Om mig

Jag är doktorand vid Enheten för logopedi sedan 2014. Mitt avhandlingsarbete undersöker tal och språk hos förskole- och skolbarn med talmotoriska svårigheter, s.k. taldyspraxi.

Jag arbetar i klinisk verksamhet på Logopedmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus. Det kliniska arbetet är framför allt inriktat mot bedömning och behandling av talstörning, inklusive taldyspraxi, och munmotoriska svårigheter hos barn och ungdomar. Förutom arbete på foniatrisk mottagning/logopedmottagning på Universitetssjukhus har jag klinisk erfarenhet av barn med tal- och språkstörning från arbete inom barnhälsovård, primärvård, kommunalt förskoleteam, språkförskola, privatpraktik och resursteam i skola utomlands.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojektet syftar till att undersöka talmotorisk förmåga hos barn med talstörning (engelska: Speech Sound Disorder) och beskriva talkaraktäristika och symtom (talmarkörer) som är utmärkande för svenska barn. Talstörning kan ha språkliga och/eller motoriska orsaker och bedömning av den relativa fördelningen av olika talmarkörer är av stor betydelse för att kunna sätta in rätt behandling. Svårigheter med att viljemässigt planera och utföra de motoriska rörelser som krävs för tal och att styra talrörelserna till rätt plats och i rätt ordning benämns taldyspraxi (engelska: Childhood Apraxia of Speech; CAS). Prosodin, dvs. språkets rytm och melodi, är ofta drabbat. Detta ger ett avvikande och svårförståeligt tal, vilket negativt påverkar livskvaliteten, ibland långt upp i skolåldern. 

I första studien undersöks hur barn med typisk utveckling i åldrarna tre till nio år presterar på uppgifterna i testet Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA). DYMTA har utvecklats, med utgångspunkt i Dynamic Evaluation of Motor Speech Skills (DEMSS), då det saknades ett test för att kartlägga talmotorisk förmåga hos svenska barn. Testet syftar till att bedöma motoriska svårigheter i talproduktionen vid differentialdiagnostik inom SSD (Speech Sound Disorders/ uttalsstörningar) samt att resultatet från dess dynamiska utförande ger information att använda vid interventionsplanering. I studie två undersöks reliabilitet och validitet för DYMTA. I studie tre undersöks och jämförs talkaraktäristika (symptom) från statisk kontra dynamisk bedömning (DA) och DA som metod diskuteras. Studie fyra handlar om samförekommande svårigheter hos 33 barn med taldyspraxi utifrån färäldraskattade uppgifter om funktioner såsom motorik, sensorik och självreglering.

Pedagogiska meriter

Jag arbetar årligen som klinisk handledare och föreläsare på Logopedprogrammet vid Lunds universitet i ämnesområdet oral- och talmotorik och har även uppdrag som klinisk adjunkt. Utbildar logopeder i diagnostik av taldyspraxi och administration av testet DYMTA regionalt och nationellt och har undervisat på Internationell sommarskola för logopedstudenter i Groningen (2018).

Utbildning

Logopedexamen från Lunds universitet 1989

Magisterexamen från Lunds universitet 2010

Kontinuerlig fortbildning sedan dess, framför allt inom området språkstörning, oralmotorik och talmotorik