bild_susanne.jpg

Susanne Andermo

Assisterande lektor

Om mig

Jag arbetar som biträdande lektor och som biträdande och ställföreträdande avdelningschef på Avdelningen för Omvårdnad, NVS, KI. Min tjänst innefattar både forskning och utbildning. Jag har disputerat 2017 i medicinsk vetenskap, inriktning omvårdnad med en avhandling med titeln: “Meaning-Making in Integrative Health Care: studies on patients’ and practitioners’ experiences”. Mellan åren 2017- 2020 var jag post-doc på Institutionen för Global Folkhälsa, KI. Jag är folkhälsovetare och har också en grundutbildning i antropologi.  

Jag har forskningsanknytningar till Gymnastik och Idrottshögskolan, forskargrupp Fysisk aktivitet och Hjärnhälsa, samt till Institutionen för Global Folkhälsa, forskargrupp EPHIR. 

https://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysisk-aktivitet-och-hjarnhalsa/

https://ki.se/en/gph/epidemiology-and-public-health-intervention-research-ephir

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inom vårdvetenskap med fokus på hälsofrämjande arbete, intervention- och implementeringsforskning. Mitt metodologiska expertområde är främst inom kvalitativ forskning, med en variation av olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 

Jag är involverad i flera forskningsprojekt som projektledare och medverkande forskare. Projekten är mestadels inriktade på hälsofrämjande arbete till barn, unga och familjer med fokus på hälsosamma levnadsvanor, inklusive fysisk aktivitet, matvanor och psykosocial hälsa. Se beskrivning av projekten nedan: 

Skolor i högstadiet med förlängda dagar med fysisk aktivitet och läxläsning

Idag rör sig mer än hälften av Sveriges ungdomar för lite och sitter för mycket. Nationella och internationella studier visar att få barn och ungdomar når upp till rekommendationen om 60 minuter daglig fysisk aktivitet på minst måttlig intensitet, det vill säga en ökning av puls och andning. Dessutom mår många av ungdomarna mentalt sämre, vilket påverkar deras välbefinnande och resultat i skolan.

Syftet med studien är att undersöka elevernas fysiska beteenden, psykiska hälsa, kognitiva förmågor och skolprestation.

Forskare i projektet: Med dr. Susanne Andermo, Docent Gisela Nyberg, Med dr. Björg Helgadottir, Senhit Berhane och Lisette Farias Vera. 

Samarbetspartners i forskningsprojektet är:

  • Skandia Idéer för livet
  • IKEA
  • Generation Pep/Kronprinsessparets stiftelse
  • Permobil
  • Storytel

Finansiering: SKANDIA, SFO-V.

Se mer information om projektet på Gymnastik och idrottshögskolan:

https://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysisk-aktivitet-och-hjarnhalsa/Projekt-inom-halsosamma-hjarnfunktioner/Hjarnhalsa-i-skolan-II/

 

Saga Sagor i hälsosamtal

Ohälsosamma levnadsvanor etableras tidigt i livet och tenderar att följa med in i vuxenlivet. Med tanke på det är det viktigt att främja hälsosamma levnadsvanor bland barnfamiljer. Barnhälsovården (BHV) når en stor andel av alla barnfamiljer i Sverige, men det finns ett behov av evidensbaserade material och arbetsmetoder för att främja hälsosamma levnadsvanor. Boken ”Saga Sagor - Fiffiga kroppen och finurliga knoppen” har utvecklats av Generation Pep i samarbete med Bonnier Carlsen, författaren Josefine Sundström och olika forskare och den har delats ut på barnavårdscentraler i 19 av 21 regioner i Sverige sedan 2018. Under hösten 2019 startade Generation Pep tillsammans med Cancerfonden ett större pilotprojekt kopplat till Sagasagor, där ett antal regioner i Sverige valts ut för att utveckla ett material till boken och hälsosamtal under BHV-besök. Under år 2021- 2023 testas det nya materialet, initialt i tre regioner 2021 och därefter i en nationell studie 2022-2023.

Det övergripande syftet med projektet är att utforska föräldrars och BHV-sköterskors erfarenheter och upplevelser av Saga Sagor i hälsosamtal, samt att utvärdera dess effekt och implementering.

Forskare i projektet: Med dr. Susanne Andermo, Professor Marie Löf, Med dr. Christine Delisle Nyström & Med dr. Maria Henström

Finansiering: Cancerfonden

https://generationpep.se/sv/hur-vi-arbetar/samarbetsinitiativ/saga-sagor-fiffiga-kroppen-och-finurliga-knoppen/

 

En Frisk Generation- En utvärdering av öppna aktiviteter i programmet samt en utvärdering av programmets verksamhet i Värnamo

Syftet i delprojekt 1 är att undersöka familjers upplevelser av att delta i programmet, En Frisk Generations öppna aktiviteter.

I delprojekt 2 undersöks familjers upplevelse av programmet i Värnamo. 

Projektet är en fortsättning av en tidigare utvärdering av programmet, ledd av Professor Mai-Lis Helenius och docent Gisela Nyberg. Lisette Farias Vera arbetar också med projektet. 

Se information om programmets verksamhet och tidigare genomförda utvärdering:

https://enfriskgeneration.se/forebyggande-insatser-for-familjer/

https://nyheter.ki.se/en-frisk-generation-vagen-till-jamlik-halsa

 

I dessa projekt medverkar jag som forskare: 

IMPROVE

https://ki.se/gph/om-forskningsstudien-improve

 

Long Life Active

ttps://www.shh.se/sv/forskning/langvariga-sjukdomstillstand/longlife-active-individanpassat-digitalt-motivationsprogram-for-en-halsosam-och-hallbar-livsstil-med-stod-av-ai/

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå på Karolinska Institutet. Mina huvudsakliga undervisningsområden innefattar vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, forskningsmetodik med fokus på kvalitativ metod och implementeringsforskning. Jag är kursansvarig för kursen Hälsa, livsvillkor och miljö på specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distrikt. 

Utbildning

PhD. 2017 02 23. Titel på anhandlingen: “Meaning-Making in Integrative Health Care: Studies on patients’ and practitioners’ experiences”. 

Sektionen för omvårdnad, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.   

-2022. Ledarskap för forskargruppsledare. Karolinska Institutet

-2021. Introduktionskurs för doktorandhandledare. Karolinska Institutet.

-2009. Högskolepedagogik. (15 credits). Göteborg University.

-2007. M. Sc. Folkhälsovetenskap. Karolinska Institutet (KI), Institutionen för folkhälsovetenskap.

-2001- 2004. Studier i socialantropologi och  i teoretisk filosofi. Stockholms Universitet. Institutionen för social antropologi.