Om mig

Jag arbetar som specialistsjuksköterska på sektionen för kärlkirurgi på Södersjukhuset. Jag delar min tid mellan patientnära arbete, vårdutveckling och forskning. Sedan nov 2015 är jag registrerad som doktorand på Karolinska Institutet vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Jag är knuten till forskargruppen SOSVASC. Utöver har jag haft eller har uppdrag som:

2020 - Ledamot i nationell arbetsgrupp (NAG) med syfte att ta fram nationellt vårdprogram och nationellt vårdförlopp – uppdrag givare NPO levnadsvanor

2020 - Ledamot i regionalt programområde (RPO) Levnadsvanor, Region Stockholm Gotland

2019 - Ordförande i SSVN (Swedish Society for Vascular Nursing)

2019 – 2020 Ledamot i nationell arbetsgrupp (NAG) med syfte att ta fram nationellt vårdförlopp ”patientcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kritisk benischemi” – uppdragsgivare NPO hjärt- och kärlsjukdomar

2014 – 2017  Styrelseledamot – Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Kärlkirurgisk Omvårdnad

2012 – 2014  Delprojektledare: Svensk Sjuksköterskeförenings projekt ”Samtal om Levnadsvanor” i samarbete med Socialstyrelsen

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojekt: Person-centered follow up and health promotion program after revascularization for Intermittent Claudication

Det övergripande syftet är att etablera och utvärdera en sjuksköterskeledd, personcentrerat och hälsofrämjande uppföljningsprogram i jämförelse med sedvanlig vård efter revaskulisering IC.

Frågeställningar:

Kan ett personcentrerat och hälsofrämjande uppföljningsprogram:

  • öka följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling och minska risken för hjärt-kärlrelaterad sjuklighet? 
  • öka hälsorelaterad livskvalité, hälsorelaterat kunskap och patientens förmåga till egenvård?

Hur upplever patienter med CI-uppföljningen efter kärlkirurgisk åtgärd?

Huvudhandledare: Eva Joelsson Alm, med dr, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Bihandledare:

Anneli Linné, med dr, leg. läk kärlkirurgi, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Unn-Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola och anknuten forskare vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Helena Lööf, Docent, Mälardalens högskola

Pedagogiska meriter

2019 -  Läraruppdrag på sjuksköterskeprogrammet termin 5 på KI-SÖS

Utbildning

2014 Specialistsjuksköterskeexamen inom kirurgisk vård, Karolinska Institutet

2013 Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2008 Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

2017 Vårdförbundspriset – för Personcentrerad, hälsofrämjande och sjuksköterskeledd uppföljning efter kirurgi för Claudicatio Intermittens

2013 SLL Patientsäkerhetspris för projektet – ”Förbättrad patientinformation på kirurgisk vårdavdelning – en interventionsstudie”

2012 Kvalitetspris verksamhetsområde kirurgi, Södersjukhuset – ”förbättrad patientinformation på kirurgisk vårdavdelning – en interventionsstudie”