Om mig

Tidigare: Professor emeritus Mälardalens högskola, Professor i företagsekonomi Mälardalens högskola, Gästprofessor i Japan och i Tysklad, Adjungerad professor Uppsala Universitet, VD IPF vid Uppsala Universitet, Adjungerad professor Mälardalens högskola, Docent Stockholms Universitet, Ek.dr. Stockholms Universitet.

Mitt forskningsintresse genom åren har varit att förstå och bidra med kunskap om icke materiella resursers (tex kompetens, hälsa, arbetsmiljö) betydelse för såväl privata som offentliga organisationers värdeskapande. Som ett led i att utveckla kunskap inom området har jag föreslagit olika typer av såväl analytiska ramverk som normativa styrmodeller. Min forskning bygger vidare på och är samtidigt kritisk mot den traditionella ekonomistyrningens alltför snäva perspektiv. Begrepp som jag har behandlat i olika projekt och publikationer har tex varit human resource costing and accounting, balanced scorecards, intellectuel capital, health statements, performance management, integrated reporting and management och social sustainability. I min forskning har jag förutom svenska samarbetspartners även arbetet ihop med kollegor från många europeiska länder, Japan, Australien och  USA.

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Publications from 1996

Johanson, U., Aboagye, E., and Yao, J. (2022) Editorial: Managing occupational health and safety: Incorporating social sustainability into the organization. Frontiers in Sustainability, section Sustainable Organizations. DOI: 10.3389/frsus.2022.1039573.

Yao, J. and Johanson, U. (2022) A Review of Government-led Health and Productivity Management and Disclosure Practice in Japan. Frontiers in Sustainability, section Sustainable Organizations. https://doi.org/10.3389/frsus.2022.939316

Johanson, U., Aboagye, E., and Yao, J. (2022) Integrating business model for sustainability and performance management to promote occupational health and safety - a discussion of value. Frontiers in Sustainability section Sustainable Organizations. https://doi.org/10.3389/frsus.2022.950847

Henningsson, J och Johanson, U. (2020) Den klimatblinda finanskulturen. Studentlitteratur.

Johanson, U. och Aboagye, E. (2020) Bättre arbetsplatshälsa på arbetsplatsen. Om arbetsmiljöekonomi, produktivitet, och arbetsmiljöstyrning. Liber

Flamholtz, E.G., Johanson, U. and Roslender, R. (2020), "Reflections on the progress in accounting for people and some observations on the prospects for a more successful future", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2019-3904

Johanson, U. and Aboagye, E. (2020) Financial gains, possibilities and limitations of improving occupational health at the company level. Chapter 23--1 in Handbook of Socioeconomic Determinants of Occupational Health - From Macro-level to Micro-level Evidence, ed. Töres Theorell. Springer.

Johanson, U., Almqvist, R. and Skoog, M. (2019) A conceptual framework for integrated performance management systems. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 31, No. 3, pp. 309-324.

Johanson, U. och Mårtensson, M. Personalekonomi. (2018) I Controllerhandboken. Red; Nilsson, F. och Olve, Nils-Göran.

Johanson, U. (2018) Le gestión de los recursos intangibles en la economia basada en el conocimiento: reflexiones sobre el desarrollo académico durante los últimos veinte anos. Chapter 9 in Innovación, capital intellectual y desarrollo económico. Ensayos en honor a Palmoma Sánchez. Universidad Autónoma de Madrid. Pp 125-145

Johanson, U. and Almqvist, R. (2016) Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning. NatKom Report

Johanson, U. and Johrén, A. (2017) Personalekonomi idag. Liber

Johanson, U. (2017) Towards an integrated IC-management framework. In Frontiers of Research, Practice and Knowledge. Eds Dumay, J., Ricceri, F. Guthrie, J. and Nielsen, C. Routledge.

Johanson, U. (2016) Integrerad verksamhetsstyrning – ett sätt att minska klyftan mellan ekonomispråket och kvalitetsspråket. Kap 12 i Ledarskap, utveckling, lärande. Grundbok för rektorer och förskolechefer. Natur & Kultur. Sid 291-314.

Johanson, U. (2016) Integrerad verksamhetsstyrning – ett sätt att minska klyftan mellan ekonomispråket och kvalitetsspråket. I Ledarskap, utveckling, lärande. Grundbok för rektorer och förskolechefer. Natur & Kultur. Sid 291-314.

Johanson, U. and Almqvist, R. (2016) Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning. NatKom Report

Henningsson, J., Johanson, U. and Almqvist, R. (2015) Fund manager trust and information complexity. Journal of Qualitative Research in Financial Markets 7(4):346-362.

Johanson, U. and Skoog, M. (2015) Integrerad verksamhetsstyrning. Studentlitteratur

Johanson, U. and Bjurström, E. (2015) Following the adoption of Japanese IC-guidelines during 10 years. The Japan Intellectual Capital Management Journal.

Johanson, U., and Koga, C. (2015) Intellectual Capital in Japan: Governmental Guidelines, Financial market Perceptions and Company Practise. Chapter 10 in Intellectual Capital in Organizations: Non-Financial Reports and Accounts. Eds Ordónez de Pablos, P. and Edvinsson, L. Routledge.

Foldspang, L., Mark, M., Lund Rants, L., Römer Hjorth, L., Langholz-Carstensen, C., Poulsen, Johanson, U., Ahonen, G., Aasness, S. (2014) Working environment nd productivity. A register-based analysis of Nordic enterprises. Nordic Council of Ministers, TemaNord 2014:546. www.norden.org

Frick, K. och Johanson, U. (2013) SAM’s syfte och inriktning. En analys av hinder och möjligheter för integration i verksamhetssyrningen. Arbetsmiljöverkets serie av Kunskapsöversikter.

Johanson, U. och Mårtensson, M. (2013) Personalekonomi. Kapitel 18 i Controllerhandboken. Red Nilsson, F. och Olve, N-G. Sid 544-565. Liber             

Johanson, U. och Backlund, A. (2013) Hälsa i företagens ekonomistyrning. Andra upplagan av Stress Red.; Arnertz och Ekman. Liber.

Johanson, U., Bjurström, E. and Fischer, T. (2013) Intellectual capital disclosures and investors’ perceptions of a company’s reputation – An international perspective. Chapter in Wissenbilanzen im Mittelstand. Eds.: Fischer, T. and Wulf, I. Schäffer-Poeschel Verlag. Stuttgart.  Pp 125-142.

Holland J , Henningsson J, Johanson U, Koga C, Sakakibara S. (2012) Use of IC information in Japanese Financial Firms. Journal of Intellectual Capital, vol 13, no 4, pp 562-581.

Almqvist, R., Holmgren, M., Johanson, U., Mårtensson, M (2012) Ansvarsfull verksamhetsstyrning. Liber.

Bjurström, E. and Johanson, U. (2011) Management Control of Communities of Practice: Expanding an Oxymoron. Chapter 7 in Industrial Renewal. Ed., Segelod. E. Mälardalen University. 

Johanson, U. and Mårtensson, M. (2011) New Modes of Science in Co-operation between Universities and Industry. Chapter 20 in Industrial Renewal. Ed., Segelod. E. et al. Mälardalen University.  Pp 293-308.

Henningsson, J., Johanson, U. och Almqvist, R. (2010) Två sidor av samma mynt: Hur tänker finansmarknadens aktörer och varför är det så svårt att kommunicera om icke-materiella resurser? Studies in Social Sciences, no 2010:2. Mälardalen university.

Foldspang, L., Mark, M., Mörk Puggaard, K., Poulsen, O., Johanson, U., Ahonen, G., Aasness, S. (2011) Measuring Work Wellbeing and Productivity in the Nordic Countries. Nordic Council of Ministers, TemaNord 2001:569. www.norden.org

Johanson, U. and Johrén, A. (2011) Personalekonomi idag. Liber

Johanson, U. (2011) Industrial Renewal by means of Stretching the Borders of Management Accounting and Control. Part III in Industrial Renewal. Ed., Segelod. E. et al. Mälardalen University.  Pp 147-156.            

Henningsson, J., Johanson, U. och Almqvist, R. (2010) Två sidor av samma mynt: Hur tänker finansmarknadens aktörer och varför är det så svårt att kommunicera om icke-materiella resurser? Studies in Social Sciences, no 2010:2. Mälardalen university.

Johanson, U. (2009) Research ideology and researcher’s role as practiced by Jan-Erik Gröjer. Journal of Human Resource Costing and Accounting, vol 13, no 2, pp 82-92.

Johanson, U.; Koga, C; Almqvist, R; Skoog, M. (2009) Breaking Taboos’ Implementing Intellectual Assets-based Management Guidelines. Journal of Intellectual Capital, vol 10, no 4, pp 520-538

Johanson, U. (2008) Management control apathy and blurring university borders. Chapter in Inspired by knowledge in organisations. Essays in honor of Karl-Erik Sveiby. Ed; Ahonen, G. Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki.        

Gröjer, J-E and Johanson, U. (2008) Immateriella resurser. Chapter 15 in Controllerhandboken, 7th ed. Eds, Samuelsson, L. and Olve, N-G. Industriförlaget, Stockholm, pp 581-603.

Johanson, U., and Henningsson, J. (2008) The archaeology of intellectual capital: a battle between concepts. Intellectual capital revisited. Paradoxes in the knowledge organisation. Eds Catasus, B. and Chaminade, C. Edvard Elgar.

Catasus, B. and Johanson, U. (2008) Jan-Erik Gröjer: An appreciation. Accounting, Organisation and Society, no 2, pp 677-679.

Johanson, U.; Ahonen, G. and Roslender, R. (2007) Work health & Management Control. ThomsonFakta/Talentum, Stockholm.

Johanson, U. and Johrén, A. (2007) Personalekonomi idag. Uppsala Publishing House.

Johanson, U.; Skoog, M.; Almqvist, R.; and Backlund, A. (2006) Balancing dilemmas of the balanced scorecard. Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol 19, no 5, pp 842-857.

Johanson, U. and Mårtensson, M. (2006)  Hälsobokslutsparadoxen. In Hälsans styrning av arbetet. Eds Holmqvist and Maravelius, Studentlitteratur.

Johanson, U. och Backlund, A. (2006) Can health be subject to management control? Suggestions and experiences. In  Stress in health and disease. Eds.; Bengt B. Arnetz och Rolf Ekman, Wiley, pp 141-162.

Johanson. U. and Skoog, M. (2007) Verksamhetsstyrning – för utveckling, förbättring och förändring.  Liber.

Johanson, U; Koga, C; Skoog, S. and Henningsson, J. (2006) The Japanese government’s Intellectual Capital reporting guideline. What are the challenges for firms and capital market agents? Journal of Intellectual Capital, vol 7, no 4.

Johanson, U., Hansson, B. (2006)  Measuring HRM: the acid test for managing intangible resources. In Holt Larsen, H. and Mayerhofer W. (eds.), Managing Human Resources in Europe, Taylor and Francis books, Routledge, London.

Chaminade, C. and Johanson, U. (2006)  Impacto de la cultura nacional en empresas intensivas en conocimiento (The impact of domestic culture on Knowledge intensive companies), in Revista Información Comercial Española, 830, pp. 133-145. www.revistasice.com.

Johanson, U. och Backlund, A. (2005)  Hälsa i ekonomistyrningen. In Stress Eds.; Arnertz och Ekman. Liber, pp 305-315.

Mouritsen, J. and Johanson U. (2005) Managing the Person: Human Resource Costing and Accounting, Intellectual Capital and Health Statements. In Accounting in Scandinavia - The Northern Lights Eds Jönsson, S. and Mouritsen, J.

Johanson, U. (2005) Human resource perspective on intellectual capital. Chapter in Perspectives on Intellectual Capital: Multidisciplinary insights into management, measurement, and reporting, Ed Marr, B. Butterworth Heinemann, Boston, MA

Johanson, U. and Cederqvist, S. (2005) Mödans väg till hälsobokslut i kommunen. A report to the Swedish Ministry of Industry.

Hansson, B., Johanson, U. and Leitner, K.H. (2004) “The Impact of Human Capital and Human Capital Investments on Company Performance: Evidence from Literature and European Survey Results, in Descy, P. and Tessaring, M. (eds.), The Third Report on Vocational Training Research: Background Report. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.

Guthrie, J, Sanchez, P., Johanson, U., and Bukh, P.N. (2003) Intangibles and the transparent enterprise: new strands of knowledge. Journal of Intellectual capital, vol 4, no 4, pp 429-440.

Holland, J. and Johanson, U. (2003) Value relevant information on corporate intangibles - creation, use, and barriers in capital markets - "Between a rock and a hard place". Journal of Intellectual capital, vol 4, no 4, pp 465-487.

Bukh, P.N., and Johanson, U. (2003) Research and knowledge interaction: Guidelines for intellectual  capital reporting. Journal of Intellectual capital, vol 4, no 4, pp 576-588.

Chaminade, C. and Johanson U. (2003) Does culture matter in the management of intangibles? A comparative analysis between Sweden and Spain. Journal of Intellectual capital, vol 4, no 4, pp 528-542.

Johanson. U. (2003) Why are capital market actors ambivalent to information about certain indicators on intellectual capital? Accounting, Auditing and Accountability Journal, vol 16, no 1, pp 31-39.

Johanson, U. Hansson, B. och Lindeberg, T. (2003) Hälsobokslut i småföretag. Kap 10 i Hälsokapital. Uppsala Publishing House.  

Johanson, U., Liyanage, S., and Hansson, B. (2002) Management of Knowledge and Intellectual Capital. Editorial in a special issue of Singapore Management Review, vol 24, no 3, pp. 1-6.

Johanson. U. (2002) Human Capital Reporting: Experiences and proposals to be discussed at the “Agora”. Agora VI. Reporting on human capital. Is it possible to report on human capital and, if so, why and how? Cedefop Panorama series; 29, Thessaloniki and Luxembourg.

Guthrie, J.; Petty, R. and Johanson, U. (2001) Sunrise in the knowledge economy: managing, measuring and reporting Intellectual Capital. Accounting, Auditing and Accountability Journal, vol 14, no 4, pp 365-382.

Johanson, U.; Mårtensson, M. and Skoog, M. (2001) Mobilising change by means of the management control of intangibles. Accounting, Organisation and Society, vol 26/7-8, pp. 715-733.

Johanson, U.; Mårtensson, M. and Skoog, M. (2001) Measuring to understand intangible performance drivers. European Accounting Review, 10:3, pp1-31

Gröjer, J.E. and Johanson, U. (2001) Voluntary guidelines on the disclosure of intangibles: A bridge over troubled water? Arbetslivsinstitutet: Work Life 2000. Scientific reports from the workshops. A European Presidency Conference January 2001. Sid 127-137.

Gröjer, J.E. and Johanson, U. (2001) Human Resource Costing and Accounting – Time for reporting regulation? Arbetslivsinstitutet: Work Life 2000. Scientific reports from the workshops. A European Presidency Conference January 2001. Sid 117-126.

Johanson, U. and Johren, A. (2001) Personalekonomi idag  Uppsala Publishing House.

Johanson, U. and Hansson, B. (2001) Accountability – att sätte pris på medarbejderen. In Human Resource Management i modlys – spydspidser og dilemmer. Ed Henrik Holt Larsen. Dansk management Forum & Copenhagen Business School.

Johanson, U, (2000) Characteristics of intangibles - proposals generated from literature and experienced Swedish firms. Classification of intangibles. Editors; Jan-Erik Gröjer and Hervé Stolowy. HEC School of Management, Paris, sid 56-77

Johanson, U. and Skoog, M.(2000) Att mäta och styra verksamheten, Uppsala Publishing House

Johanson, U. (2000) Human Resource Costing and Accounting. Chapter 8 in Human Resource Management in Europe. Editors; Brewster, C. and Larsen, H.H. Blackwells.

Johanson, U.; Eklöv, G.; Holmgren, M. and Mårtensson, M. (1999) Human Resource Costing and Accounting versus the Balanced Scorecard. A literature survey of experience with the concepts. A report to the OECD. OECD’s website http://www.oecd.org/dsti/sti/industry/indcomp/act/ams-conf/symposium.htm.

Johanson, U. (1999) Why the Concept of Human Resource Costing and Accounting does not work. Personnel Review, vol 28 issue 1,2 , pp 91-107.

Gröjer, J.E., and Johanson, U. (1999) Att redovisa and styra intellektuellt kapital. Personalekonomi. Kap 8 i Controllerhandboken.  Sveriges Verkstadsindustrier, Stockholm.

Johanson, U. (1998) The answer is blowing in the wind. Training investments from a Human Resource Accounting perspective. European Journal for Vocational Training. European centre for the Development of Vocational Training.

Johanson, U., and Mabon, H. (1998) The Personnel Economics Institute after ten years: What has been achieved and where are we going?  Journal of Human Resource Costing and Accounting Volume 3, Number 2, pp 65-76.  Personnel Economics Institute, Stockholm University.

Gröjer, J.E., and Johanson, U. (1998) Current development in Human Resource Costing and Accounting: Reality present -- Researchers absent? Accounting, Auditing & Accountability Journal. Volume 11, number 4.

Johanson, U. (1997) The profitability of investments in work life oriented rehabilitation: A measurement of perceptions. Personnel Review, volume 26, issue 5, pp 395-415.

Johanson, U., and Nilson, M. (1997) The usefulness of Human Resource Costing and Accounting.  Journal of Human Resource Costing and Accounting. Volume 1, Number 1, pp 117 - 138.  Personnel Economics Institute, Stockholm University.

Johanson, U. and Gröjer, J.E. C Utformning av den allmänna försäkringen för att förstärka det personalekonomiska perspektivet. SOU 1996:113, Stockholm.

Gröjer, J.E., and Johanson, U. (1996) Human Resource Costing and Accounting. 2nd revised edition. Joint Industrial Safety Council.

Johanson, U., and Johrén, A. (1996) Personalresurser. Ett arbetsmiljöekonomiskt perspektiv. Joint Industrial Safety Council., Stockholm.

See Google Scholars for earlier publications