20180525_142253.jpg

Sophia Schedin Weiss

Forskare

Vi använder innovativa metoder för att belysa mekanismer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vårt mål är att utveckla ny diagnostik och nya behandlingsstrategier.

Om mig

Jag är docent i medicinsk biokemi med intresse för de biokemiska och cellulära defekter som ligger bakom mänskliga neurologiska och åldersrelaterade sjukdomar. Jag började min forskarkarriär med att som doktorand undersöka hur biosyntes och transport av lipider påverkas i den neurologiska sjukdomen Niemann-Pick typ C.

Jag har vidare studerat proteinbiokemi och molekylära interaktioner som är inblandade i reglering av trombos, där jag utvecklade min expertis inom proteolytiska kaskader, inklusive protein C-vägen och blodkoagulationskaskaden.

De senaste tio åren av min karriär har jag ägnat mig åt att studera molekylära mekanismer bakom, och biomarkörer för, Alzheimers sjukdom.

Forskningsbeskrivning

Jag har stort intresse av att studera molekylära mekanismer bakom och hitta biomarkörer för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Jag har bland annat studerat nya molekylära interaktioner som är viktiga för att det amyloida prekursorproteinet ska spjälkas så att amyloid β-peptid (Aβ) bildas. Aβ är en molekyl som är giftig för nervceller och en orsakande faktor bakom Alzheimers sjukdom. Den är också huvudkomponenten i amyloida plack i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom. Ett av mina främsta intressen är att studera den subcellulära lokalisationen av  det Aβ-producerande maskineriet i nervceller. För detta ändamål använder jag så kallad nanoskopi, ett slags mikroskop med super-hög upplösning, såsom STORM (stochastic optical reconstruction microscopy) och STED (stimulated emission depletion microscopy). Genom att använda dessa tekniker har vi i nanoskala fastställt var i nervsellens kontaktpunkter, så kallade synapser, Aβ och delar av det Aβ-producerande maskineriet finns.  

Jag har också ett stort intresse av att studera glykaners betydelse vid neurodegenerativa sjukdomar. Vi har i vår forskargrupp påvisat förändringar i mönstret av protein-länkade glykaner i ryggvätska och hjärna hos Alzheimerpatienter. Vi tror att en ökad förståelse för dessa förändringar är viktiga vid utvecklande av ny diagnostik och nya behandlingsstrategier.