_mg_8154_2.jpg

Stephanie Bonn

Forskarassistent

Om mig

Jag är forskare vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet. Huvudfokus för min forskning är att undersöka hur levnadsvanor, främst fysisk aktivitet, matvanor och kroppsvikt, påverkar vår hälsa. Inom mitt avhandlingsarbete utvecklade jag och validerade webbaserade enkäter för att mäta fysisk aktivitet samt studerade hur fysisk aktivitet och kroppsvikt påverkar risken att insjukna i prostatacancer och hur överlevnaden efter en diagnos påverkas av levnadsvanor. Under mina postdocstudier vid Harvard T.H. Chan School of Public Health studerade jag hur mönster av fysisk aktivitet mätta med accelerometrar påverkar vår hälsa. Idag arbetar jag med flera stora interventionsstudier som utvärderar användningen av olika smartphone-appar för att bland annat motivera till goda kostvanor eller ökad fysisk aktivitet inom olika patientgrupper. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning rör främst studier på fysisk aktivitet, kost, e-epidemiologi och cancerepidemiologi.

Fysisk aktivitet och Kost - Fysisk aktivitet eller kost som exponering in förhållande till olika hälsoutfall. Metoder för att mäta fysisk aktivitet och kostintag. Min nuvarande forskning fokuserar bland annat på hur olika mönster av fysisk aktivitet och stillasittande påverkar vår hälsa samt om olika smartphone-appar kan användas för att uppmuntra till ökad fysisk aktivitet och bättre kostvanor.

Cancerepidemiologi - Studier utav samband mellan kroppsvikt, viktförändring och fysisk aktivitet och prevention utav prostatacancer samt överlevnad efter en prostatacancerdiagnos.

E-epidemiologi - Metodutveckling och validering av webbenkäter för att mäta fysisk aktivitet och kost hos både barn och vuxna. Utveckling och utvärdering av olika smartphone-applikationer för fysisk aktivitet, kost och andra levnadsvanor så som sömn och stress. 

Utbildning

  • Filosofie magisterexamen med nutrition som huvudämne, Stockholms universitet, 2009
  • Doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, 2015
  • Post doc vid Harvard T.H. Chan School of Public Health, Nutrition department, 2015-16