omvårdnad (2009) och professor i omvårdnad 2012-2018 vid Örebro universitet och professor i omvårdnad sedan 2018 vid Karolinska Insitutet. 

Min anställning vid Karolinska institutet är en förenad anställning med Karolinska universitetssjukhuset där jag arbetar som universitetssjuksköterska och specialistsjuksköterska vid Funktion Perioperativ Medicin och intensivvård. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är perioperativ omvårdnad/vård  med fokus  framför allt inom postoperativ återhämtning.

 Postoperativ återhämtning

Projektet syftar till att beskriva, mäta, definiera och förklara postoperativ återhämtning. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används för att bl.a. söka skillnader och likheter, faktorer som påverkar samt skapa en modell/teori och fortsatt utveckling av den svensk versionen av Quality of Recovery (SwQoR). Projektet utgår från patientens perspektiv men också den närstående och personalens perspektiv studeras.

 

RAPP - Recovery Assessment by Phone Points.

RAPP är en IT lösning där en applikation (app) installeras på patientens smartphone och där patienten dagligen besvarar hur han/hon återhämtar sig. Återhämtningen skattas på ett validerat instrument, svensk version av Quality of Recovery. Patienten kan också via sin app meddela om han/hon önskar få kontakt med en sjuksköterska. Clinicaltrials.gov NCT02492191

 

SEHLO - Self-efficacy and health literacy impact on outcome after bariatric surgery

Projektet syftar till att studera hälsolitteracitet, egenförmåga och registerdata från Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) i en grupp personer som opererats för överviktskirurgi.

 

DiCASS- Digital Cognitive Assessment and Support after Surgery

Projektet syftar till att studera patientens egen upplevelse av postoperativ kognitiv dysfunktion och att utveckla och utvärdera digital uppföljning som mäter postoperativ kognition. Vidare att studera om det finns några samband mellan postoperativ kognitiv dysfunktion, postoperativ återhämtning, e-hälsolitteracitet och socialt stöd.

 

Sjuksköterskans kompetens och roll inom postoperativ vård

Ett internationellt och nationellt forskningssamarbete i syfte att undersöka och jämföra roll och kompetens bland sjuksköterskor som arbetar på en postoperativ enhet, både ur ett nationellt så väl som ett internationellt perspektiv. ​

 

Hälsolitteracitet

Syftet är att psykometriskt utvärdera de svenska och arabiska versionerna av två frågeformulär, The Health Literacy Survey European Questionnaire (HLS-EU-Q16) vilket mäter generell hälsolitteracitet och eHealth literacy skala (eHEALS) vilket mäter eHälsolitteracitet samt att jämföra eHälsolitteracitet och hälsa bland arabisk- och svenskspråkiga personer i Sverige. I projektet ingår även att studera eHälsolitteracitet bland personer som vårdats på en intensivvårdsavdelning pga Covid-19 infektion. 

Utbildning

Leg. sjuksköterska, 1980, Karlstads univesitet

Specialistutbildning inom anestesisjukvård, 1985, Högskolan Väst

Medicine doktor i omvårdnad, 2003, Hälsouniversitetet i Linköping

Loading bibliometrics...