Fotograf Ahangg Bashi CPF

Shervin Shahnavaz

Adjunkt

Medicine doktor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Om mig

Jag började arbeta som psykolog 1997 vid dåvarande sydvästra psykiatriska kliniken i Huddinge. Jag arbetade både inom den öppna och den slutna psykiatriska vården. Parallellt med detta började jag mitt engagemang i tandvården i liten utsträckning 1998 vid kliniken för medicinsk tandvård vid Huddinge sjukhus. Så småningom blev jag engagerad i utvecklings-och utbildningsfrågor inom psykiatrin och deltog som utbildare i klinikens KBT-kurser samt utvecklade kurser i transkulturell psykiatri för personal. Jag arbetade också med  forskning kring ämnesområdet Migration och hälsa vid dåvarande Institutet för psykosocial medicin vid KI.  Detta arbete resulterade bland annat till artikeln ”Understanding the Culturally Diverse in Psychiatry Rather than Being Culturally Competent”. Jag bedrev också utbildningar och kurser för tandvårdspersonal inom olika psykologiska frågor och publicerade 2012  boken ”Tandvårdspsykologi” vid Studentlitteratur. 2006 började jag arbeta med barn och ungdomar med tandvårdsrädsla vid Eastmaninstitutet. Detta arbete ledde 2011 till mina doktorandstudier vid Karolinska Institutet. Jag disputerade 2016 (länk till avhandlingen) och började arbeta som universitetsadjunkt vid avdelningen för barn och ungdomstandvård vid institutionen för odontologi med kursansvar för kurserna "Att utvecklas till tandläkare 3 samt den valfria kursen Tandvårdspsykologi" parallellt med forskning kring psykologiska aspekter av barn och ungdomstandvård. Jag är bihandledare för två doktorander med fokus på internetbaserade psykologiska interventioner vid barn och ungdomstandvård samt kompetensfrågor bland personal kring bedömning och bemötande av tandvårdsrädsla hos vuxna. Oktober 2017 började jag att arbeta som universitetsadjunkt på Kompetenscentrum för psykoterapi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, där jag har ansvar för psykoterapikursen som ges inom ramen för  ST-utbildningen för psykiatriker med barn och ungdomsinriktning. Jag arbetar också med att utveckla en PTSD-kurs för psykiatripersonal, vilket startar HT 2018. Parallellt med detta bedriver jag forskningsarbete kring psykoterapeutiska insatser för flyktingar som är ensamkommande barn och ungdomar samt undersöker behov av terapeutiska insatser för personal, familjer och andra stödpersoner runt ungdomarna. 

Uppdrag inom KI: Sedan 2020 har jag verkat som vice ordförande vid rådet för miljö och hållbar utveckling. I denna roll har jag bland annat varit aktiv för att initiera och färdigställa KI:s Klimatstrategi och en handlingsplan för miljö och klimat (2021-2024). Jag har också varit delaktig i att arrangera KI:s hållbarhetsdagar och andra utbildningsaktiviteter. Arbetet inom rådet, särskilt med KIs klimatstrategi. 

Akademiska priser och utmärkelser

Shervin Shahnavaz  har tilldelats forskningsbidrag och diplom för sitt forskningsprojekt Trygga barn i tandvården - forskning om psykologiska behandlingar för barn och ungdomar med tandvårdsrädsla. Länk.