Bild

Shilan Caman

Postdoktorala studier

Om mig

Jag är beteendevetare och disputerad forskare vid Karolinska Institutet, och disputerade 2017 med en avhandling om dödligt partnervåld. Mina forskningsområden är huvudsakligen upprepat och dödligt partnervåld, med särskilt fokus på gärningspersoner och riskfaktorer.

Efter att ha arbetat inom rättspsykiatri många år är jag nu verksam vid Polismyndigheten, där jag driver utvecklingsfrågor kopplat till särskilt utsatta brottsoffer (brott i nära relationer och sexualbrott). Jag har ett särskilt intresse för att befintlig vetenskaplig kunskap ska resultera i praktisk nytta, samt för utveckling av evidensbaserade insatser för att förebygga återfall vid partnervåld.  

Forskningsbeskrivning

Mina forskningsområden är huvudsakligen upprepat och dödligt partnervåld, med särskilt fokus på gärningspersoner och omständigheterna kring brotten. 

Dödligt våld i ungas parrelationer 

Forskning om den allvarligaste formen av våld i ungas parrelationer, dödligt våld i ungas parrelationer, är närmast obefintligt i Sverige idag. Detta projekt syftar således till att undersöka hur vanligt förekommande dödligt våld i ungas parrelationer är, och hur det har utvecklats över tid. I syfte att öka vår förståelse för vilka faktorer som har betydelse för dödligt våld i ungas parrelationer, granskas även faktorer relaterade till gärningsperson, brottsoffer och omständigheter för brotten. Genom att särskilt fokusera på dödligt partnervåld mot unga, och jämföra med dödligt partnervåld mot vuxna, kommer studien att belysa faktorer av särskild betydelse för denna understuderade subgrupp. Det kan i sin tur öka kunskapen om omständigheter och utmaningar som förefaller ha särskild betydelse vid dödligt partnervåld mot unga, och på sikt öka vår förmåga att förebygga dessa brott. Forskningen finansieras av Jämställdhetsmyndigheten och genomförs i ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Karolinska Institutet, med Karolinska Institutet som huvudman för projektet.

Typologier av generell dödligt våld och dödligt våld mot kvinnor 

Detta är ett projekt som syftar till att undersöka omfattning och karaktäristika av dödligt våld mot kvinnor i Sverige mellan 1990 och 2017. Projektet innefattar både dödligt partnervåld och annat dödligt våld. Det övergripande syftet är undersöka utveckling av dödligt våld som drabbar kvinnor, samt att identifiera typologier av gärningspersoner med utgångspunkt i uppgifter om gärningsperson, brottsoffer samt gärning.

Upplevelser av våldsutövande och hjälpbehov

Detta är en kvalitativ undersökning av lagförda och frivilligt sökande män som utövar partnervåld. Projektet är baserat på djupintervjuer och syftar till att undersöka hur partnervåldsutövare själva resonerar avseende våldsproblematik, hjälpbehov, samt mottaglighet för och erfarenheter av insatser. Således undersöks vilka faktorer som, enligt partnervåldsutövare, påverkar våldsutövande, behandlingsmotivation och benägenhet till förändring.

Homicide in Sweden with emphasis on complex cases, medico-legal aspects

Projektet syftar till att studera dödligt våld i Sverige med fokus på de komplexa fall som kräver extra uppmärksamhet av rättsläkaren däribland styckmord, giftmord och mord förklädda till olyckor eller självmord.

Pedagogiska meriter

Jag föreläser återkommande inom grund- och specialistutbildningar, samt för professionella (exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, och rättsväsendet) gällande våld i nära relationer och partnervåldsutövare. 

Jag handleder återkommande studenter för examensarbeten och vetenskapliga arbeten, t.ex. psykolog och läkarstudenter. Jag är för närvarande bihandledare för doktorand Denise Guggenheimer vid Karolinska Institutet (2020 - ).

Jag driver, tillsammans med kollegan Katarina Howner, en populärvetenskaplig podcast vid namn Det Mörka Psyket. I podcasten undersöks psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden, och syftar till att öka kunskap om olika relevanta ämnen med utgångspunkt i vetenskap, berättat på ett tillgängligt och engagerande sätt. www.detmorkapsyket.se  

Utbildning

Fil.kand. i psykologi, Linköpings Universitet, 2009. Medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet, Stockholm; juni 2017.

Akademiska priser och utmärkelser

Näringslivets 150 superkommunikatörer, 2018, kategori Myndigheter, organisationer och ideell sektor.