1.jpg

Sofia Vikström

Lektor

Sofia Vikström
Lektor, biträdande grundutbildningsansvarig, NVS
Telefon:
+46-(0)76-949 76 57
E-post:
sofia.vikstrom@ki.se
Institution och organisatorisk tillhörighet:
• H1 NVS

Om mig

Jag har tidigare varit anställd som legitimerad arbetsterapeut vid Psykiatriska klinikerna (90-91) samt Neurologkliniken (91-2007) på Karolinska Universitets Sjukhuset. Jag bedrev mina forskarstudier parallellt med kliniskt arbete, viss föräldraledighet samt som undervisande lärare på KI.

Jag är lektor vid sektionen för arbetsterapi vilket innebär undervisning på grund- samt avancerad nivå samt forskning.  För närvarande är jag biträdande grundutbildningsansvarig vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Jag har haft många uppdrag vid KI t.ex som doktorandrepresentant i Sektionen för arbetsterapis strategiska råd och i Forsknings- och utbildningsnämnden, Programdirektor på arbetsterapeut-programmet (2010-2018). Ordförande för Arbetsterapeutprogrammets programråd, vice ordförande för Programnämnd 3 (ansvarade bl a för fysioterapeut och arbetsterapeutprogrammet), samt vice ordförande för Utbildningsnämnd NVS, lärarrepresentant i Utbildningsnämnd Laboratorie medicin vid Karolinska Institutet samt i Styrelsen för utbildnings internationella kommitté (2014-18).

Jag har uppdrag som kursansvarig, handledare, examinator på grund och avancerad nivå, nationellt och internationellt. 

Jag har sedan oktober 2006 t.o.m. 2010-12-31 varit ledamot (2 år) samt ordförande (2008-01-25- 2010-12-31) i det Europeiska utbildningsnätverket European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE), vars årliga konferens, med 400 medlemsuniversitet, arrangerades med av mig och NVS-kollegor 15-17 oktober 2010 (som en KIs 200-års jubileum konferens).    

Mellan 2014 -2020 har jag haft uppdraget att leda och koordinera Arbetsterapeutprogrammets Nordplus-arbete i det långvariga Nordplus-nätverket Arbetsterapi i de nordiska och baltiska länderna. I den rollen har hon tillsammans med koordinatorer från Norge, Danmark, Finland, Island, Lettland, Estland, Litauen planerat och genomfört en roterande intensiv-vecka av internationella studier för medlem-universitetens studenter. Uppdraget har även inneburit att besöka och undervisa i medlemsuniversitetens internationella veckor. Som nätverkets koordinatorer har vi även årligen sökt medel från Nordiska Ministerrådet för fortsatt mobilitet för studenter och lärare samt för genomförandet av den internationella veckan.

Forskningsbeskrivning

Jag tillhör forskargruppen APEL vid sektionen för arbetsterapi, samt den interdisciplinära projektgruppen OPEN vid sektionen för omvårdnad samt Tema åldrande Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Sjukhem. Jag har även visst samarbete med forskargruppen Future Care på Sektionen för arbetsterapi. 

Min forskning involverar deltagande aktionsforskning och / eller Design thinking orienterade förbättringsarbeten för hälso- och sjukvårds organisationer. Framförallt inom vård- och omsorgsboenden men även inom geriatrisk klinik och inom utbildningssektorn. Förbättringsarbetena adresserar företrädesvis implementering av kärnvärden eller principer såsom Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demens, evidens-baserad praxis eller personcenterad vård.

Min forskningsprofil är framförallt orienterad mot kvalitativ forskning – där Grounded theory, innehållsanalys, fenomenologisk respektive narrative metod använts, även om de forskargrupper jag ingår i, OPEN och APEL även bedriver kvantitativ forskning. Målgrupper för de förbättringsåtgärder vi introducerat studeras ur olika intressenters perspektiv dvs patienter, närstående, personal inom hälsorelaterad vård- och omsorg samt ur ett studentlärande perspektiv. Genom inblick och studier av dessa olika delar bidrar forskningen till ökad kunskap om egenskaper hos personerna själva och strukturer inom organisationen påverkar den kliniska vardagen. Ett exempel på ett sådant dubbelt perspektiv där min forskning bidrar till kunskapsutvecklingen är de två kvalitativa studierna jag genomfört inom ramen för den randomiserade kontrollerade interventionsstudien på vård- och omsorgsboende vi genomfört inom OPEN. Här intervjuades de äldre som under 12 veckor erhållit en hälsofrämjande vårdinsats i en studie, och de vårdande kontaktpersonerna ur personalen i en annan. Tillsammans gav de en möjlig förklaringsbild kring skälen till utfallet av interventionen.

Forskningsprojekt där jag är/varit medarbetare:

Berättande som redskap i sammanhållen personcentrerad vård för sköra äldre (PI: Staffan Josephsson)

Older persons Exercise and Nutrition Study - OPEN (PI: Anne-Marie Boström)

Supporting students in higher education to learn to translate knowledge for use in geriatric care (PI: Staffan Josephsson)

Demens Hemma – DeHem (PI: Lena Borell)

KISAM – Sturebyprojektet (PI: Lena Borell, PO Sandman, David Edvardsson)

Brainpower (PI: Bengt Winblad)

A collaborative intervention programme on memory performanceand everyday activities for persons with dementia and their spouses (PIs Anna Stigsdotter- Neely & Staffan Josephsson)

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på grundutbildning, avanceradnivå samt forskarnivå vid KI samt genom universitetskonsortiet Openlab. Jag är intresserad av den novises väg mot klinisk visdom, interprofessionellt lärande i den kliniska vardagen samt studentstyrda, kollaborativa och omvända lärandeaktiviteter inom campus- och på digitala utbildningsarenor. Studenternas och lärarnas studie- och arbetsmiljö ligger mig också varmt om hjärtat.

Utbildning

(Meriterna nedan speglar både det äldre betygsgraderingssystemet där 1 veckas studier motsvarar 1 p, samt det nuvarande Europeiska systemet där 1 veckas studier motsvarar 1,5 ECTS/hp).

1993 Hälso- och sjukvårdsadministration, Stockholm’s University (20p)

1994 Neuropsykologi, Institutionen för Psykologi, Uppsala Universitet (10 p)

1994 Grundläggande forskningsmetodik, Sektionen för fysioterapi, NOVUM, KI (10p)

1997 Theories in Occupational Therapy.0,5 ECTS Gary Kielhofner Univ of Illinois, Chicago/KI.

2000 Meta-analys i kvalitativ forskning, Sektionen för Omvårdnad, KI, 5 hp

2000 En Fenomenologisk Psykologisk metod. Institutionen för Psykologi, Sthlm’s Univ, 7,5 hp

2001 Classics in Occupational Therapy, Sektionen för arbetsterapi, NVS, KI, 5 hp

2002 The Concept of Occupation in Occupational Therapy, Div. of Occ. Therapy, KI, 10 hp

2004 Aging and Cognition, Aging Research Center, Neurotec. KI , 5 hp

2006 Pedagogik för undervisning och lärande (PUL). Department LIME, KI, 7,5 hp.

2006 Basic course in Medical statistics, Department LIME, Karolinska Institutet, 3 hp

2007 Peer learning, Department LIME, Karolinska Institutet, 7,5 hp

2008 Strategic thinking & writing in a European context, ENOTHE course. 3 ECTS

2008 Kurs i återkoppling/feedback, Department LIME, Karolinska Institutet, 7,5 hp

2008 Evaluation of Social & Interaction skills. Umeå univ/Hvidovre Sykehus, Denmark 3 dagar

2008 Workshop Participatory and Appreciative Action Research (PAAR). 2 dagar. NVS, KI.

2008 Pedagogik 1: Aspekter av arbetsliv, Lärande och hälsa. Örebro university, 7,5 hp

2009 Distance teaching & learning course. Karolinska Institutet, 7,5 hp.

2011 Pedagogiskt ledarskap 1, Karolinska Institutet, Department LIME. 7,5 hp

2013 Web-redskapet Screen-cast-o-matic. The Media workshop, KI (1 dag)

2014 Pedagogiskt ledarskap II, Karolinska Institutet, Institution LIME. 7,5 hp

2014 Introduktionskurs för forskningshandledare, Department of Medicine, KI (1,5 hp)

2015 Flipping teaching and learning, The Centre of Learning and Knowledge (CLK), KI (1,5 hp)

2016-2017 Framtidens utbildningsledare. 10 hp, KI.

Akademiska priser och utmärkelser

2015 Invald medlem i Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi

2019 Karolinska Institutets arbetsmiljö- och hälsa pris

2020 Mottagare av STINTs lärarutbytesstipendie Teaching Sabbatical

Publikationer (ett urval)

 • Vikström, S. Josephsson, S. Stigsdotter-Neely, A. Nygård, L. (2008) Engagement inactivities: Experiences of persons w. dementia and their caregiving spouses. Dementia, 7(2), 251-270.
 • Stigsdotter-Neely, A. Vikström, S. Josephsson, S. Collaborative memory intervention in dementia: Caregiver participation matters. J. of Neurorehabilitation 2009; 19 (5), 696-715.
 • Larsson, Å. Nyström, C. Vikström, S. Walfridsson, T. Söderback, I. (1995) Computer-assistive cognitive rehabilitation for adults with traumatic brain damage. OT International, 2(3):166-89.
 • Vikström, S. Borell L, Stigsdotter-Neely A. & Josephsson, S. (2005). Caregivers´ self-initiated support towards their spouses with dementia when performing an everyday occupation together at home. OTJR: Occupation, Participation and Health 25 (34); 149-159.
 • Vikström, S. Sandman PO, Stenwall E, Boström AM, Kindblom K, Saarnio L, Edvardsson D, Borell L. (2014) A model for implementing guidelines for person-centered care in a nursing home setting. International Psychogeriatrics. DOI 10.1017/S1041610214001598.
 • Vikstrom, S. Bostrom, C. Johannsen A (2016) Pedagogic Leadership in Higher Education Using Participatory Action Research Strategies - Illustrative Cases from Three Pedagogical Development Contexts. Dentistry 6:388. doi: 10.4172/2161-1122.1000388
 • Vikström, S. Kamwesiga, J. Mubangizi, A. Guidetti, S. (2017) Differences as catalysts for professional learning - Participating in a student exchange program between Sweden and Uganda. Cogent Education 4:1316348. 
 • Grönstedt, H. Vikström, S. Cederholm,, T. Franzen, E. Seiger, Å. Wimo, A. Faxén-Irving, G. Boström A-M. (2018) A study protocol of Older Person's Exercise and Nutrition Study (OPEN) - A sit-to-stand activity combined with oral protein supplement - effects on physical function and independence. BMC Geriatrics, 1:138. doi: 10.1186/s12877-018-0824-1.
 • Vikström S, & Johansson K (2019) Professional Pride and staff´s experiences of a quality development project: A descriptive qualitative study. J Clin Nurs. 2019;00:1–9.doi.org/10.1111
 • Faxén-Irving, G., Luiking, Y., Grönstedt, H., Franzén, E., Seiger, Å., Vikström, S, Wimo, A., Boström, A-M & Cederholm, T. (2020) Do malnutrition, sarcopenia and frailty overlap in nursing-home residents? JNHA. Accepted for publication, 2020.
 • Boström, A-M., Grönstedt,H., Vikström, S., Cederholm, T., Franzén, E., Luiking Y.C.,,Seiger, Å., Wimo, A., & Faxén-Irving, G. (2020) Effect of sit-to-stand exercises combined with protein-rich oral supplementation in older persons: The OPEN Study. In press JAMDA 2020.