Torkel Brismar. Foto: Ulf Sirborn

Torkel Brismar

Professor/överläkare

Om mig

Torkel Brismar disputerade 1999 på avhandlingen "Assessment of skeletal structure by MR relaxometry", där en ny metod att utvärdera skelettets tredimensionella mikrostruktur utvecklades och utvärderades experimentellt och kliniskt. Han är administrativt och medicinskt ansvarig för de radiologiska delarna av kliniska prövningar på röntgenkliniken på Karolinska Huddinge.

Från den 1 februari 2021 är Torkel Brismar anställd som professor i medicinsk radiologi vid institutionen för institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.

Forskningsbeskrivning

Screening av osteoporos: Osteoporos (benskörhet) är en behandlingsbar sjukdom som orsakar stort lidande och leder till en markant ökad dödlighet. I detta projekt studerar vi om det är möjligt att genomföra massundersökningar (screena) för osteoporos för att kunna påvisa sjukdomen i ett tidigt skede. I kliniskt bruk används idag en mer komplicerad och dyrbar utrustning för att diagnosticera osteoporos. Metoden kräver speciellt tränad personal och är därför bara tillgänglig på universitetsjukhusen eller större osteoporoscentra. Vi utvärderar därför två alternativa metoder att påvisa osteoporos. I den ena metoden studeras bentätheten av mellanhandens ben (så kallad DXR analys). Dessa bilder kan samlas in vid mammografiscreening och då patienten kommer för undersökning av misstänkt handledsfraktur. I ett annat projekt utvärderar vi en mindre utrustning där man analyserar bentätheten i hälbenet (calcaneus). denna utrustning vore idealisk för mindre sjukvårdsebnheter, såsom vårdcentraler och mindre ostopedmottagningar. För tillfället drivs tre större projekt/ avhandlingsarbeten i tre studier som omfattar mellan 4.000 och 21.000 patienter.

Utveckling av theranostica: Theranostica är ett diagnostiskt läkemedel som kan behandla sjukdom. I ett EU projekt (samarbete Italien, Tyskland, Irland och Sverige) studerar vi möjligheten att använda bubblor tillverkade av poly-vinylalkohol som kontrastmedel vid ultraljud, MRT och nuklearmedicinska undersökningar. Till bubblorna kopplar vi ligander för att öka bindningen till sjuk vävnad. Bubblorna blir då målsökande och får en högre lokal koncentration, vilket gör det lättare att se skillnad på sjukt och friskt. Genom att ladda bubblorna med läkemedel kan man sedan teoretiskt få en högre lokal koncentration i den sjuka vävnaden. Detta skulle kunna användas för att ge höga lokala doser av tex cellgifter utan att få så mycket biverkningar i den friska vävnaden. Dessa försök bedrivs på ett mycket tidigt stadium (preklinisk nivå). Optimal dos, biologisk halveringstid och affinitet till sjuk vävnad är några av de parametrar som studeras. Doktorand och post-doc kommer att rekryteras i detta projekt.

Tredimensionell visualisering: I denna forskningslinje bistår jag främst andra forskare med problemlösning vad gäller kvantifiering av mätparametrar. Dessa spänner över ganska stora områden, såsom segmentering av fett och muskelmassa, hjärtats kranskärl, volumetri av levervävnad, läkning av hälsenor samt utvärdering av knäproteser.

Utbildning

Torkel Brismar ansvarade för röntgenkursen på Naprapathögskolan år 2000-2006 och undervisar medicine kandidater i radiologi och anlitas ofta som föreläsare om radiologiska metoder att utvärdera benskörhet. Han har handlett 16 doktorander till disputation (varav 5 som huvudhandledare) och har nu fyra huvudhandledda doktorander och en bihandledd doktorand.