Bild

Shilan Caman

Postdoktorala studier

Om mig

Jag är beteendevetare med inriktning psykologi och sociologi. Jag disputerade 2017 med avhandlingen: Intimate partner homicide rates and characteristicsInstitutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Efter disputation har jag fortsatt forska om grova brott i nära relationer och mot kvinnor, med särskilt fokus på vad som kännetecknar dessa gärningspersoner och brott. Jag arbetar även som samordnare på Polismyndigheten, och driver utvecklingsfrågor kopplade till särskilt utsatta brottsoffer. 

Forskningsbeskrivning

Mina forskningsområden är huvudsakligen upprepat och dödligt partnervåld, med särskilt fokus på gärningspersoner och omständigheterna kring brotten. 

Typologier av generell dödligt våld och dödligt våld mot kvinnor är ett projekt som syftar till att undersöka omfattning och karaktäristika av dödligt våld mot kvinnor i Sverige mellan 1990 och 2017. Projektet innefattar både dödligt partnervåld och annat dödligt våld. Det övergripande syftet är undersöka utveckling av dödligt våld som drabbar kvinnor, samt att identifiera typologier av gärningspersoner med utgångspunkt i uppgifter om gärningsperson, brottsoffer samt gärning.

Upplevelser av våldsutövande och hjälpbehov är en kvalitativ undersökning av lagförda och frivilligt sökande män som utövar partnervåld. Projektet är baserat på djupintervjuer och syftar till att undersöka hur partnervåldsutövare själva resonerar avseende våldsproblematik, hjälpbehov, samt mottaglighet för och erfarenheter av insatser. Således undersöks vilka faktorer som, enligt partnervåldsutövare, påverkar våldsutövande, behandlingsmotivation och benägenhet till förändring.

Vidare är jag involverad i projektet Homicide in Sweden with emphasis on complex cases, medico-legal aspects. Projektet syftar till att studera dödligt våld i Sverige med fokus på de komplexa fall som kräver extra uppmärksamhet av rättsläkaren däribland styckmord, giftmord och mord förklädda till olyckor eller självmord.

Pedagogiska meriter

Jag föreläser återkommande inom grund- och specialistutbildningar, samt för professionella (exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, och rättsväsendet) gällande våld i nära relationer och partnervåldsutövare. 

Jag handleder återkommande studenter för examensarbeten och vetenskapliga arbeten, t.ex. psykolog och läkarstudenter. Jag är för närvarande bihandledare för doktorand Denise Guggenheimer vid Karolinska Institutet (2020 - ).

Jag driver, tillsammans med kollegan Katarina Howner, en populärvetenskaplig podcast vid namn Det Mörka Psyket. I podcasten undersöks psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden, och syftar till att öka kunskap om olika relevanta ämnen med utgångspunkt i vetenskap, berättat på ett tillgängligt och engagerande sätt. www.detmorkapsyket.se  

Utbildning

Fil.kand. i psykologi, Linköpings Universitet, 2009. Medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet, Stockholm; juni 2017.

Akademiska priser och utmärkelser

Näringslivets 150 superkommunikatörer, 2018, kategori Myndigheter, organisationer och ideell sektor.