Skip to main content
sofia_bild.jpg

Sofia Strömbergsson

Lektor, biträdande

Om mig

Anställd som biträdande lektor i logopedi vid Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet, KI, sedan januari 2019. Dessförinnan anställd som forskarassistent vid samma enhet. 

Forskningsbeskrivning

Huvudspåret i Sofias forskning är hur barns avvikande tal uppfattas hos olika lyssnare - hos barnen själva, hos andra barn eller hos vuxna lyssnare. Detta involverar bland annat lyssnarbedömningar utförda i realtid, där lyssnares reaktioner registreras kontinuerligt under uppspelning av sammanhängande tal. Denna metod har använts för att registrera lyssnares reaktioner på avvikande tal hos barn, men även på tal hos vuxna med förvärvade neurologiska skador. Genom att relatera lyssnares reaktioner till händelser i talsignalen hoppas Sofia att tillsammans med sina kollegor kunna besvara frågor som ”vilka talavvikelser gör tal svårförståeligt?” eller ”vilka talavvikelser är mest framträdande för lyssnare som inte är vana vid att höra avvikande tal?”.

Realtidsbedömningar av förståelse är en av metoderna som används inom forskningsprojektet Funktionella konsekvenser av avvikelser i barns sammanhängande tal

Ett annat spår i Sofias forskning är hur barn med avvikande tal själva uppfattar sitt tal - uppfattar de själva sitt tal som avvikande? Och hur mycket måste talet avvika från förväntat uttal för att andra ska uppfatta det som avvikande? Detta forskningsspår involverar perceptuella mått som – i jämförelse med traditionella mått – är känsligare för detaljer i lyssnares perception av avvikande tal.

Sofia har även ett bredare intresse för tal- och språkstörningar hos barn och framför allt vilka konsekvenser dessa kan ha för barnet i sin vardag - hur påverkas möjligheterna för barnet att delta i kommunikativa aktiviteter i vardagen? Denna forskning involverar bland annat utprovning av nya logopediska bedömningsinstrument.

Pedagogiska meriter

Sedan 2016 kursansvarig för och inblandad i utvecklandet av kurser inom Logopedprogrammet på KI, framför allt inom området typisk och och avvikande tal- och språkutveckling. Handleder examensarbeten på logopedprogrammet (30 hp, avancerad nivå). HT 2016 kursansvarig för forskarutbildningskursen Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data.

Ansvarig för utvecklingsprojekt kring förändring av logopedutbildningingen under 2014-2016. 

Under perioden 2014-2016 kursansvarig och gästföreläsare vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.

Utbildning

Disputerade i april 2014 vid KTH, med en avhandling vars tema var avvikande tal hos barn, och hur detta uppfattas av vuxna lyssnare och av barnen själva. Har utöver logopedexamen (Lund, 2007) även en magisterexamen i språkteknologi (Uppsala, 2000).

Loading bibliometrics...