Ulrika Nygren

Ulrika Nygren

Adjungerad adjunkt

Om mig

Adjungerad universitetsadjunkt vid Enheten för logopedi, (CLINTEC) och anställd vid Medicinsk enhet logopedi på Karolinska universitetssjukhuset som kliniskt verksam logoped. Huvudinriktning i det kliniska arbetet är utredning och behandling av patienter som har röststörningar med funktionella, organiska eller neurologiska orsaker. Sedan 2005 har arbetet inriktats på personer med Könsdysfori som upplever röstdysfori och erbjuds könsbekräftande logopedisk röst och kommunikationsbehandling samt kvinnor som besväras av en virilisering av rösten. 

Logopedexamen 1989.

Doktorsexamen vid Karolinska Institutet, KI, (2014) inom ämnesområde Logopedi. Avhandlingens titel: Effects of increased levels of androgens on voice and vocal folds in women with congenital adrenal hyperplasia and female-to-male transsexual clients.

 

Forskningsbeskrivning

Forskningsområdet är ”Röst, tal och kommunikation hos personer med könsdysfori”.

Forskningen rör dels transmaskulina personer, d v s personer som inte identifierar sig i enlighet med det kvinnliga kön som de tillskrevs vid födseln och dels transfeminina personer som tillskrevs manligt kön vid födseln. Forskning har visat att transmaskulina personer kan ha problem med sin röst. Det saknas ett internationellt validerat och reliabilitetsprövat självskattningsformulär om röst och kommunikation och röst i relation till olika aspekter av identitet hos transmaskulina personer. Ett nytt självskattningsformulär på svenska, engelska och tyska har utvecklats tillsammans med medforskare i USA och Australien.  Syftet är att testa den svenska versionen genom att genomföra fokusgrupper med transmaskulina personer, samt att sedan validera och reliabilitetspröva den slutgiltiga versionen av formuläret. Transfeminina personer kan behöva könsbekräftande röstbehandling för att anpassa rösten i enlighet med könsidentiteten. En prospektiv behandlingsstudie av transfeminina personer pågår med syfte att undersöka effekten av behandlingen. Studien pågår i samarbete med forskare vid La Trobe University i Australien. 

Övriga publikationer (ej PubMed)

Södersten M, Nygren U, Hertegård S, Dhejne C. Interdisciplinary program in Sweden related to transgender voice. SIG 3 Perspectives on Voice and Voice Disorders. 2015;25:C1-C4

Nygren U, Södersten M, Falhammar H, Thorén M, Hagenfeldt K, Nordenskjöld A. Risk for voice changes in women with CAH. Publicering i ”Newsletter”: Cares Foundation: research, education and support for CAH. 2009;11

 

Utbildning

Undervisningsområde

Ansvar för delarna ”Träning av den egna rösten och det egna talet” och "Professionellt förhållningssätt" inom kurserna Professionell utveckling termin1-7.

Kursansvar för fristående kurs på avancerad nivå VT21: "Röst och tal hos transpersoner med könsdysfori - bedömning och intervention" (7,5 hp).

Handleder regelbundet examensarbeten för logopedexamen liksom uppdrag som examinerande lärare av dito.

Handledare för masterstudent.

Undervisning och klinisk handledning inom verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning vid Logopedprogrammet, KI, inom ämnesområdet röststörningar.