Om mig

Jag är anknuten till Karolinska Institutet via ARC (Aging Research Center), där jag började arbeta som forskningsassistent 2009. Jag disputerade 2015 i Sociologi vid Stockholms universitet. För närvarande arbetar jag som postdoktor vid Linköpings universitet, men är fortfarande involverad i forskningsprojekt vid ARC.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar i huvudsak om ojämlikhet under den senare delen av livet mellan olika grupper i samhället. Jag är intresserad av hur människors olika levnadsvillkor ser ut, hur dessa förändras över tid och vilken effekt dessa olikheter har för människors livskvalitet, hälsa och livslängd.

Jag är dessutom intresserad av metodfrågor i frågeundersökningar bland äldre personer, det vill säga, hur vi samlar in olika typer av datamaterial om äldre människors levnadsförhållanden. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det centralt att alla människor blir representerade i de datamaterial som ligger till grund för forskning och politiska beslut. Jag arbetar i huvudsak med stora befolkningsstudier och register där vi undersöker mönster och samband mellan olika faktorer.

Utbildning

• Filosofie doktor, Sociologi, Stockholms universitet.