Ulrika Haggård

Postdoktorala studier

Om mig

Jag är auktoriserad socionom och har en doktorsexamen i psykiatri. Jag disputerade 2005 med avhandlingen: ”Violence among mentally disorders offenders – Risk and protective factors”, vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Jag har sedan disputationen arbetat som forskare vid bland annat KI, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Sedan socionomexamen har jag varit anställd på Rättsmedicinalverket och arbetat dels kliniskt med rättspsykiatriska utredningar och riskbedömningar av livstidsdömda, dels som forskare inom närliggande områden.

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga forskningsområde har handlat om att förbättra kliniska bedömningar avseende bland annat risken för återfall i brott i olika populationer, utvärdera interventioner främst mot våld och implementeringen av olika insatser. Forskningen har baserats på såväl kvalitativ som kvantitativ metodik. För närvarande är jag forskningskoordinator, 50 %, för ett kliniskt projekt inom Rättsmedicinalverket som syftar till öka kunskapen om relationen mellan psykisk ohälsa och brott. Projektet är tvärprofessionellt och inkluderar såväl medicinsk- psykiatriska, psykologiska och sociala faktorer. Jag är även forskningsansvarig för ett projekt som avser uppföljning av rättspsykiatriska bedömningar i syfte att kvalitetssäkra dessa samt att undersöka hur bedömningarna hanteras i rättsprocessen. Som forskare är jag knuten till programområdet Social- och rättspsykiatri, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som leds av Marianne Kristiansson.

Pedagogiska meriter

Kursansvarig för kurs i rättspsykiatri, 10 p, uppdragsutbildning, Centrum för våldsprevention, hösten 2006-april 2007. Universitetslektor vid Socialhögskolan, Stockholms universitet, augusti 2005-januari 2007. Handledare för C- och D-studenter vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet, 2008-2015, samt handledare för student på sommarforskarskola, Karolinska Institutet, 2006. Föreläsare vid Karolinska Institutets utbildningar för läkare och psykologer 2009-2012 Föreläsare vid Stockholms universitet för juridikstuderanden på kursen rättspsykologi, 2011-- Projektkoordinator för genomförande av en ny verksamhet inom Rättsmedicinalverket – riskbedömningar av livstidsdömda, innefattande föreskriftsarbete, implementering, utbildning av personal och kvalitetssäkring (2005-2008). Bihandledare för Lena Lundholm, psykolog och doktorand vid Uppsala universitet (våren 2009 -2013). Forskningshandledare i BROM-projektet på Kriminalvården, 2014-2018. Försteopponent på John Olav Roaldsets avhandling “Risk assessment of violent, suicidal and selfinjurious behavior – a bio-psycho-social approach”, 2010, samt på Merete Berg Nessets avhandling “Reducing intimate partner violence through police interventions and group therapy”, 2020.

Utbildning

Socionomexamen (B.S.W.), Stockholms universitet, Stockholm; juni 1996. Magisterexamen i socialt arbete (M.S.W.), Stockholms universitet, Stockholm; februari 2000. Auktoriserad socionom, december 2004. Medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet, Stockholm; juni 2005.