Skip to main content
therese.1.jpg

Therese Hellman

Anknuten till Forskning

Om mig

Therese är arbetsterapeut och har en doktorsexamen från Karolinska Institutet i Medicinsk vetenskap. Hon disputerade 2012 med avhandlingen: Rehabilitation and everyday life in people with stress-related ill health. Therese är idag anknuten forskare på Enheten för interventions- och implementeringsforskning, IMM.

Forskningsbeskrivning

Therese forskning har främst fokuserat på arbetslivsinriktad rehabilitering i sin tidigare forskning. Inom ramen för hennes postdocprojekt genomfördes en utvärdering av multimodal rehabilitering som syftar till att främja arbetsåtergång för personer med smärta.

Hon är biträdande handledare till två doktorander och därmed verksam i ett projekt som syftar till att utveckla och utvädera ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram för personer med stroke samt ett projekt som fokuserar på hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Loading bibliometrics...