Om mig

Kliniskt verksam och disputerad sjuksköterska. Jag har just nu en tjänst som postdoktor på KI. Jag har även en anställning som omvårdnadsansvarig på Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer, Medicinsk Enhet Övre Buk och är då ansvarig för forskning, utbildning och utveckling på kliniknivå. När jag arbetar kliniskt vårdar jag patienter på kirurgisk intermediärvård och träffar då patienter som genomgått kirurgisk behandling av cancer i övre magtarmkanalen.

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade i maj 2019. Avhandlingens titel är: Person-centered care supported by an interactive app for patients with pancreatic cancer following surgery. Forskningsprojektet utvärderade hur en app för egenvård och symtomrapportering till kontaktsjuksköterska kan förbättra livssituationen för patienter som genomgått Whipples operation.

Genom min nuvarande postdoktorala forskartjänst så tillhör jag Lars E Erikssons forskargrupp. Projektet har titeln "Att underlätta diagnos av lungcancer; kombinerade perspektiv från den upplevda och den biologiska kroppen" och undersöker hur subjektiva upplevelser kan länkas till kliniska förändringar och biomarkörer, för att underlätta tidig upptäckt av lungcancer och uppföljning av behandling. 

Jag tillhör också forskargruppen ICare vid KI/NVS. I gruppen ICare är jag bihandledare till Kristina Rooth som i sitt doktorandprojekt undersöker effekter av rutinmässig egenrapportering av diagnosrelaterade symtom assisterade av appen Interaktor under det första året efter behandling för patienter med bröstcancer.

Mitt största intresseområde är att förbättra livssituationen för personer som genomgått gastrointestinal kirurgi. Fokus ligger på hur patientrapporterade utfallsmått kan användas i klinik för att förbättra vård och utfall för den enskilda patienten. Ett annat intresse är hur patientens eget lärande kan förstås och stärkas.

Läs gärna mer om Lars E Erikssons forskargrupp och om forskargruppen ICare via länkarna nedan.

Pedagogiska meriter

Min undervisning har de senaste åren i huvudsak skett genom handledning av magisteruppsatser och genom klinisk handledning under verksamhetsförlagd utbildning.

Jag är kursansvarig för en kurs på avancerad nivå: Gastro-onkologisk vård och omvårdnad (7,5 hp).

Jag är för närvarande bihandledare till en doktorand.

Utbildning

Sjuksköterskeutbildning med kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap, examen 2003

Magister i omvårdnadsvetenskap (huvudsaklig inriktning kirurgisk vård), examen 2010

Forskarutbildning, examen 2019